shutterstock_507357208
>

Hvordan kan energibransjen realisere raske gevinster ved bruk av smidig virksomhetsarkitektur?

Ketil Espenæs 
23. sep. 2020

I Energibransjen har digitaliseringsbølgen økt kompleksiteten som følge av innføring av digitale økosystem (dataplattformer), men har fortsatt teknisk gjeld i form av tradisjonelle IT-systemer.

Dette er en naturlig konsekvens av at mange virksomheter må ta hensyn til en rekke regulatoriske krav og komplekse prosesser. Covid-19 kombinert med en stupende oljepris har også påvirket selskapenes prioritering. 

Samhandlingsvektøy, telekom og fiber infrastruktur havnet på toppen av agendaen, mens digitaliseringsprosjektene ble skalert ned.  

Vi opplever at IT-ledere er nysgjerrige på hvordan oppnå konkret forretningsverdi ved bruk av virksomhetsarkitektur. Vi har også gode erfaringer med at en smidig gjennomføringsmetode med en Business Analyst som det forankrende element er det som sikrer søkelys på verdiskapning innen virksomhetsarkitektur.   

 
Tradisjonelle gevinster som fremheves innen virksomhetsarkitektur er:  

  • En helhetsforståelse for hvordan ulike deler av virksomheten henger sammen 

  • Tydeligere kobling mellom forretning og IT 

  • Mer kontrollert IT-utvikling av nye tjenester  

  • Bedre overensstemmelse mellom strategiske mål, tiltak og resultater.  

 

Picture1.png
En Business Analyst fra Bouvet dekker en rekke kompetanseområder inkludert virksomhetsarkitektur

Disse gevinstene kan høres definitivt forlokkende ut, men kan også oppleves som utydelige og lite målbare. Silotenkning i kombinasjon med uklart ansvarsbilde rundt virksomhetsarkitektur i virksomheten kan skape utfordringer for innføringen. 
Viktige suksessfaktorer for å lykkes er modenheten, viljen, kunnskapen og forståelsen virksomheten har om virksomhetsarkitektur.  

 

Innholdsrik verktøykasse med internasjonale standarder og metoder  

Virksomhetsarkitektur begynte for alvor å vokse i popularitet på 1980-tallet med publiseringen av Zachmann-rammeverket. Etter hvert som virksomheter har opparbeidet seg praktisk erfaring, har andre standarder som TOGAF og Federal Enterprise Architecture (FEAF) vokst fram. DIFI har også gode prosesser som er basert på TOGAF.  

Disse standardene gir en god verktøykasse med modelleringsteknikker, anbefalte prosesser, felles vokabular og verktøy for kartlegging, design og evaluering.  

Noen vil hevde at disse metodene retter for mye søkelys på verktøy og teknikker som må brukes, og ikke selve konteksten. I tillegg har det tidligere vært diskutert om de tradisjonelle virksomhetsarkitekturmodellene fokuserer for mye på IT, og ikke virksomheten som helhet. 

Vi i Bouvet mener disse standardene og metodologiene gir et godt utgangspunkt, men at de må tilpasses den enkelte kundes kontekst for å unngå såkalt «analysis paralysis». Ofte kan prosessene bli for omfattende og tidkrevende for både behov og forhold.  

Gevinstrealisering

Innledningsvis var vi inne på hvordan olje- og gass har akselerert sin digitale transformasjon. Selskapene er nå ute etter å realisere gevinstene gjennom å operasjonalisere prosessene, teknologien og organiseringen som er modnet frem gjennom innovasjonsprosesser.  

En Business Analyst med kompetanse innenfor virksomhetsarkitektur og erfaring fra Olje- og gassindustrien vil i en slik smidig kontekst være limet som kan føre til mindre silotenkning og fasilitering på tvers som utløser verdier fra digitaliseringscaset.  

 

verdi.png
fem stegs prosess for VA.png
Bildetekst: Figur 2: 5 stegs prosess for VA x.0 Hva er hensikten med VA modellen og hvilken verdi gir den? Dette er et utrolig viktig spørsmål som må avklares tidlig.  

 

En Business Analyst sin rolle i virksomhetsarkitektur  

I vårt arbeid med virksomhetsarkitektur fokuserer vi på å engasjere interessenter så tidlig som mulig. Identifisering av krav, mål, drivere og ideer er viktig for å få et helhetsbilde. Gode modeller kan være nyttig, men den perfekte virksomhetsarkitektur-modellen finnes nok ikke. En flott modell blir uansett fort verdiløs hvis man ikke kommuniserer og jobber godt sammen. En Business Analyst vil ha kunnskap om hvilke modeller som kan øke graden av felles forståelse og samhandling. Dette sitatet fra Fred Brooks synes jeg fremhever en business analyst sin rolle godt:  

“The quality of the people on a project, and their organization and management, are much more important factors in success than are the tools they use or the technical approaches they take” (Brooks, Fred 1995). 
 

Verdibasert tilnærming  

Smidig virksomhetsarkitektur bygger på en verdibasert tilnærming og en høy grad av fokus av samhandling med interessenter. I dagens høye endringstakt i olje- og gass bransjen må man i tillegg fokusere på å holde maler og verktøy på et «keep it simple»-nivå. I tillegg vil en hele tiden arbeide gradvis og gjentakende.  

Virksomhetsarkitektur -modellen vil utvikle seg naturlig, mens man samtidig prioriterer og gjennomfører identifiserte brukerhistorier. Bruk av ‘spikes’ (eXtreme Programming) og prototyping for å teste hypoteser reduserer teknisk risiko og øker støtte fra interessenter.  

En Business Analyst vil være kjent innen virksomhetsarkitektur-domenet samt utvalgte olje- og gass-disipliner (f.eks. subsurface eller HSSEQ) og vil være en fasilitator/coach for å danne et helhetsbilde. BA-en bør være en slags nomade som forflytter seg mellom ulike agile team, porteføljeråd og prosjekter for å observere og støtte på tvers.  

I tillegg til den smidige framgangsmåten for å realisere raske verdien må man heller ikke glemme det strategiske og forretningsmessige. Fokuset på selskapets overordnede mål og verdiskapning ute i forretningen vil øke relevansen for VA og ikke bare i forhold til en IT-disiplin.  

Prinsippene i denne artikkelen vil kunne øke salgbarheten til virksomhetsarkitektur internt i organisasjonen og skape større verdi innen en kortere tidsramme.  Virksomhetsarkitektur skal håndtere virksomheter, mennesker, prosesser, informasjon og infrastruktur som endres veldig kjapt. Vi organiserer derfor virksomhetsarkitektur rundt hvordan vi skal jobbe smidig, men også helhetlig fra visjon til implementasjon.  

Ord og uttrykk: 

Tag: Merking av utstyr og plasseringen av dette til bruk blant annet i vedlikeholdssystemer. 

LifeCycle Information (LCI): LCI inneholder teknisk informasjon og dokumentasjon som kreves for alle prosjektetsfaser knyttet til modifikasjon eller avvikling av en eiendel (i.e. produksjonsskip eller plattform). 

Referanser: 

/1/ Johansen, J. L. & Røed, E. (2018). Hvilke gevinster og utfordringer oppfattes som sentrale ved implementering av virksomhetsarkitektur i offentlig sektor? (s.14-22). Universitetet i Agder  

/2/ Ansyori, R. et al. (2018). A systematic literature review: Critical Success Factors to Implement Enterprise Architecture. (s.44-45). Procedia Computer Science 

 
https://www.cio.com/article/3397089/the-enterprise-architects-ecosystem-in-an-agile-enterprise.html 

https://www.bcs.org/content-hub/what-is-agile-enterprise-architecture/