Innovasjon og bærekraft

Et praktisk kurs som får fart på den grønne omstillingen

Varighet: 2 dager (09-17)

Pris: Introduksjonspris fram til sommeren: 9.800,- (deretter 11.500,-)

Kurskategori: Bærekraft

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Lær hvordan du kan jobbe praktisk og strategisk med innovasjon og bærekraft i din virksomhet med metoder, verktøy og tankesett fra tjenestedesign, teknologiutvikling, forretningsutvikling, endringsledelse og adferdspsykologi (nudging). 

I løpet av de siste årene har bærekraft gått fra å være et avsnitt i årsrapporter, til en sentral faktor for å beholde kunder, investorer, partnere og for å tiltrekke seg de flinke folka. Både i offentlig og privat sektor skal vi nå ambisiøse klima- og bærekraftsmål.   En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine.  

Dette vil kreve enorme omstillinger, samtidig som vi skal fortsette å utvikle tjenestene og produkter til det beste for innbyggere og næringsliv. Det kan være en krevende spagat. Mange virksomheter sliter med å definere hva bærekraft egentlig er i deres kontekst, og hvordan de skal jobbe med det i praksis. Kanskje har de satt seg bærekraftsmål, til og med laget en strategi for grønn omstilling, men kommer seg ikke videre med arbeidet. Kjenner du deg igjen? Da er dette kurset for deg. 

I dette kurset vil du bli introdusert for ulike metoder, verktøy og tankesett som vil hjelpe deg å jobbe mer strategisk med innovasjon og bærekraft i din virksomhet. Kurset er tverrfaglig og henter inn perspektiver fra tjenestedesign, teknologi, forretningsutvikling, endringsledelse og adferdspsykologi (nudging). 

Kurset går over to dager og tar for seg følgende problemstillinger: 

Hvordan kan vi forbedre, fornye og utvikle våre produkter og tjenester?  

For å forstå hvordan vi kan minimere fotavtrykket til virksomheten vår må vi både zoome ut for å forstå systemet vi er en del av, og zoome inn for å velge hvilke problemer vi ønsker å løse.  

I kurset vil du lære hvordan du kan visualisere verdikjeder og systemer for å forstå sammenhenger og identifisere muligheter for samarbeid og sirkulære løsninger, både internt og eksternt. Du vil lære hva som kjennetegner bærekraftige forretningsmodeller, med særlig fokus på sirkulære forretningsmodeller. 

For å lykkes med bærekraft må vi løse behov på nye måter. For eksempel å gå fra å selge fysiske produkter til å selge tjenester. I kurset vil du lære metoder fra designfaget som gjennom å sette brukeren i sentrum for innovasjonsprosessen øker sjansen for å lykkes, enten målgruppen er kunder eller egne ansatte. 

Om vi spiller på lag med hjernen, kan vi gjøre det enkelt å ta bærekraftige valg. Atferdspsykologi er sentralt for å dulte folk til å handle slik vi ønsker. På kurset vil du lære sentrale prinsipper innen atferdspsykologi, slik at du kan utvikle kommunikasjon, produkter og tjenester som gjør det enkelt å handle rett. 

Noen av verktøyene og metodene du vil lære om: 

  • Sirkulærøkonomi og sirkulære prinsipper 
  • Flourishing Business Canvas  
  • Design thinking 
  • Nudging 

Hvordan skal vi jobbe sammen for å nå våre mål?  

Bærekraftig omstilling åpner opp for nye måter å jobbe på. Samtidig kan det være krevende å innføre endringer og nye prosesser i en organisasjon. Det er nemlig ikke prosjektene i seg selv som skaper resultatene, det er det menneskene som gjør. Derfor er det lurt å jobbe systematisk med endringsledelse. I kurset vil du lære hvordan du kan jobbe med endringsledelse for å få med deg folka i organisasjonen på en ny retning eller endring. 

Noen av verktøyene og metodene du vil lære om: 

  • Hva er endringsledelse  
  • Rammeverk for endringsledelse med konkrete verktøy 

Hvordan kan teknologi hjelpe oss med omstillingen?

Digitalisering er en viktig drivkraft for det grønne skiftet. Og teknologi kan både utgjøre et problem og være en del av løsningen! Hva bør vi passe på når vi bruker teknologi for å utvikle nye og forbedre eksisterende tjenester? Målet med denne delen av kurset er å gi en innføring i den digitale teknologiers egenskaper, drivere, muligheter og trusler. For er nyere, raskere og større, nødvendigvis bedre for samfunnet?

Noen av verktøyene og metodene du vil lære om:

  • Kvaliteter en bør etterstrebe i innkjøp og bruk av teknologi
  • Hvordan du kan rigge deg organisasjonsmessig for bruke teknologi på en bærekraftig måte

>> Les mer om første kurs som ble gjennomført til stor begeistring blant deltakerne

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!


Målgruppen for kurset
Kurset er utviklet for deg som jobber eller ønsker å jobbe med bærekraft i offentlig og privat sektor, og som har behov for å utvide verktøykassa med metoder, verktøy og tankesett for å kunne jobbe mer strategisk og praktisk med bærekraft fremover.  

 

Tone og co har snekret sammen et helstøpt opplegg, med solid faglig forankring og praktiske oppgaver som gjør at teorien sitter bedre. Gode og reflekterende diskusjoner med øvrige deltakere i gruppeoppgaver som utfordret tankene.

Jeg vender ofte inspirert hjem fra kurs, men denne gangen har jeg også med nyttige verktøy som jeg vet jeg vil få bruk for hjemme i Trainor. Tankevirksomheten startet allerede på toget hjemover.

Kursinstruktør

Tone Dalen har lang og bred arbeidserfaring fra kommersiell-, ideell- og offentlig sektor hvor hun har jobbet med bistand-, helse- og miljøspørsmål. Fagområdene hennes er kommunikasjon, tjenestedesign, forretningsdesign og ledelse.

En av hennes store styrker er evnen til å bygge relasjoner og å utvikle samarbeid internt i virksomheter, så vel som på tvers av bransjer. Involvering, bryte ned siloer, se helheten og å skape felles forståelse av behov før man finner løsninger er noe hun etterstreber. Hun har bidratt til mange samarbeid på kryss og tvers av sektorer ved å finne felles interesser, utfordringer og nye løsninger. I forbindelse med dette har hun erfaring med design thinking i praksis fra ulike bransjer og sektorer.

Tone er en allsidig innovasjonsrådgiver, prosessleder og kommunikator som liker å jobbe strategisk så vel som operativt. Som person er Tone utadvendt, engasjert, initiativrik og løsningsorientert. Hun er glad i folk og stortrives med å holde kurs i temaer hun brenner for.

I sin rolle som kursleder er hun opptatt av aktiv deltakelse og mange praktiske øvelser slik at deltakerne skal lære mest mulig. Metodikk og verktøy må være anvendbart i deltakernes egen virksomhet etter kurset. Et annet delmål er at deltakerne skal ha det gøy når de er på kurs!

Marianne Heggenhougen er en kreativ og strategisk designer som er opptatt av å skape bærekraftige, inkluderende og helhetlige tjenester med utgangspunkt i menneskene som skal bruke dem. I sin inngang til problemstillinger er hun opptatt av å forstå konteksten tjenesten er en del av, for å kunne kartlegge hvor smertepunkter og gevinstpotensial ligger.

Med videreutdannelse innen Design Thinking, og bakgrunn som art director og kommunikasjonsrådgiver, har Marianne en solid verktøykasse med metoder for å jobbe innsiktsbasert og behovsdrevet, for å kunne konseptualisere og lede kreative prosesser, og kommunisere effektivt rundt tjenester. Hun bruker visualisering som redskap for å skape en felles forståelse for retning og ideer, og har et helhetlig blikk for hvordan kommunikasjon, tjenester og visuelle virkemidler må spille sammen for å gi en sammenhengende opplevelse for brukeren.

Marianne har mange års erfaring med å jobbe med kommunikasjon, tjenester og konsepter som skal gjøre det enklere for folk å ta bærekraftige valg. Hun har særlig jobbet med kildesortering og gjenvinning, og plast -og forsøplingsproblematikk. I disse prosessene bruker hun aktivt kunnskap fra nudging teori og adferdspsykologi i kombinasjon med design metodikk.

Som designer er Marianne opptatt av å samarbeide på tvers av fagfelt og siloer, for å sikre ulike perspektiver, forankre og finne de beste løsningene på komplekse problemstillinger. Hun er flink til å skape psykologisk trygghet i workshoper og prosjekter hun leder, og hente ut det beste i folka rundt seg.

Marianne er særlig opptatt av hvordan designmetodikk kan bidra til grønn innovasjon, og skape sirkulære tjenester som er attraktive for brukerne, lønnsomme og verdiskapende for samfunnet generelt.

Karianne Tandberg har spesialistkompetanse innen endringsledelse og strategisk kommunikasjon, og er rådgiver innen endringsledelse med nærmere 25 års erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid, både i privat og offentlig sektor. De siste 10-årene har hun jobbet med innføring og endringsledelse i ulike spydspissprosjekter i Skatteetaten, og nå som rådgiver i Bouvet er hun i tilsvarende oppdrag hos Elvia.

Karianne vært lang erfaring som rådgiver for toppledelse i store virksomheter, og ledererfaring innen offentlig sektor. Karianne har bidratt til å innføre krevende endringer innenfor offentlig sektor, slike endringer som har stor samfunnsmessig effekt, og med brukerperspektivet i fokus. Hun har verdifull erfaring og kompetanse knyttet til hva som er sentrale suksessfaktorer og hvordan bygge robusthet i organisasjoner for å stå i motstand. Hun har god erfaring fra å skalere endringsledelsesmetodikk etter definerte behov og endringsmodenhet i organisasjoner, og hun har lang erfaring fra å støtte ledere og organisasjoner med og gjennom endringer. Hun har også vært med i å etablere og har sittet i styret i ACMP Norge, den norske grenen av Association of Change Management Professionals, et ideelt fagnettverk for de som er opptatt og jobber med endringsledelse.

Karianne Tandberg har en bachelor i internasjonal markedsføring fra Handelshøyskolen BI, og ett år med litteraturstudier på et universitet i Milano, Italia. I tillegg har hun gjennomført feature-studiet innen journalistikk fra Høgskolen i Oslo. Hun er sertifisert innen Prosci Change Management, et metodeverk for endringsledelse, og har gjennomført ulike kurs innenfor tjenestedesign og prosjektledelse. Hun har bred erfaring som prosjektleder, endringsleder og prosessleder.

Ole Kristian Nystrøm har erfaring som rådgiver, teamleder/scrum master, agile coach og prosjektleder siden 1996. Han er erfaren i å etablere, lede og delta i team som har et smidig tankesett og bruker smidige praksiser og verktøy. Han har bred erfaring fra leveranser i både offentlige og private organisasjoner, som utvikling, anskaffelser, metodeetablering, organisasjonsendringer og avtaleforvaltning, og har jobbet med planlegging og oppfølging, kartlegging, kvalitetssikring, estimering, risikohåndtering, gevinstrealisering, coaching og kursing. Han har derfor en god forståelse for mange sider ved digitalisering.

Ole Kristian har et smidig tankesett og foretrekker smidig kultur og metodikk og er sertifisert både som Agile Coach, Scrum Master, Product Owner og endringsleder. Som rådgiver har han bevist sine egenskaper til å jobbe målrettet og resultatdrevet, og kombinert med gode kommunikasjonsevner gjør dette han godt egnet til å jobbe med digitalisering i komplekse situasjoner. En viktig egenskap er å lede andre slik at de kan levere så godt som mulig, og at det lages løsninger etter forventning til kvalitet og verdi for sluttbruker. Ole Kristian oppnår slike resultater blant annet gjennom fokus på samarbeid, motivasjon, kommunikasjon og struktur.

Smidige transformasjon er blant annet å se leveranser og endringer i sammenheng - kontinuerlig og over tid. Ole Kristian har jobbet med innføringsprosjekter og endringer, og har sertifisering i endringsledelse. Han har et sterkt produktfokus, og har en god evne til å se forretning, organisasjon, endring, teknologi og produkt i en større helhet. Ole Kristian er opptatt av at brukernes behov blir ivaretatt og er svært opptatt av brukskvaliteten til løsninger, og har ledet leveranser som er prisvinnende på tilgjengelighet.

Ole Kristian har også lang erfaring med å holde foredrag, arrangere kurs, konferanser og seminarer, samt at han har deltatt i strategisk utvikling og selskapsetablering.

Christer Grønnslett er rådgiver med lang erfaring og stor kunnskap om digitalisering, bærekraft og innovasjon. Han jobber i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, både i Norge og internasjonalt. Hans spesialfelt er forretningsutvikling og ledelse, koblet med innovasjon og strategi. Christer er opptatt av hvordan interessenter, teknologi og prosesser kan spille best mulig sammen for å nå forretningsmessige mål, og jobber med utviklingen av tjenestekonseptet Digitalisering og Bærekraft i Bouvet.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs