Samfunnsansvar

Bouvet har som ambisjon å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene. Dette innebærer også en troverdighet i vår relasjon til samfunnet. I denne artikkelen beskriver vi hvordan vi følger opp vårt samfunnsansvar.

Omdømmet vårt blir påvirket av hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar. Bouvet er avhengig av et godt omdømme for å bli tildelt oppdrag og for å rekruttere kompetente medarbeidere. Dermed vil det også være forretningsmessig gunstig for Bouvet å være en ansvarlig samfunnsaktør. Ved å få fram positive ringvirkninger av Bouvets virksomhet og bidra til utvikling innenfor våre fagområder i samfunnet, vil vi kunne tiltrekke oss nye kunder og medarbeidere.

Interessegrupper og målgrupper

Medarbeidere, eiere og kunder er de som i størst grad påvirkes av hvordan Bouvet håndterer sitt samfunnsansvar. Vi er også opptatt av at våre kunders kunder og brukere samt de nasjonale fagmiljøene innenfor våre virksomhetsområder opplever at Bouvet leverer kvalitet, opptrer troverdig og følger lover og regler. Kunder, leverandører og eiere forventer at Bouvet har en korrekt og ansvarlig forretningsførsel. Våre kunders kunder og brukere har en interesse av at løsningene vi bidrar til, gir gode brukeropplevelser.

1. Bidrag til samfunnet gjennom kundeoppdrag

Bouvet har en rekke viktige samfunnsaktører som kunder. Gjennom oppdragene vi gjør for kundene, bidrar vi positivt til samfunnet og dets innbyggere. Her er noen eksempler på områder der vi har bidratt:

 • Bouvet har bistått Statens innkrevingssentral med å gjøre det lettere å betjene sin gjeld for de som skylder staten penger. Vi har vært med å analysere hvordan man best skaper dialog med skyldnerne og hvordan de enklest mulig kan betjene sin gjeld. Basert på dette har Bouvet utviklet nye digitale tjenester for Statens innkrevingssentral sine brukere.
 • Sikkerhet på vei og jernbane er viktig. Gjennom oppdrag for Statens vegvesen og Jernbaneverket har Bouvet bidratt til dette. Vi har utviklet en ny løsning som Statens vegvesen skal bruke for mer effektiv kjøretøykontroll på norske veier. For Jernbaneverket har vi utviklet en løsning for sikker og effektiv distribusjon av tog-informasjon til de som jobber med togtrafikken.
 • Turistforeningen vil ha folk til å bevege seg i skog og mark og kollektivselskapene i fylkene vil ha folk til å ta buss og bane. Bouvet bidrar ved å gi brukerne deres mobile applikasjoner.
 • Det er bred enighet om at vi trenger en skole med høy kvalitet. Skoleporten er en av de mange løsningene Bouvet har utviklet for utdanningssektoren. Det er et verktøy som støtter skoleeiere og skoleledere i arbeidet med kvalitetsvurdering.
 • Redningsselskapet redder folk på havet og Kreftforeningen samler inn penger til Kreftforskning. Bouvet hjelper dem begge med å kommunisere bedre med sine målgrupper. Kreftforeningens julekampanje 2014 var utviklet av Bouvet. Den samlet inn 23 millioner kroner til kreftforskning.
 • Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige viktige roller når det gjelder å ta vare på artsmangfoldet i naturen. Bouvet bidrar til dette ved å levere gode verktøy.
 • I Skåne er de opptatt av åpenhet og transparens i form av åpne data. Bouvet hjelper de lokale myndighetene med systemer for å gjøre disse dataene tilgjengelig.

Skjermbilde fra Redningsselskapets nettsider

 

Ergonomi og universell utforming

Løsningene som utvikles av Bouvet inngår som en del av arbeidsmiljøet for ansatte hos mange av våre kunder. Vi legger vekt på at de løsningene vi leverer skal ha høy brukskvalitet og være universelt utformet.

2. Samfunnsansvar innenfor våre fagområder

Digitale løsninger blir stadig mer viktig i samfunnet. Det er et politisk mål å bruke IT og digital kommunikasjon for å oppnå forenkling og effektivisering i samfunnet, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. For å få til dette, må det bygges mer kompetanse på disse områdene. Bouvet bidrar til dette på flere måter:

 • Bouvet oppfordrer sine medarbeidere til å være aktive i nasjonale fagmiljøer og på møteplasser. Dette fører til at Bouvet bidrar i alt fra lokale fagnettverk til arrangementskomiteer for store nasjonale konferanser. Gjennom dette skapes møteplasser der kompetanse utveksles og utvikles.
 • Bouvet og medarbeidere i Bouvet har hatt vesentlige bidrag til initiativet Lær kidsa koding. Dette er en bevegelse som har som mål å styrke IT-kompetansen hos norske barn. Simen Sommerfeldt fra Bouvet var initiativtaker til denne bevegelsen. 
 • Bouvet bidrar med sin kompetanse i form av høringsuttalelser når offentlige standarder og retningslinjer skal utformes på våre områder.

Barn lærer programmering hos Bouvet

Barn lærer programmering hos Bouvet gjennom organisasjonen Lær kidsa koding. (Foto: Øystein Svarød)

3. Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

De ansatte er Bouvets viktigste ressurs. Det legges derfor stor vekt på trivsel og faglig utvikling. I Bouvet søker vi å skape et arbeidsmiljø med åpen kommunikasjon som inspirerer til innsats og gir de ansatte mulighet for å utvikle seg. Vi tror at nøkkelen til trivsel er kombinasjonen av utfordrende arbeidsoppgaver og et godt sosialt og faglig miljø. Det er også en målsetning at arbeidsdagen ikke skal være lenger enn at de ansatte kan ha en god fritid.

Retningslinjer og implementering

Ansettelsesavtalene og personalhåndboken beskriver ansattes rettigheter og personalpolitiske retningslinjer. Det legges vekt på god informasjon og å skape god forståelse for disse reglene. Reglene er tilgjengelige for alle ansatte på intranettet. En HMS-håndbok er også tilgjengelig der mål, roller og rutiner for HMS-arbeidet er beskrevet.

Årlige medarbeiderundersøkelser, vernerunder og medarbeidersamtaler gjennomføres som en del av den interne kontrollen. Sykefravær og bruken av overtid følges opp i den daglige driften og av Arbeidsmiljøutvalget kvartalsvis.

Kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig for Bouvets konkurransekraft. I de årlige medarbeidersamtalene fastsettes mål og tiltak for kompetanseutvikling. Eksempel på slike tiltak er kurs, konferanser, sertifiseringer og mentor-ordninger.

Diskriminering: Alle ansatte i Bouvet er forpliktet til å bidra til et positivt og profesjonelt arbeidsmiljø. Dette innebærer at de ansatte skal behandle hverandre med respekt og alle former for diskriminering er uakseptabelt. Dette gjelder blant annet diskriminering basert på religion hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet eller funksjonshemming.

Likestilling: Bouvet arbeider langsiktig med å øke kvinneandelen blant selskapets medarbeidere. Kvinneandelen er 27% i 2015.

Artikkel i økonomisk rapport - Overskrift IT-selskap med dametekke

Økonomisk rapport med artikkel om at Bouvet er en attraktiv arbeidsplass for kvinner

Menneskerettigheter: Bouvet har bare virksomhet i Skandinavia der respekt for menneskerettigheter står sterkt. Bouvet har ikke samarbeid med myndigheter i land som bryter menneskerettighetene.

Resultater og ambisjoner

Det ble i 2015 gjennomført en medarbeiderundersøkelse i regi av Great Place to Work. Denne viste blant annet at 90 prosent av de ansatte er enig i påstanden «Alt tatt i betraktning mener jeg at dette er et flott sted å arbeide». Resultatet av undersøkelsen gjorde at Bouvet ble blant de 5 beste bedriftene i sin klasse i Great Place to Work sin kåring for 2016.

Det totale sykefraværet i 2015 var 4,1%. Dette er ned fra 4,2 i 2014, og det er en målsetning å redusere sykefraværet ytterligere. Det er ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Trivsel i seg selv er viktig for god arbeidshelse, men vi har også knyttet til oss flere helsefaglige samarbeidspartnere, slik at ansatte kan få rask og riktig hjelp ved behov.

4. Påvirkning av ytre miljø

Mål og tiltak

Bouvet har som mål å være mest mulig miljøvennlig. Bouvets kjernevirksomhet og vår produksjon påvirker ikke det ytre miljø. Likevel har vi flere tiltak for å hindre at vår virksomhet har sideeffekter som er uheldig for miljøet.

 • Elektronisk kommunikasjon i stedet for fysiske reiser: Ansatte skal i størst mulig grad kommunisere elektronisk gjennom videokonferanse og internett i stedet for å foreta fysiske reiser. Vi har utstyr og programvare installert som tilrettelegger for dette.
 • Tilrettelegging for el-biler: På flere av Bouvets kontorer har medarbeiderne mulighet for å låne el-biler for reiser til kunder. Flere kontorer har også ladeplasser for ansattes egne el-biler.
 • Kildesortering: Bouvet praktiserer kildesortering av papp og papir og vi benytter ikke engangskopper og engangsservise.
 • Reduksjon av papirforbruk: Bouvet oppfordrer medarbeiderne til begrense utskrifter til et minimum. Printerne er satt opp slik at det mulig å skrive ut på begge sider av arkene.
 • Reduksjon i strømforbruk: Bouvets lokaler er innredet med timer på alt lys. I praksis betyr det at lysene slås automatisk av på et gitt tidspunkt ettermiddag/kveld. På serverrom har vi gått over til virtuelle servere. Dette reduserer strømforbruket betraktelig sammenlignet med fysiske servere.

Bouvets el-biler

Bouvets el-biler i Oslo

Resultater og ambisjoner

En rekke av Bouvets kontorer er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det arbeides videre med å sertifisere de resterende kontorene.

Bouvet mottar diplom som miljøfyrtårnser

Bouvets kontor i Kristiansand ble sertifisert miljøfyrtårn i desember 2013

5. Bekjempelse av korrupsjon

Bouvet har en policy på at enhver form for korrupsjon er uakseptabel. Bouvet har som uttrykt ambisjon at vi skal være det mest troverdige konsulentselselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene. Vi er derfor opptatt av en fair konkurranse i markedet og at alle lover og regler blir overholdt i forbindelse med vår forretningsdrift.

Bouvet flytter ikke overskuddet til andre land for å redusere skatter og avgifter.

Gaver

Bouvet gir ikke gaver til kunder av størrelse utover det som gjelder vanlig oppmerksomhet. Det skal ikke gis gaver til personer tilknyttet kunder eller potensielle kunder som innebærer en økonomisk vinning for personen.

Personalhåndboken som alle ansatte skal kjenne, sier følgende om å motta gaver: "Ansatte må vise varsomhet når det gjelder gaver eller invitasjoner fra kunder, partnere og leverandører av størrelser utover det som gjelder som vanlig oppmerksomhet. Dersom man er i tvil om en gave eller invitasjon er innenfor dette skal man konferere med personalansvarlig."

Rutiner knyttet til anskaffelser

Bouvets fullmaktsstruktur og økonomirutiner sikrer at det alltid er flere personer involvert i større anskaffelser. Dette bidrar til å redusere risikoen for at anskaffelser som innebærer at lover og regler og god forretningsskikk blir brutt.

Status og ambisjoner

Bouvet har i 2015 ikke avdekket uheldig praksis knyttet til korrupsjon.