Som konsulentselskap kan vi bidra med vår digitale kompetanse og gjennomføringsevne slik at Bouvet, samfunnet, våre kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i riktig retning.Gesture, Triangle

Bærekraft
Vår tilnærming

Bærekraft er noe vi tar på alvor. Vår visjon «Vi går foran og bygger fremtidens samfunn» viser at vi ønsker å bidra til langsiktig verdiskapning med fokus på miljø og klima, sosiale og økonomiske forhold, som er de tre pilarene bærekraft består av.


handlingsplan

Sky, Water


Vi skal omfavne en inkluderende og mangfoldig kultur

Vi skal ha fokus på bærekraften i alle relasjoner med kunder og samarbeidspartnere


Les mer om våre fire hovedmål

Som et ledende IT-selskap skal vi gå foran og bidra til en bærekraftig fremtid lokalt, nasjonalt og globalt.» Dette betyr at vi skal ha bevissthet, ta ansvar og jobbe langsiktig innen bærekraft. Les mer i bærekraftsrapporten vår for 2020.

Bærekraftsrapporten 2020


Rapporter og innsikt
Vi skal ha med oss bærekraftaspekter som helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og hederlig forretningsatferd i alt vi gjør.
Våre medarbeidere skal få den opplæringen og den støtten de trenger for å videreføre det samfunnsansvaret Bouvet tar.

"

Bærekraftsmanifest
Les vårt manifest for bærekraft
Retningslinjer/policies
Våre analyser
Les våre situasjonsanalyse her

Les mer her

Les mer her

Les mer her

Vi er inspirert av Brundtlandkommisjonens formulering i vår tilnærming til bærekraft, som ble lansert i Rio i 1987: «Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov»

Administrerende direktør, Bouvet

Per Gunnar Tronsli


"


Høsten 2020 gjennomførte Bouvet en vesentlighetsanalyse basert på Euronexts veiledning om ESG-rapportering, med hensikt å identifisere bærekraftsområder som er viktig for oss i form av vår størrelse, vår regionale struktur og verdisett som eksemplifisert i frihet og engasjement.Vår vesentlighetsanalyse

Les mer om hvordan vi i Bouvet forholder oss til bærekraft i vårt nye bærekraftsmanifest!

Manifest for bærekraft

Les mer om hvordan vi forholder oss til bærekraft og tiltak vi har iverksatt for bærekraft.

Årsrapporten 2020

Vi skal ha med oss bærekraftaspekter som helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og hederlig forretningsatferd i alt vi gjør.
Våre medarbeidere skal få den opplæringen og den støtten de trenger for å videreføre det samfunnsansvaret Bouvet tar.

Næringsforeningen i Drammensregionen

Vi er partner i næringsforeningen. Her deltar og bidrar vi med aktiviteter for foreningen og deres medlemmer.


Industrial Green Tech

Deltakelse i Industrial Green Tech, som har som mål å løfte Grenlandsregionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for reduksjon av klimagassutslipp i industrien.


SFI Smart Ocean

Deltakelse i forskningsprosjektet SFI Smart Ocean (Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon) for bærekraftig vekst i havet.Egersund Energy Hub

Deltakekse i Egersund Energy Hub, som er en næringshub i Egersund som handler om å ta kompetanse på olje og gass over på havvind.

Næringsforeningen i Drammensregionen

Vi er partner i næringsforeningen. Her deltar og bidrar vi med aktiviteter for foreningen og deres medlemmer.

Font
Azure, Font


Industrial Green Tech

Deltakelse i Industrial Green Tech, som har som mål å løfte Grenlandsregionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for reduksjon av klimagassutslipp i industrien.


SFI Smart Ocean

Deltakelse i forskningsprosjektet SFI Smart Ocean (Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon) for bærekraftig vekst i havet.Egersund energihub

Deltakelse i forskningsprosjektet SFI Smart Ocean (Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon) for bærekraftig vekst i havet.

Næringsforeningen i Drammensregionen

Vi er partner i næringsforeningen. Her deltar og bidrar vi med aktiviteter for foreningen og deres medlemmer.


Industrial Green Tech

Deltakelse i Industrial Green Tech, som har som mål å løfte Grenlandsregionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for reduksjon av klimagassutslipp i industrien.


SFI Smart Ocean

Deltakelse i forskningsprosjektet SFI Smart Ocean (Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon) for bærekraftig vekst i havet.Egersund energihub

Deltakekse i Egersund Energy Hub, som er en næringshub i Egersund som handler om å ta kompetanse på olje og gass over på havvind.

Eydeklyngen

Oppdrag hos Eydeklyngen, som har til hensikt å øke verdiskapning og redusere miljøfotavtrykk i medlemsbedriftene.


Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Vi er partner, og tidligere hovedsamarbeidspartner for Næringsforeningen. Her deltar og bidrar vi med aktiviteter for foreningen og deres medlemmer.


DigiPro

Medlem og aktiv deltaker i DigiPro, et senter for digitalisering av prosessindustrien.SMART ENERGY NETWORK

Deltakelse i Smart Energy Network som er en nettverksorganisasjon for energibransjen og tilhørende virksomhet.

Font
Font
Material property, Font
SkyNæringsforeningen i Drammensregionen

Vi er partner i næringsforeningen. Her deltar og bidrar vi med aktiviteter for foreningen og deres medlemmer.

Font


Klyngesamarbeid
I Bouvet samarbeider vi med ulike klynge og næringsforeninger. Dette er viktig for oss for å leve etter vår visjon om å være med å bygge fremtidens samfunn.

Font
Azure, Font

Vi skal gå foran og holde orden i eget hus

Vi møter forventinger fra både ansatte og kunder til å opptre ansvarlig. De setter krav til oss som arbeidsgiver og som leverandør om hvordan vi overholder og jobber med ESG i tråd med eksisterende nasjonale og globale krav og veiledere. Men aller mest setter vi krav til oss selv. Vi skal nemlig gå foran – sier vår visjon. 

Sertifisert Miljøfyrtårn 

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Dette betyr at vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er verdifull, fordi den lar oss måle vår fremgang innen viktige områder som innkjøp, energi, transport og avfall. Vi setter mål for hvert av våre kontorer og vi ser fremgang år for år. 

Miljøfotavtrykk 

Vi jobber bevisst med vårt miljøregnskap og innhenter årlig tall for vårt miljøavtrykk. Vi bidrar til å redusere våre utslipp ved fornuftig energibruk i våre lokaler, reduksjon i innkjøp og emballasje, valg av miljøprodukter, kildesortering og gjenbruk. Videre reduserer vi våre utslipp ved å reise mindre. Tydelig reisepolicy, gode digitale samhandlingsløsninger og sentralt lokaliserte kontorlokaler bidrar til gode reisevalg. 

Materialforbruk 

Sirkulærøkonomi er et prinsipp for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig. Gjennom bevisste innkjøp, fornuftig bruk og riktig avhending av produkter og materialer kan vi bidra til å utnytte og gjenbruke ressurser mer effektivt. Vi er opptatt av å ha gode rutiner og policier for innkjøp, utbytting av materiell og kildesortering som bidrar til dette. Våre største innkjøp er knyttet til IKT-utstyr. Våre PCer/Mac-er, skjermer og skrivere/kopimaskiner er miljømerkede produkter som betyr at produktene oppfyller kriterier knyttet til miljø og sosial ansvarlighet. 

Informasjonssikkerhet 

Informasjonssikkerhet er viktigere enn noen gang før, både på grunn av en stadig mer komplisert IT-infrastruktur og en sterk økning i datakriminalitet. Bouvet jobber strukturert med sikkerhet og er sertifisert iht. ISO27001 for alle prosesser og deler av organisasjonen. 

Vårt fokus på sikkerhet er forankret i styret, ledelsen og hos alle våre ansatte gjennom «Verktøykassa for sikkerhet». Kompetanse på informasjonssikkerhet er et kontinuerlig arbeid og starter for nyansatte allerede første dag på introduksjonskurset.   

Etikk, integritet og antikorrupsjon 

Som konsulentselskap er det særdeles viktig å ha klare etiske retningslinjer. Troverdig opptreden, som arbeidsgiver, overfor kunder og overfor leverandører, eiere og andre samarbeidsparter er vårt fundament. Retningslinjene slår fast at vi alltid skal gi råd som er best for kunden, at de til enhver tid gjeldende lover og regler følges og at medarbeidere har en respektfull omgang med andre mennesker i sitt arbeid, både i formelle og mer uformelle sammenhenger.  

Vi finner enhver form for korrupsjon uakseptabel, og alle ansatte må utvise stor varsomhet når det gjelder gaver og invitasjoner fra og til kunder, leverandører og samarbeidsparter.  

Troverdig og etisk opptreden inngår i våre opplæringsprogrammer for medarbeidere og ledere.  

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidsparter overholder samme høye etiske standard som vi gjør selv. 

Aktiviteter vi jobber med:

- Styrke vårt miljøledelsessystem og datagrunnlag for årlig klima- og miljørapportering

- Gjennomføre ISO-14001-sertifisering (miljø)

- Forbedre våre innkjøpsrutiner og tydeliggjøre krav og forventninger til våre leverandører

- Stimulere til lengre levetid på PCer og mobiltelefoner

- Stimulere til engasjement rundt bærekraft og legge til rette for at våre ansatte kan gjøre gode miljøvalg

- Forsterke kommunikasjon om og kjennskap til etiske retningslinjer

- Kontinuerlig utvikling av sikkerhetskompetanse og trening på sikkerhet

Muliggjørende applikasjoner
Vi utvikler en ny type applikasjoner for operatører og arbeidsledere. Med moderne teknologi kan vi ha den ansattes informasjonsbehov i fokus uavhengig av kildesystemene. Når slike applikasjoner designes i nært samarbeid med brukerene oppnår vi noe mer og viktigere enn effektivisering: Ved å gi operatører direkte tilgang til informasjon de tidligere måtte innhente via sine overordnede, får kundene våre en smidigere organisasjon med mer distribuert autonomi og mer motiverte ansatte.
Les mer her
Dataplattform og analyse
VI hjelper bedrifter med å bli mer datadrevne. Ved bruk av skyteknologi kan du realisere en dataplattform som kan legge til rette for prediktivt vedlikehold, rapportering og benchmarking på tvers av anlegg – i sann tid, dataunderlag for forskning og utvikling, og mye mer.
Les mer her
Font

Vi skal utvikle og dele kompetanse på bærekraft

Vi har ambisjon om å være konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne. Bærekraft er viktig for våre ansatte som er genuint opptatt av bærekraft og i å bidra positivt i samfunnet gjennom meningsfulle oppdrag. I tillegg ser vi økende fokus på bærekraft hos våre kunder.  

Det er derfor viktig for oss å se muligheter for å bygge og dele kompetanse i tråd med nasjonale og internasjonale trender og markedsbehov, for sammen med kundene ta ansvar for bærekraft i våre oppdrag. Vi skal gi tjenester med god kvalitet og oppdrag som er meningsfulle og gir verdi for ansatte og kunder.  

Delingskultur 

Vi kan påvirke verden gjennom å dele kompetanse mellom ansatte, med våre kunder og andre interessenter. Delingskultur står først blant våre verdier og vi har allerede definert konseptet #bouvetdeler hvor også bærekraft er inkludert.  

Ved å samarbeide og dele, kommer vi raskere frem til en forståelse av hva bærekraft betyr for den enkelte. Ved å gjøre det lett å dele og stimulere til informasjonsdeling kan vi også høste av kunnskapen som hele tiden er i utvikling og drive forretnings og tjenesteutvikling som igjen kommer våre kunder og samfunnet forøvrig tilgode. 

Digitalisering og bærekraft - tjenesteutvikling 

I Bouvet ser vi tydelig vår rolle som endringsagenter for bærekraft og hvilken rolle IT og digitalisering spiller for å kunne oppnå virksomhetenes mål for bærekraft. IT og digitalisering blir trukket frem som muliggjøreren og innsatsfaktoren for å kunne oppnå bærekraftsmålene.  

Kompetanseutvikling blant ledere og ansatte 

Området for bærekraft er i stadig utvikling i tillegg til at man nesten kan si at det omfatter «alt» - det kan derfor være svært utfordrende å være oppdatert innenfor området. 

Lederne våre er viktige kulturbærere i Bouvet og vi vil styrke dem på kompetanse på bærekraft slik at de kan være gode veiledere og sparringspartner for folka våre og for våre kunder. I tillegg må våre ansatte være trygge og få opparbeidet relevant kompetanse på bærekraft som gjør at de kan ta bidra i sine oppdrag. 

Aktiviteter vi jobber med:

- Utvikle blogginnlegg og podcast på bouvet.no innenfor #bouvetdeler konseptet

- Gjennomføre frokostmøter, arbeidsmøter og kurs innenfor bærekraft

- Gjennomføring av interne workshoper for å dele og lære tjenester som er utviklet i de enkelte regionene som eksempelvis Flourishing Business Canvas

- Invitere eksterne foredragsholdere til å øke egen kompetanse

- Dykke ned i oppdrag for å øke bevisstheten om de enkelte oppdragenes bærekraftsbidrag Integrere bærekraft i eksisterende interne skoler der det er naturlig

- Vi skal akkumulere på kunnskap som produseres og utvikles regionalt – ved å samle og dele informasjon.

- Kontinuerlig utvikling av tjenester for å møte våre kunders behov

- Holde foredrag og presentasjoner ved universiteter og høyskoler

- Være tilstede i media med kunnskap og erfaringer der det er naturlig

Eksterne samarbeid

Eksempler på eksterne samarbeid:

GoForIT

I 2020 etablerte Bouvet GoForIT sammen med IKT-Norge, Universitet i Agder, NTNU og Sopra Steria for å identifisere kunnskapsbehov, stimulere til forskning, bidra i samfunnsdebatten og utvikle relevante utdanninger for å legge grunnlag for bærekraftige samfunnsendringer. Dette er et samarbeid hvor Bouvet vil engasjere seg videre.

Lær Kidsa Koding

Lær Kidsa Koding som Bouvet var med å starte og sitter i styret i, skaper engasjement for teknologiutvikling blant barn.


Rectangle, Gesture, Sleeve
Triangle, Slope, Gesture
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Vi er partner, og tidligere hovedsamarbeidspartner for Næringsforeningen. Her deltar og bidrar vi med aktiviteter for foreningen og deres medlemmer.
EydeKlyngen
Oppdrag hos Eydeklyngen, som har til hensikt å øke verdiskapning og redusere miljøfotavtrykk i medlemsbedriftene.
Egersund energihub
Rogaland har akkurat etablert seg med kontorplass tre dager i uken hos Energy Innovation, som er en næringshub i Egersund som handler om å ta olje og gass kompetanse over på havvind.
SFI Smart Ocean
Deltakelse i forskningsprosjektet SFI Smart Ocean (Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon) for bærekraftig vekst i havet.
Næringsforeningen i Drammensregionen
Vi er partner i næringsforeningen. Her deltar og bidrar vi med aktiviteter for foreningen og deres medlemmer.
SMART ENERGY NETWORK
Deltakelse i Smart Energy Network som er en nettverksorganisasjon for energibransjen og tilhørende virksomhet.
DigiPro
Medlem og aktiv deltaker i DigiPro, et senter for digitalisering av prosessindustrien.Klyngesamarbeid
I Bouvet samarbeider vi med ulike klynge og næringsforeninger. Dette er viktig for oss for å leve etter vår visjon om å være med å bygge fremtidens samfunn.

Font
Azure, Font
Sky

Egersund Energihub

Rogaland har akkurat etablert seg med kontorplass tre dager i uken hos Energy Innovation, som er en næringshub i Egersund som handler om å ta olje og gass kompetanse over på havvind.

Azure, Font
Material property, Font
Font
Industrial Green Tech
Deltakelse i Industrial Green Tech, som har som mål å løfte Grenlandsregionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for reduksjon av klimagassutslipp i industrien.
Font
Sky

Vi skal ha fokus på bærekraft i alle relasjoner med kunder og samarbeidspartnere

Vi kan påvirke verden mest i riktig retning gjennom oppdrag for våre kunder og i samarbeid med våre partnere. Dette gjør vi gjennom de positive effektene som kommer som følge av digitalisering og påfølgende omstilling. Flere av våre kunder legger vekt på og ser det som viktig at bærekraft er inkludert i deres digitaliseringsoppdrag. Vi bidrar i denne utviklingen. Sammen har våre ansatte en helhetsforståelse med kunnskap om teknologi, bruker, organisasjon og forretning. Gjennom tverrfaglig samarbeid og tett relasjon med kundene kan vi identifisere, utvikle og implementere løsninger for en bærekraftig omstilling. 

Våre oppdrag 

Vi jobber innen sektorer hvor flere av våre kunder er i gang med egen miljø- og klimatransformasjon for å imøtekomme regulatoriske krav og samtidig jobbe mot egendefinerte ESG mål. Våre langsiktige kunderelasjoner gjør oss i stand til å integrere bærekraft og bidra til kundenes måloppnåelser i våre oppdrag.  

Ulike typer oppdrag innenfor bærekraft vil være viktig for oss fremover. Denne type oppgaver vil sette fokus på og bevisstgjøre vårt ansvar hos egne ansatte og tydeliggjøre vårt bidrag hos kunder.   

Nye bransjer og virksomheter 

I sammenheng med det grønne skiftet utvikles nye markeder og nye selskaper vokser frem. Eksisterende sektorer og virksomheter får nye samfunnsroller, markedsposisjoner og tjenestetilbud. Eksempler her er vindkraft til havs, bærekraftig oppdrettsnæring og grønn skipsfart, samt omstilling i helse- og utdanningssektoren.  

 Bouvet har fokus på å dele kunnskap og erfaringer på tvers av sektorer og virksomheter. Dette har gitt oss muligheten til å ta med teknologierfaringer fra eksisterende til nye virksomheter og sektorer.  

Energieffektive løsninger 

IT er en viktig del av løsningen når det kommer til utvikling av lavkarbonøkonomien, men datasentre står i dag for 1 % av verdens energiforbruk. VI kan bidra til å redusere dette med energibevisst utvikling.  

Sosialt inkluderende løsninger 

Bærekraft handler også om sosiale forhold i samfunnet. Det handler om å møte reelle brukerbehov, ikke skape teknisk ekskludering eller brukergrensesnitt som krever høy grad av digitale ferdigheter. Bouvet har universell utforming som eget tjenesteområde, og som en selvfølgelig del av våre leveranser.   

Eksponering mot klima- og miljørisikoutsatte oppdrag  

Flere kunder har fokus på bærekraft og bærekraftige leverandørkjeder som gjør at det forventes at kundenes krav til Bouvet vil øke. Kommende introduksjon av EU-taksonomien vil påvirke hver enkelt virksomhet.  

Aktiviteter vi jobber med  

- Vi vil øke kompetansen om EU taksonomien og sammen med våre kunder bidra å identifisere hvordan våre oppdrag klassifiseres i henhold til EU-taksonomien

- Sammen med kundene være tydeligere på effekten av våre oppdrag innen bærekraft (ESG) både innen et kortsiktig og langsiktig perspektiv 

- Vi ønsker å bidra til å øke våre kunders mulighet til å være åpne og transparente innen ikke-finansiell rapportering. 

- Jobbe aktivt med hvordan vi sammen med nye og eksisterende kunder, samt samarbeidspartnere totalt sett kan mest påvirke verden i riktig
retning.

- Engasjere oss i klynger og næringsforeninger for å bidra med kompetanse og helhetsforståelse i samarbeid som har som hensikt å bidra i
utviklingen innenfor de tre pilarene innen bærekraft (ESG) 

- Sammen med våre kunder videreutvikle våre tjenestekonsepter og fagområder innenfor dette området

- Vi ser på hvordan vi kan jobbe med mer energieffektiv utvikling 

- Vi vil kontinuerlig videreutvikle vår kompetanse på og gjennomføring av sosialt inkluderende løsninger. Dette gjelder ved utvikling av den enkelte løsning og også involvere oss i utvikling av type løsninger som har dette på agendaen.  


Vi skal omfavne en inkluderende og mangfoldig kulturGesture, Triangle
For oss handler mangfold om mer enn kjønn, etnisitet og livssyn. Vel så viktig er mangfold i ferdigheter, egenskaper og erfaring. Et stort mangfold gir oss et bredere perspektiv og øker forståelsen for kunders behov og for hverandre. Dette gir igjen økt kundetilfredshet, økt medarbeidertilfredshet og økt innovasjon. Like viktig som å rekruttere nye mennesker til organisasjonen er det å verdsette og utvikle dem som har vært hos oss lenge.

Likestilling og kjønnsbalanse

Vi jobber bevisst med å øke mangfold og likestilling i vår
organisasjon og i bransjen for øvrig. Ved å jobbe aktivt med ulike tiltak på
flere områder og arenaer gjør vi små fremskritt hver dag. Innsikt er viktig for
å jobbe bevisst og å kunne måle resultater av arbeidet. 

I årsrapporten redegjør vi for likestillingstilstanden og vårt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering i 2020.

Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling

Medarbeiderne er våre mest verdifulle ressurser, og vi gjør
betydelig innsats for å gi dem mulighet til å utvikle seg faglig og personlig,
og til å trives i Bouvet. Fleksibilitet i prosjekter, unike fordeler, samhold
og fellesskap, kompetansedeling og faglig utvikling legger til rette for et
godt og utviklende arbeidsmiljø. Det vi strekker oss etter er å skape et åpent
miljø som gir reelle muligheter for alle, der hver enkelt føler seg sett, trygg
og ønsket, og kan bidra med alt hva man har av egenskaper og kompetanse.

Et økende antall av våre oppgaver krever en tverrfaglig
tilnærming. Vi setter sammen mennesker, fagdisipliner, verktøy og metoder til
mangfoldige team for å kunne levere de beste råd, løsninger og tjenester til
våre kunder. 

Ledelse

Våre ledere er viktige rollemodeller når det gjelder
holdninger, respekt og likeverd. Vi har utviklet et sett av lederprinsipper som
skal gjenspeiles i ledernes adferd. God ledelse i Bouvet handler om å være
støttende og tett på medarbeiderne sine, dyrke mangfoldet og sørge for at alle
blir inkludert, samt å legge til rette for utvikling i tråd med selskapets og
den enkelte medarbeiders behov.

Balanse mellom jobb og fritid

Balanse mellom jobb og fritid er grunnleggende i vår kultur.
Når man opplever balanse mellom jobb og fritid tar man med seg energi fra
jobben og til hjemmet og motsatt. Hvordan vi utøver lederskapet i Bouvet
påvirker den enkeltes opplevelse av å være "et helt menneske". Covid
19-pandemien har aktualisert viktigheten av fleksibilitet i hverdagen og vi
gjør mange tilpasninger for å imøtekomme behov slik at den enkelte oppnår god
balanse.

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner 

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner er viktig for helse
og velvære. Vi gjennomfører derfor en rekke aktiviteter for å fremme dette. Vi
har mange ulike idretts- og interessegrupper som alle er med på å bygge
relasjoner og vennskap mellom ansatte, også på fritiden, noe som igjen bidrar
til godt samarbeid og samhold i arbeidshverdagen. Vi har også flere tilbud
tilgjengelig for å ivareta psykisk helse.

Aktiviteter vi jobber med:

- Kartlegge tilstanden for kjønnsbalanse og lønn

- Undersøkelse om medarbeidernes opplevelse av inkludering, diskriminering og mangfold

- Sikre gode rekrutteringsprosesser som fremmer mangfold og hindrer diskriminering, god kommunikasjon og rett tilstedeværelse på rekrutteringsarenaer som bidrar til at vi tiltrekker oss riktige kandidater

- Engasjement i eksterne fora for å øke interessen for IT-utdanning, som GoForIT, Lær kidsa koding, Nerdschool og gjesteforelesninger på skoler, universiteter og høyskoler

- Øke vår kunnskap og bevissthet rundt mangfold og kjønnsbalanse gjennom foredrag, workshops og deltakelse i Oda-nettverket. Vårt interne kvinnenettverk er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

- Dyrke arenaer for faglig utvikling og deling som internkonferanser, fagseminarer og interne fagskoler

- Årlig medarbeiderundersøkelse for å måle trivsel, engasjement og arbeidsglede

- Tett oppfølging fra nærmeste leder og individuelle utviklingsplaner

- Utvikle gode modeller for kompetanseutvikling og karriereveier for å sikre like muligheter for alle

- Øke bevisstheten rundt betydningen av inkludering og mangfold gjennom fokus på dette i opplæring av ansatte og ved tydeligere kommunikasjon av prinsipper og policier

- Sikre at våre mange sosiale aktiviteter og møteplasser oppleves inkluderende for alle

- Forsterke og befeste våre lederprinsipper og våre verdier. Les mer om våre verdier her.

- Øke mangfoldskompetansen i ledelsen ved å inkludere dette i enda større grad i interne utviklingsprogrammer og læringsarenaer 

- Sikre god opplæring, utvikling og støtte til lederne

 
Likestilling og kjønnsbalanse

 

Vi jobber bevisst med å øke mangfold og likestilling i vår
organisasjon og i bransjen for øvrig. Ved å jobbe aktivt med ulike tiltak på
flere områder og arenaer gjør vi små fremskritt hver dag. Innsikt er viktig for
å jobbe bevisst og å kunne måle resultater av arbeidet. 

 

 

 

I årsrapporten (lenke) redegjør vi for
likestillingstilstanden og vårt arbeid for å fremme likestilling og hindre
diskriminering i 2020.

 

 

 

Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling

 

Medarbeiderne er våre mest verdifulle ressurser, og vi gjør
betydelig innsats for å gi dem mulighet til å utvikle seg faglig og personlig,
og til å trives i Bouvet. Fleksibilitet i prosjekter, unike fordeler, samhold
og fellesskap, kompetansedeling og faglig utvikling legger til rette for et
godt og utviklende arbeidsmiljø. Det vi strekker oss etter er å skape et åpent
miljø som gir reelle muligheter for alle, der hver enkelt føler seg sett, trygg
og ønsket, og kan bidra med alt hva man har av egenskaper og kompetanse.

 

 

 

Et økende antall av våre oppgaver krever en tverrfaglig
tilnærming. Vi setter sammen mennesker, fagdisipliner, verktøy og metoder til
mangfoldige team for å kunne levere de beste råd, løsninger og tjenester til
våre kunder. 

 

  

 

Ledelse

 

Våre ledere er viktige rollemodeller når det gjelder
holdninger, respekt og likeverd. Vi har utviklet et sett av lederprinsipper som
skal gjenspeiles i ledernes adferd. God ledelse i Bouvet handler om å være
støttende og tett på medarbeiderne sine, dyrke mangfoldet og sørge for at alle
blir inkludert, samt å legge til rette for utvikling i tråd med selskapets og
den enkelte medarbeiders behov.

 

  

 

Balanse mellom jobb og fritid

 

Balanse mellom jobb og fritid er grunnleggende i vår kultur.
Når man opplever balanse mellom jobb og fritid tar man med seg energi fra
jobben og til hjemmet og motsatt. Hvordan vi utøver lederskapet i Bouvet
påvirker den enkeltes opplevelse av å være "et helt menneske". Covid
19-pandemien har aktualisert viktigheten av fleksibilitet i hverdagen og vi
gjør mange tilpasninger for å imøtekomme behov slik at den enkelte oppnår god
balanse.

 

 

 

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner 

 

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner er viktig for helse
og velvære. Vi gjennomfører derfor en rekke aktiviteter for å fremme dette. Vi
har mange ulike idretts- og interessegrupper som alle er med på å bygge
relasjoner og vennskap mellom ansatte, også på fritiden, noe som igjen bidrar
til godt samarbeid og samhold i arbeidshverdagen. Vi har også flere tilbud
tilgjengelig for å ivareta psykisk helse.

 

 

 

Aktiviteter vi jobber med:

 

Kartlegge tilstanden for kjønnsbalanse og lønn

 

Undersøkelse om medarbeidernes opplevelse av inkludering,
diskriminering og mangfold

 

Sikre gode rekrutteringsprosesser som fremmer mangfold og
hindrer diskriminering, god kommunikasjon og rett tilstedeværelse på
rekrutteringsarenaer som bidrar til at vi tiltrekker oss riktige kandidater

 

Engasjement i eksterne fora for å øke interessen for
IT-utdanning, som GoForIT, Lær kidsa koding, Nerdschool og gjesteforelesninger
på skoler, universiteter og høyskoler

 

Øke vår kunnskap og bevissthet rundt mangfold og
kjønnsbalanse gjennom foredrag, workshops og deltakelse i Oda-nettverket. Vårt
interne kvinnenettverk er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

 

Dyrke arenaer for faglig utvikling og deling som
internkonferanser, fagseminarer og interne fagskoler

 

Årlig medarbeiderundersøkelse for å måle trivsel,
engasjement og arbeidsglede

 

Tett oppfølging fra nærmeste leder og individuelle
utviklingsplaner

 

Utvikle gode modeller for kompetanseutvikling og
karriereveier for å sikre like muligheter for alle

 

Øke bevisstheten rundt betydningen av inkludering og
mangfold gjennom fokus på dette i opplæring av ansatte og ved tydeligere
kommunikasjon av prinsipper og policier

 

Sikre at våre mange sosiale aktiviteter og møteplasser
oppleves inkluderende for alle

 

Forsterke og befeste våre lederprinsipper og våre verdier
(lenke)

 

Øke mangfoldskompetansen i ledelsen ved å inkludere dette i
enda større grad i interne utviklingsprogrammer og læringsarenaer 

 

Sikre god opplæring, utvikling og støtte til lederne

 

Likestilling og kjønnsbalanse

 

Vi jobber bevisst med å øke mangfold og likestilling i vår
organisasjon og i bransjen for øvrig. Ved å jobbe aktivt med ulike tiltak på
flere områder og arenaer gjør vi små fremskritt hver dag. Innsikt er viktig for
å jobbe bevisst og å kunne måle resultater av arbeidet. 

 

 

 

I årsrapporten (lenke) redegjør vi for
likestillingstilstanden og vårt arbeid for å fremme likestilling og hindre
diskriminering i 2020.

 

 

 

Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling

 

Medarbeiderne er våre mest verdifulle ressurser, og vi gjør
betydelig innsats for å gi dem mulighet til å utvikle seg faglig og personlig,
og til å trives i Bouvet. Fleksibilitet i prosjekter, unike fordeler, samhold
og fellesskap, kompetansedeling og faglig utvikling legger til rette for et
godt og utviklende arbeidsmiljø. Det vi strekker oss etter er å skape et åpent
miljø som gir reelle muligheter for alle, der hver enkelt føler seg sett, trygg
og ønsket, og kan bidra med alt hva man har av egenskaper og kompetanse.

 

 

 

Et økende antall av våre oppgaver krever en tverrfaglig
tilnærming. Vi setter sammen mennesker, fagdisipliner, verktøy og metoder til
mangfoldige team for å kunne levere de beste råd, løsninger og tjenester til
våre kunder. 

 

  

 

Ledelse

 

Våre ledere er viktige rollemodeller når det gjelder
holdninger, respekt og likeverd. Vi har utviklet et sett av lederprinsipper som
skal gjenspeiles i ledernes adferd. God ledelse i Bouvet handler om å være
støttende og tett på medarbeiderne sine, dyrke mangfoldet og sørge for at alle
blir inkludert, samt å legge til rette for utvikling i tråd med selskapets og
den enkelte medarbeiders behov.

 

  

 

Balanse mellom jobb og fritid

 

Balanse mellom jobb og fritid er grunnleggende i vår kultur.
Når man opplever balanse mellom jobb og fritid tar man med seg energi fra
jobben og til hjemmet og motsatt. Hvordan vi utøver lederskapet i Bouvet
påvirker den enkeltes opplevelse av å være "et helt menneske". Covid
19-pandemien har aktualisert viktigheten av fleksibilitet i hverdagen og vi
gjør mange tilpasninger for å imøtekomme behov slik at den enkelte oppnår god
balanse.

 

 

 

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner 

 

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner er viktig for helse
og velvære. Vi gjennomfører derfor en rekke aktiviteter for å fremme dette. Vi
har mange ulike idretts- og interessegrupper som alle er med på å bygge
relasjoner og vennskap mellom ansatte, også på fritiden, noe som igjen bidrar
til godt samarbeid og samhold i arbeidshverdagen. Vi har også flere tilbud
tilgjengelig for å ivareta psykisk helse.

 

 

 

Aktiviteter vi jobber med:

 

Kartlegge tilstanden for kjønnsbalanse og lønn

 

Undersøkelse om medarbeidernes opplevelse av inkludering,
diskriminering og mangfold

 

Sikre gode rekrutteringsprosesser som fremmer mangfold og
hindrer diskriminering, god kommunikasjon og rett tilstedeværelse på
rekrutteringsarenaer som bidrar til at vi tiltrekker oss riktige kandidater

 

Engasjement i eksterne fora for å øke interessen for
IT-utdanning, som GoForIT, Lær kidsa koding, Nerdschool og gjesteforelesninger
på skoler, universiteter og høyskoler

 

Øke vår kunnskap og bevissthet rundt mangfold og
kjønnsbalanse gjennom foredrag, workshops og deltakelse i Oda-nettverket. Vårt
interne kvinnenettverk er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

 

Dyrke arenaer for faglig utvikling og deling som
internkonferanser, fagseminarer og interne fagskoler

 

Årlig medarbeiderundersøkelse for å måle trivsel,
engasjement og arbeidsglede

 

Tett oppfølging fra nærmeste leder og individuelle
utviklingsplaner

 

Utvikle gode modeller for kompetanseutvikling og
karriereveier for å sikre like muligheter for alle

 

Øke bevisstheten rundt betydningen av inkludering og
mangfold gjennom fokus på dette i opplæring av ansatte og ved tydeligere
kommunikasjon av prinsipper og policier

 

Sikre at våre mange sosiale aktiviteter og møteplasser
oppleves inkluderende for alle

 

Forsterke og befeste våre lederprinsipper og våre verdier
(lenke)

 

Øke mangfoldskompetansen i ledelsen ved å inkludere dette i
enda større grad i interne utviklingsprogrammer og læringsarenaer 

 

Sikre god opplæring, utvikling og støtte til lederne

 Likestilling og kjønnsbalanse

 

Vi jobber bevisst med å øke mangfold og likestilling i vår
organisasjon og i bransjen for øvrig. Ved å jobbe aktivt med ulike tiltak på
flere områder og arenaer gjør vi små fremskritt hver dag. Innsikt er viktig for
å jobbe bevisst og å kunne måle resultater av arbeidet. 

 

 

 

I årsrapporten (lenke) redegjør vi for
likestillingstilstanden og vårt arbeid for å fremme likestilling og hindre
diskriminering i 2020.

 

 

 

Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling

 

Medarbeiderne er våre mest verdifulle ressurser, og vi gjør
betydelig innsats for å gi dem mulighet til å utvikle seg faglig og personlig,
og til å trives i Bouvet. Fleksibilitet i prosjekter, unike fordeler, samhold
og fellesskap, kompetansedeling og faglig utvikling legger til rette for et
godt og utviklende arbeidsmiljø. Det vi strekker oss etter er å skape et åpent
miljø som gir reelle muligheter for alle, der hver enkelt føler seg sett, trygg
og ønsket, og kan bidra med alt hva man har av egenskaper og kompetanse.

 

 

 

Et økende antall av våre oppgaver krever en tverrfaglig
tilnærming. Vi setter sammen mennesker, fagdisipliner, verktøy og metoder til
mangfoldige team for å kunne levere de beste råd, løsninger og tjenester til
våre kunder. 

 

  

 

Ledelse

 

Våre ledere er viktige rollemodeller når det gjelder
holdninger, respekt og likeverd. Vi har utviklet et sett av lederprinsipper som
skal gjenspeiles i ledernes adferd. God ledelse i Bouvet handler om å være
støttende og tett på medarbeiderne sine, dyrke mangfoldet og sørge for at alle
blir inkludert, samt å legge til rette for utvikling i tråd med selskapets og
den enkelte medarbeiders behov.

 

  

 

Balanse mellom jobb og fritid

 

Balanse mellom jobb og fritid er grunnleggende i vår kultur.
Når man opplever balanse mellom jobb og fritid tar man med seg energi fra
jobben og til hjemmet og motsatt. Hvordan vi utøver lederskapet i Bouvet
påvirker den enkeltes opplevelse av å være "et helt menneske". Covid
19-pandemien har aktualisert viktigheten av fleksibilitet i hverdagen og vi
gjør mange tilpasninger for å imøtekomme behov slik at den enkelte oppnår god
balanse.

 

 

 

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner 

 

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner er viktig for helse
og velvære. Vi gjennomfører derfor en rekke aktiviteter for å fremme dette. Vi
har mange ulike idretts- og interessegrupper som alle er med på å bygge
relasjoner og vennskap mellom ansatte, også på fritiden, noe som igjen bidrar
til godt samarbeid og samhold i arbeidshverdagen. Vi har også flere tilbud
tilgjengelig for å ivareta psykisk helse.

 

 

 

Aktiviteter vi jobber med:

 

Kartlegge tilstanden for kjønnsbalanse og lønn

 

Undersøkelse om medarbeidernes opplevelse av inkludering,
diskriminering og mangfold

 

Sikre gode rekrutteringsprosesser som fremmer mangfold og
hindrer diskriminering, god kommunikasjon og rett tilstedeværelse på
rekrutteringsarenaer som bidrar til at vi tiltrekker oss riktige kandidater

 

Engasjement i eksterne fora for å øke interessen for
IT-utdanning, som GoForIT, Lær kidsa koding, Nerdschool og gjesteforelesninger
på skoler, universiteter og høyskoler

 

Øke vår kunnskap og bevissthet rundt mangfold og
kjønnsbalanse gjennom foredrag, workshops og deltakelse i Oda-nettverket. Vårt
interne kvinnenettverk er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

 

Dyrke arenaer for faglig utvikling og deling som
internkonferanser, fagseminarer og interne fagskoler

 

Årlig medarbeiderundersøkelse for å måle trivsel,
engasjement og arbeidsglede

 

Tett oppfølging fra nærmeste leder og individuelle
utviklingsplaner

 

Utvikle gode modeller for kompetanseutvikling og
karriereveier for å sikre like muligheter for alle

 

Øke bevisstheten rundt betydningen av inkludering og
mangfold gjennom fokus på dette i opplæring av ansatte og ved tydeligere
kommunikasjon av prinsipper og policier

 

Sikre at våre mange sosiale aktiviteter og møteplasser
oppleves inkluderende for alle

 

Forsterke og befeste våre lederprinsipper og våre verdier
(lenke)

 

Øke mangfoldskompetansen i ledelsen ved å inkludere dette i
enda større grad i interne utviklingsprogrammer og læringsarenaer 

 

Sikre god opplæring, utvikling og støtte til lederne

 

Illustrasjon 3.png

 

 

Klyngesamarbeid

I Bouvet samarbeider vi med ulike klynge og næringsforeninger. Dette er viktig for oss for å leve etter vår visjon om å være med å bygge fremtidens samfunn.

 

 

Noen av våre historier og prosjekter