Overrekkelse av de ti bud fra Sverre Hurum til Monica Mæland
Ti bud for en bærekraftig IKT-næring - Bouvet Norge blogmask-mobile

Ti bud for en bærekraftig IKT-næring

Simen Sommerfeldt 
16. nov. 2015

Bestillingen fra Abelia til Sverre Hurum var klar: "Du får tre minutter på å gi næringsministeren noen råd som øker forståelsen av IKT-næringens store potensiale som næring, men særlig for å muliggjøre verdiskaping og produktivitet hos andre." Sverre startet med å ta frem en 44 år gammel liste.

Den 3. november inviterte Abelia til samtaler mellom næringsminister Monica Mæland og deres eget "IKT advisory board", hvor Hurum representerer Bouvet ASA. Ministeren trakk frem omstilling av Norge som den største politiske utfordringen ved siden av flykningesituasjonen.

Gruppebilde hos Abelia

Ministeren med IKT-rådene fra Bouvet. (Alle foto: Ole-Harald Nafstad i Abelia)[/caption] I begynnelsen av 70-åra sto Norge foran sitt største industrielle eventyr: Oljealderen. I den forbindelse fremla industrikomitéen "De ti oljebud" for Stortinget. De var "en presisering av hva som skulle til for at oljevirksomheten skulle komme hele landet til gode". Sverre syntes situasjonen passet godt: Oljeinntektene er på tur ned, og mange peker på at IKT-industrien vil være sentral i å gi landet andre inntekter.

IKT-Norge bestilte en rapport fra Menon om IKT-næringens betydning for næringslivet. Vi siterer fra deres sider:

I snitt har den årlige veksten i verdiskapning ligget på litt under 6 prosent for det normale næringslivet på fastlandet. Det er et bra resultat, historisk og sammenlignet med andre land. IKT-kjernenæring (...) ligger på rett over 8 pst. IKT-Norges medlemmer trekker denne gruppen kraftig opp, for om vi ser isolert på IKT-Norges omlag 350 medlemsbedrifter bli årlig verdiskapningsbidrag på over 12 pst.

Og dermed laget vi vår egen vri på Olje-budene, oversatt til vår egen næring og tidsalder.

De ti IKT-budene

Norge skal ha en sterk, fremtidsrettet og eksportrettet IT-industri som samtidig er en vekstmotor for alle næringer og det offentlige. De ti IKT-budene er forslag til punkter i en prinsipperklæring for norsk IKT-politikk som er en presisering av hva som skal til for at IKT-næringen skal komme “hele landet til gode”.

  1. At utdanningen må gjøre innbyggerne i stand til å skape digitale tjenester helt fra barnsben. Det må tidlig inn i skolen.
  2. At det settes krav til digital kompetanse hos politikere og offentlige lederstillinger slik at de offentlige tjenestene kan bidra til at Norge kan fremstå som en foregangsnasjon i bruk av IKT.
  3. At det med basis i IKT-Næringen skapes ny næringsvirksomhet gjennom at næringen har økonomiske rammevilkår som skatte- og støtteordinger for å beholde talent som kan skape nye produkter og tjenester.
  4. At IKT-kompetansen i Norge utnyttes på en slik måte at vi blir mest mulig uavhengige av andre.
  5. At finansiering av offentlige IKT-satsninger blir mer langsiktig og muliggjør kontinuerlig innovasjon.
  6. At høyskoler og universiteter skaper et bedre miljø for entrepenørskap gjennom samarbeid med næringslivet nasjonalt og internasjonalt.
  7. At det må legges til rette for innovasjon i skya uten at det går på bekostning av personvern.
  8. At IKT skal være sentralt i å akselerere det grønne skiftet.
  9. At IKT kan være sentralt i å møte fremtidige samfunnsutfordringer.
  10. At staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk IKT industri og oppbygning av et norsk integrert IT-miljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.

 

De ti IKT- budene
Her er budene slik de ble presentert for ministeren. Klikk for PDF
Legg gjerne igjen en kommentar hvis du har innspill til hvordan vi kan ha en bærekraftig IKT-næring