Endringsledelse

Nye tekniske løsninger kan legge til rette for og tvinge frem nye måter å jobbe på. Vi hjelper deg å planlegge og gjennomføre endringer som gir gevinst.

Digital transformasjon er hverdagen for våre kunder i offentlig og privat sektor. Dette innebærer innføring av nye digitale teknologier for å forbedre tjenester og produkter og for å forenkle og forbedre arbeidsprosesser. 

Digital transformasjon er ikke justering, det er komplekse endringer som påvirker og utfordrer både tankesett og kompetanse hos ledere og medarbeidere. Våre rådgivere jobber både strategisk og operativt sammen med kunder for å forenkle, forbedre og forandre. Bouvet har spisskompetanse innen organisasjonsutvikling og endringsledelse knyttet til planlegging og innføring av ny teknologi. 

Våre oppdrag er knyttet til digital drevet virksomhets- og forretningsutvikling, utvikling av mer smidige organisasjonsstrukturer, nye arbeidsprosesser og -former, og det stiller nye krav til ulike former for digital kompetanse. Transformasjonen krever også at man må jobbe med organisasjonskulturer som er endrings- og lærevillige, og ledere må kunne navigere i dette digitale landskapet, både internt i organisasjonen og eksternt mot brukere og kunder.  

Som digitale rådgivere og endringsledere jobber vi med det menneskelige perspektivet og samspillet mellom digital teknologi og organisasjon.  

Helt konkret bistår vi kunder med å planlegge og forankre endringsprosesser, utarbeide interessentanalyser og innføringsplaner, vi kartlegger arbeidsprosesser, kommuniserer med brukere om hvordan endringen vil påvirke dem, og vi planlegger og gjennomfører nødvendig kompetanseutvikling/opplæring. På denne måten bidrar vi til at utvikling og innføring av ny teknologi gir håndgripelige og nyttige endringer med reelle gevinster. 

Bouvet har mange erfarne endringsledere, prosessledere og prosjektledere med relevant erfaring fra endringsarbeid. Mange av våre konsulter har kurs og sertifiseringer innen PROSCI (endringsledelse), Prince 2, ulike Agile verktøy/praksiser og innen tjenestedesign. 

Kontaktpersoner

Olav Haarr
Avdelingsleder
Bente Nordahl
Avdelingsleder
Anethe Sandve
Enhetsleder

Noen av våre historier og prosjekter