Fra prosjekt til produkt

Vi er kommet så langt på reisen mot digital transformasjon i dag, at smidighet blir sett på som en nødvendighet alle må ta tak i på en eller annen måte. Smidig, eller agile, er ikke bare metode og verktøy, det er ikke en tjeneste man kan kjøpe eller enkelt implementere.

Smidig er en tankegang, en filosofi, kultur og et verdisett som kan rigge bedrifter for endring, kontinuerlig læring og forbedring, og gi konkurransefortrinn i en uforutsigbar og teknologisk disruptiv verden. Et skifte fra å fokusere og organisere seg rundt prosjekter, mot produkter og tjenester i stedet, blir relevant for en smidig bedrift, da dette muliggjør for kontinuerlig forbedring og flyt.

Dette fokuset fører med seg endringer i organisasjonsstrukturen, ledelsen, bedriftskulturen og i prosesser. Det blir relevant å måle suksess ut fra oppnådde forretningsmål og verdiskapning for brukeren, istedenfor i leveranser på gitte tider, forhåndsbestemte spesifikasjoner og budsjetter. Det blir også relevant å bryte ned siloer og hierarkier og organisere seg tverrfaglig rundt fagområder som utvikler produkter og tjenester, enten disse er knyttet til kjernevirksomhet eller innovasjon.

Fordeler identifisert med et produkt-fokus i bedriften er blant annet kortere tid fra idé til lansering, færre flaskehalser, lettere kompetanse- og kunnskapsdeling, og ikke minst fordelene knyttet til motivasjon, samhold og eierskap som følger med at team er langvarige konstellasjoner som jobber sammen mot felles mål. Risiko minimeres betraktelig ved denne typen tilnærming, og ved hjelp av eksperimenter, testing og hypotesedrevet utvikling kan man raskere og tryggere oppnå mål.

Mange bedrifter blir drevet mot endring på grunn av en krisefølelse og en forståelse av at man er nødt til å endre seg grunnet forandringer i omgivelsene, i trender eller brukerpreferanser. Endringen har størst sannsynlighet for å lykkes om den kommer som en strategisk beslutning fra ledelsen, og drives frem gjennom forankring, involvering og motivasjon både ovenfra og nedenfra i organisasjonen.

Hadde den smidige digitale transformasjonsreisen vært enkel å gjennomføre, hadde flere fått det til, men når endringen innebærer dype skifter i kultur og verdisett ned til hver enkelt medarbeider, blir hvordan man gjennomfører endringen essensielt for å lykkes, steg for steg. Her kan Bouvet hjelpe til.

 

Kontaktpersoner

Stine Forland
Avdelingsleder

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med