Oljeplattform
>

Hverdagsdigitalisering i Oljebransjen

Jan Eivind Danielsen 
10. mars 2017

E&P industrien har drevet med Integrerte Operasjoner ved hjelp av smart instrumentering, fjernstyring og monitorering i over 20 år. De siste årene har en del spennende teknologi blitt såpass modent, rimelig og standardisert, at man har fått fornyet driv under en ny fane - Digitalisering

Her er noen eksempler på "lavthengende digitaliseringsfrukter" det kan være aktuelt å starte med.

Reduser ulykker

Jobb proaktivt med sikkerhet gjennom å kunne predikere hendelser basert på data fra kompetanseløsning, bruk av prosedyrer, arbeidsordre type, hendelse-historikk og analyser effekt av tiltak. Dette kan i ytterste konsekvens redde liv og skade på miljø.

Her er det store muligheter til forbedring ved å dele data og bruke maskinlæring for å utvikle og implementere gode tiltak. De fleste selskaper kopler ikke sammen risikoregisteret sitt med hendelsesrapportene sine for å undersøke hvor presist de treffer med risikoarbeidet sitt. Har man klart å identifiserer de ulykkene som faktisk intreffer som risikoer? Har man truffet riktig med frekvens og konsekvens? Ofte måles ikke effekten av tiltakene man implementerer for å se om hendelsesfrekvensen eller konsekvensen reduseres som resultat av tiltaket.

Ved å se på kompetanseregisteret kan analysere om det finnes sammenheng med kunnskap eller erfaring, man kan også måle oppslag i styringssystemet og se på hvilken type arbeidsordre som er involvert. Ytre forhold som vær kan også gi interresant læring om sammenhenger. Ved hjelp av å analysere disse dataene er det mulig å få avkreftet og bekreftet hypoteser om hva som trigger hendelser og lage målrettede tiltak basert på prediksjon som kan redde liv og miljø.

Forenkle styring og etterlevelse

Effektiviser prosesser i styringssystemet ved å utnytte IT verktøyene man faktisk arbeider i for å sikre etterlevelse på best mulig måte. Da jobber alle inn mot de samme prosessene og verktøyene noe som letter automatisering, måling, kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring.

De fleste operatører har innført prosessbaserte styringssystem for å sikre at medarbeidere vet hvordan viktig arbeid skal utføres i henhold til styrende krav og forskrifter. Nå begynner flere av operatørene inspirert av LEAN og Value Management å kost-nytte balansere styringen sin. De aller fleste prosessene i et slikt styringssystem utføres digitalt uten at dette er noe særlig sentralt tema i utformingen av styringssystemet.

Man ser sjeldent at IT og HSEQ samarbeider om hvordan man skal sikre produktiv styring og kontroll. En smart måte å forenkle styring og kontroll er nemlig å digitalisere styring i de arbeidsverktøyene som anvendes i utførelsen. Hva om IT arkitekter og prosessarkitekter jobbet side om side med forretningen for å effektivisere og digitalisere prosesser og styring? Dette er helt vanlig innen finans (f.eks SOX compliance), men er sjeldent innen operasjon og andre forretningsområder.

Gi folk offshore en ex-sertifisert pad

Maksimer effektiv arbeidstid for offshore arbeidere ved å gi dem tilgang til arbeidsordre, Skype, prosedyrer og tegninger fra arbeidsstedet. Da slipper man å kaste bort tid på å finne ledig kontor offshore for å printe dyrt papir og fylle ut skjema.

Viktige forretningsapplikasjoner støtter i stadig større grad muligheten til å utføre viktige oppgaver på mobilversjoner. EX-sertifiserte tablets og mobiler leveres nå til en rimelig pris. Det er også enkelt å hurtigutvikle applikasjoner for å dekke spesielle behov hvor dette skulle mangle i standardapplikasjonen. Dette gjør at arbeidsordre, sjekklister, arbeidstillatelser, tegninger og data innsamling i felt etc. i felt kan håndteres digitalt.

I en slik arbeidshverdag kan medarbeidere offshore ha tilgang på alt de trenger på arbeidsstedet noe som vil kunne øke produktiv tid radikalt. Vi har konkrete eksempler på at enkle og rimelige mobilapplikasjoner for inspeksjon- og skiftrapportering medfører store besparelser og frustrasjon offshore.

Robotiser administrative rutineoppgaver

Sett opp en rimelig softwarerobot (RPA) til å utføre rutine-preget oppgaver på tvers av applikasjoner. Dette passer spesielt godt til å løse prosesser og oppgaver hvor de involverte applikasjonene ikke har gode systemkoplinger (API) for å kjøre jobber på tvers. En slik robot slå opp i systemer, fylle inn data i henhold til forretningsregler og utføre kjedelig arbeid for mange personer som heller kan gjøre noe nyttig.

Forbedre bruk av eksisterende applikasjoner

Mange selskap har dedikerte IT Business Analyster (IT BA) som er er ansvarlige for et forretningsområde og dets relaterte IT applikasjoner. Deres jobb er å samarbeide tett med roller som; prosesseier, systemeier, superbrukere og fageksperter for å sikre at IT systemene støtter forretningen deres optimalt. De skal ha tett dialog med applikasjonsleverandøren for å sikre at de kjenner til utfordringene til forretningen og at produktveikartet deres harmoniserer med behovene.

En slik IT Business Analyst skal samarbeide med helpdesken for å sikre at brukerne vet hvordan systemene skal brukes smart. Videre skal IT BA hjelpe forretningen med å sette opp systemet slik at arbeid utføres på den mest effektive måten ved hjelp av systemene involvert. Dette kan innebære å sørge for å få på plass integrasjoner med andre systemer og bygge på spesialløsninger når det er nødvendig.

Ved å jobbe sammen med prosessarkitektene og det prosessbaserte-styringssystemet kan LEAN, digitalisering og forenklet etterlevelse oppleves sømløst for en sluttbruker.

Prøve

Frigjør nøkkelinformasjon

Sikre avtaler, APIer og datautvekslingsformater som gjør det mulig å etablere en felles applikasjonsuavhengig datakatalog for selskapet kjerneinformasjon som kan deles. Da kan data enklere utveksles mellom applikasjoner og eksterne som kan finne nye smarte løsninger ved hjelp av dine data.

Nå som lagring er blitt så rimelig så kan man diskutere om det smarte er å etablere en stor informasjonsdatabase etter en standard datamodell. Så kan applikasjoner snakke med denne for å oppdatere eller bli oppdatert på definerte felt i datamodellen. På den måten får man en robust arkitektur hvor man har fullstendig eierskap til virksomhetskritisk informasjon.

Stort sett er datamodellene i fagapplikasjoner basert på de samme strukturene. Disse er ofte standardiserte og dokumenterte. David C. Hay har gjort en god jobb på dette området og hans bøker kan være et glimrende startpunkt for en slik "database". Da kan man definere krav til datautvekslingsformater for viktige informasjonsobjekter når man skal gå til anskaffelse av nye systemer.

På den måten løser man en av de store hinderne for data analyse, nemlig datakvalitet og eierskap.

Utvid preventivt vedlikehold

Finn sammenhenger mellom prosesstekniske forhold og degradering av rør, pumper, varmevekslere, tanker slik at man kan optimalisere vedlikehold. Det finnes store mengder prosess- og vedlikeholdsdata knyttet til enkelt men kritisk utstyr som ikke blir utnyttet for å optimalisere inspeksjon og vedlikehold.

Et klassisk området som dukker opp i forbindelse med digitalisering er maskinlæring anvendt på prosess- og vedlikeholdsdata. Til nå har man fått hjelp av levrandører innen tungt roterende utstyr for å gjøre dette på store turbiner og smart utstyr, men ikke på mindre og "dumt" utstyr. Utstyrsansvarlige og data-analytikere kan nå studere historisk informasjon fra ulike utstyrsgrupper for å bekrefte eller avkrefte hypoteser som man bruker for å justere behovet for vedlikehold og utskiftning på spesifikt utstyr basert på bruk, belastning og oppførsel.

Å gjøre dette med utstyr som varmevekslere, mindre pumper, tanker, ventiler og rør er ikke særlig utbredt enda, men her finnes det et stort potensiale. Det finnes allerede deling av slike data på tvers av operatører på norsk sokkel (oreda.com) noe som gir verdifull referansedata for operatører med færre installasjoner. Utfordringen ligger i å kople prosessdata til vedlikeholdsdata for forekomster av utstyr, her ligger trolig de mest signifikante sammenhengene.

Mange selskap mangler knytningen mellom tekniske informasjon, vedlikeholdsdata og prosessdata (sanntidsdata). Ved smart bruk av maskinlæring kan man gjøre disse koplingene med stor treffsikkerhet.

Eksperimenter med nye forretningsmodeller

Skal vi være kreative og endre måten vi gjennomfører utbygging, drift vedlikehold og produksjon på så finnes det mye spennende her. Ofte handler det mer om avtaler og tillit enn teknologi:

  • Hva om feltutbyggingspartneren som kjenner det teknologiske mulighetsrommet deler risiko med operatøren i utbyggingsfasen mot gevinst i driftsfasen?
  • Hva om man smelter systemene og prosessene sine sammen med partnere basert på felles incentiver?
  • Hva om andre ”konkurrerende” operatører egentlig er partnere for å redusere løftekost og forlenge levetiden på assets og infrastruktur på Norsk Sokkel?
  • Hva om smarte leverandører kan målrette produktveikartet sitt mot et felles målbilde holdt frem av operatører med de samme behovene?
  • Hva om man begynte å åpne data med omverdenen slik at hvem som helst kan lete etter forbedringer, bygge produkter og drive rådgivning på innsikten de får? Her kunne for eksempel Oljedirektoratet samlet historisk sanntidsdata fra alle felt på Norsk sokkel til forskning og utvikling. Når man i tillegg har reservoar og produksjonsdata per brønn allerede så får man en verdifull kilde til innsikt!
  • Hva om man begynte å dele noen av støttefunksjonene sine?

Del gjerne dine meninger og forslag til andre lavthengende digitaliseringsfrukter i kommentarfeltet :-)

Temaer