Facebook Pixel

Dataplattform - verdiskaping og optimalisering gjennom deling av data og logikk

I en typisk virksomhet i Norge, både i offentlig og privat sektor, ser vi at data ofte er låst ned i ulike systemer. Det betyr null totaloversikt over dataene, lite rom for samarbeid og deling på tvers av virksomheten samt dårlig beslutningstøtte fordi dataene ikke blir sett i riktige sammenhenger. 

Ved å ta i bruk en dataplattform tar du umiddelbart tak i alt dette. Du løfter data som i utgangspunktet ikke har en verdi opp i en plattform sammen med annen data, og setter det i sammenheng. Deretter kan du begynne å jobbe med dataen og visualisere sammenhengene til de riktige folkene i virksomheten. Det er nemlig da magien oppstår.

Bouvet har jobbet med dataplattform i mange år, og har en god kundeportefølje på utvikling og forvaltning av dataplattformer for offentlige og private aktører. Fordi ingen dataplattformer er like, fokuserer vi på gjenbruk og deling av erfaringene vi har tilegnet oss.

Bouvets største styrke ligger i bredden og dybden i vår kompetanse. Vi har stor kunnskap både på den tekniske biten, samtidig som vi også har masse dyktige folk innen prosess, kartlegging, analyse og forretning. 

Les mer om de ulike komponentene i det digitale økosystemet her: 

Visualisering

dataplattform_visualisering.png

Ved å sette sammen data på tvers av applikasjoner kan vi fjerne flere av  applikasjonenes begrensinger. Dette åpner også  for muligheter til å lage nye applikasjoner med ny funksjonalitet på tvers av systemer, samt utvidelse av funksjonalitet i eksiterende løsninger og automatisering av prosesser. Mulighetene for å fremstille god og riktig visualisering til nøkkelpersoner i virksomheten økes derfor betraktelig ved bruk av dataplattform. 

Det faktum at en dataplattform kan legge til rette for low-code-utvikling, vil i tillegg gi egne ansatte mulighet til å lage egne applikasjoner og apper som kan forenkle deres arbeidshverdag. 

Vi tror at fremtidens brukeropplevelse vil være preget av utvidet og/eller virtuell virkelighet. Slike løsninger kan løsrive oss fra begrensinger i dagens applikasjoner, og det er viktig at dataene kan sammenstilles og tilrettelegges på helt nye måter for å gi den optimale brukeropplevelsen. Ved bruk av dataplattform rigger du deg derfor for fremtidens visualiseringsmuligheter.

Vi har jobbet med visualisering for flere kunder

Skjermbilde 2022-09-23 kl. 14.41.48.png

Alle snakker om digitalisering, men hvordan kan vi inkludere el-teknikere som har sin hverdag i felt i den digitale verden? Dette var utfordringen eSmart Systems kom til Bouvet med.

Les mer om eSmart System her

 

 

 

 

Skjermbilde 2022-09-23 kl. 14.42.42.png

 

Bouvet har jobbet sammen med Cappelen Damm på flere digitaliseringsprosjekter siden høsten 2009. Ett av dem har vært etablering av en plattform for å tilgjengeliggjøre digitale læringsverktøy og litteratur via nye e-handelsløsninger.

Les mer om Cappelen Damm her

 

 

Skjermbilde 2022-09-23 kl. 14.44.31.png

Lyse videreutvikler og moderniserer sine digitale kundeflater – slik at de kan fortsette å bygge langsiktige og framtidsrettede løsninger. Et tverrfaglig team fra Bouvet har fått tilliten til å videreutvikle og rådgi Lyse i teknologivalg og oppgradering av deres digitale kundeflater.

Les mer om Lyse her

Logikk

dataplattform_logikk.png

Som en konsekvens av at flere og flere virksomheter har tatt steget opp i skyen, har behovet for deling av data på tvers av selskap og tjenester økt betraktelig. En dataplattform kan i den forbindelse fungere som en integrasjonshub hvor du kan tilgjengeliggjøre APIer både internt i eget selskap og for eksterne kunder og samarbeidspartnere. 

Når dataen er samlet på denne måten, kan den brukes til å lage logikk, for eksempel gjennom bruk av kunstig intelligens. Dette er logikk som trenes av seg selv gjennom bruk av maskinlæring. Den kunstige intelligensen kan kjøres og tilgjengeliggjøres gjennom APIer i en dataplattform. 

I den forbindelse er et viktig poeng at innføringen av IoT-komponenter har utfordret tradisjonell instrumentering og automasjon. Dataoverføring fra sensorer med sanntidsopplysning gir oss nye muligheter innenfor monitorering og styring av maskiner, utstyr og robotikk. En dataplattform kan derfor fungere som en muliggjører for optimalisering.

Vi har jobbet med logikk for flere kunder

esmart_dataplattform.png

Gjennom bruk av kunstig intelligens og data i skyen er Bouvet med på å utvikle en desktop-applikasjon for å enkelt og effektivt kunne tolke bilder fra droner som inspiserer strømnettet.

Les mer om eSmart

 

 

 

 

Kolombus_dataplattform.png

Hvordan sikre få forsinkelser og presise busser på det som i 2023 vil bli én av Europas lengste bussveier? Svaret er data – brukt på riktig måte.

Les mer om Kaefer

 

 

 

 

kaefer_dataplattform.png

Ved hjelp av AI og sensorteknologi utvikler KAEFER Energy og Bouvet et av verdens mest autonome robotsystem for overflatebehandling. Roboten skal bidra til sikrere og mer bærekraftig overflatebehandling av ballasttanker.

Les mer om Kaefer

Analyse

Dataplattform_analyse.png

Når vi samler og sammenstiller data fra ulike kilder i en dataplattform, blir det vesentlig enklere å benytte de til analyseformål. Selv om en dataplattform fullstendig kan erstatte tradisjonelle datavarehus, fører denne spesifikke fordelen til at de også blir brukt som et supplement til eksiterende datavarehus. 

I dag handler mye av analysearbeidet om å tilgjengeliggjøre datasett til sluttbrukerne slik at de selv kan bygge egne modeller for sine analyser. Dette kalles selvbetjent analyse, og er noe en dataplattform i stor grad legger til rette for. 

En annen viktig faktor når det kommer til analyse er maskinlæring. Teorien bak maskinlæring har eksistert i mange år, men det en dataplattform tilfører er tilgangen på datakraft og prosessering av store datamengder. Innføring av dataplattformer har gjort det mulig å benytte denne datakraften til maskinlæring for avansert analyse og trening av kunstig intelligens. Kvaliteten på disse analysene er naturlig nok vesentlig bedre enn hva som har vært mulig å få til tidligere.

Vi har jobbet med analyse for flere kunder

jotun_dataplattform.png

Sammen med Joutun har vi jobbet for å se hvordan de på en så effektiv måte som mulig kan utnytte data gjennom en ny Business Intelligence plattform. 

Les mer om Jotun her

 

 

 

 

bybanen_dataplattform.png

Sammen med dyktige folk i Bybanen har vi ved hjelp av forskningsbaserte prediksjonsmodeller satt opp automatisk varsling til Bybanens operatører om når det er risiko for isdannelse på kontaktledningen som tilfører elektrisk energi til Bybanen.

Les mer om Bybanen

 

 

 

lund_dataplattform.png

Ved å samle og strukturere data har Lund Gruppen i samarbeid med Bouvet utviklet et integrert datavarehus for rapportering og status, daglig produksjonsstyring og prediktiv analyse. 

Les mer om Lund Gruppen her

Datasjø/dataplattform

Skjermbilde 2022-09-26 kl. 15.05.37.png

 

Skal du lykkes med å bygge et digitalt økosystem som muliggjør samspill mellom eksisterende infrastruktur og mulighetene som ligger i skyen, vil en dataplattform være avgjørende. Dette fordi en dataplattform sørger for deling av data og logikk på tvers av komponenter i økosystemet. Under kan du se hvordan et slikt økosystem kan se ut.

Skjermbilde 2022-09-26 kl. 15.04.46.png

En dataplattform består, som vist i illustrasjonen, av ulike komponenter som krever ulik kompetanse. I Bouvet jobber vi derfor i dataplattform-team med tverrfaglig kompetanse. Disse teamene er satt sammen for å kunne sette opp den dataplattformen som gir mest mulig verdiskapning for ditt selskap. 

Fordi vi er en produkt- og teknologiuavhengig leverandør, setter vi sammen dataplattformer basert på de komponentene og produktene som passer best for din virksomhet og deres mål. Vi har partnerskap med alle de store aktørene, og har god erfaring med de ulike byggeklossene i en dataplattform. 

Bouvet har egne maler for oppsett, datainnhenting, datatransformering, lagring, visualisering av data og maskinlæring. Ingen dataplattformer er helt like, men malene vil gi oss et svært godt utgangspunkt for å lykkes.

Vi har jobbet med dataplattform for flere kunder

Agder energi_dataplattform.png

Fordi strømnettet digitaliseres, får Agder Energi inn enorme mengder data som legger til rette for løsninger som øker effektiviteten og skaper nye forretningsmuligheter. Ressurser fra Bouvet jobber tett med Agder Energi Nett for å lykkes med dette arbeidet.

Les mer om Agder Energi

 

 

 

Kolombus2.png

 

Ved hjelp av en fremtidsrettet og moderne strategi som setter sky og bruk av dataplattform i fokus, er Kolumbus godt i gang med arbeidet for å sørge for en mer presis, enklere og samkjørt kollektivtrafikk i Rogaland.

Les mer om Kolombus

 

 

 

Bergen kommune_dataplattform.png

Sammen med Bergen kommune har vi begynt datasjøreisen i Bergen. En reise som ikke bare kommer til å være til stor nytte for de selv, men for kommunens innbyggere, samarbeidspartnere og næringslivet i Bergen. Dette er de foreløpige resultatene.

Les mer om Bergen kommune