thought-catalog-214785
>

Slik jobber vi: Kravspesifisering

Ketil Espenæs 
28. sep. 2017

Forankrede prosjektplaner med omforente kostnads- og ressursestimater, gevinstplaner risikoanalyser og planer, prosjektorganisering og rapporteringsstruktur er en forutsetning for å lykkes med både forprosjekt og hovedprosjekt.

For å sikre tilstrekkelig involvering og relevans i krav og mål benytter vi en iterativ prosess ved kravspesifisering. En overordnet skisse av vår anbefalte tilnærming til arbeidet med kravspesifisering ser slik ut:

Iterativ kravspesifisering
  • Initiering og definering - avklare forventninger i forhold til målsetning og prosess, sette rammebetingelsene for arbeidet. Forankring og engasjement er viktig og konkrete møter og forventet deltagelse planlegges
  • Kartlegging og analyse - fokus på de ulike målgrupper og deres krav. Det er også viktig å få en oversikt og innsikt i dagens løsning, samt at eierskap og ansvar identifiseres
  • Utarbeide kravspesifikasjon - detaljere kravene til løsningen, både funksjonelt og teknisk
  • Ferdigstille beslutningsgrunnlag – utarbeide konkurransegrunnlag og etablere alle formelle beslutningsstrukturer. I tillegg, foreslå plan for gjennomføring av mottaksprosjektet inklusive gevinstrealiseringstiltak.
  • Arbeidsmøter og bruk av fokusgrupper er hensiktsmessige arbeidsformer i den innledende behovskartleggingen. For å sørge for en kvalitetssikret og forankret prosess og resultat fra arbeidet er det viktig at kunden stiller med riktige og dedikerte ressurser. 
  • Underveis i arbeidet kan relevante teknikker være bruk av prosesskartlegging (BPNM), kundereiser, feltstudier, Personas, brukerhistorier, og beste praksis sammenlikning og grensesnittskisser. Dette vil avhenge av systemet eller løsningen som skal spesifiseres.