QA i et nøtteskall

Testrollen har hos oss endret seg fra å være en reaktiv rolle som tester etter endt utvikling, til å bli en proaktiv kvalitetsansvarlig-rolle (QA) som er involvert helt fra starten av.

Linda Solberg Brattli

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Softwareutvikling er mer enn bare koding, og det er viktig at rollen også fokuserer på og er delaktig i å forstå hva kunden egentlig trenger, slik at sluttproduktet faktisk gir verdi. 

Selv om vi fortsatt bygger på vår eksisterende testfaglige kompetanse, har rollen utviklet seg fra å være begrenset til testing til å omfatte kvalitetssikring (QA).  

Ettersom behovene fra teamene våre har økt, og rollen har blitt en integrert del av våre leveranseteam, så vi behovet for å tydeliggjøre rollens ansvar og betydningen av kvalitetssikring i programvareutvikling. Vi savnet også et felles språk for å kommunisere om kvalitetssikring, både internt og eksternt.

En av våre fagambassadører og meget erfaren QA, Trond Hansen, har derfor utviklet et rammeverk som hjelper oss med dette. Rammeverket deler kvalitetssikring inn i fire dimensjoner:

 

En av våre fagambassadører og meget erfaren QA, Trond Hansen, har derfor utviklet et rammeverk som deler kvalitetssikring inn i fire dimensjoner.

 

Portrettbilde av Linda Solberg Brattli

Om forfatteren av innlegget

Linda Solberg Brattli er enhetsleder for kvalitetssikringsmiljøet vårt i Rogaland. Hun har tidligere innhatt roller som testleder/QA, business analyst og aktivitetsleder i flere av våre leveranser.

 

QA i arbeidsprosessene 

For å kunne sikre en «shift left»-tankegang og identifisere og rette feil og mangler så tidlig som mulig, er det viktig at vi også kvalitetssikrer arbeidsprosessen til teamet. Hva gjør vi for å avdekke feil og for å unngå å introdusere feil tidlig i prosessen? I tillegg til at løsning og ny funksjonalitet skal være feilfri, så skal det også gi verdi for sluttbrukeren! 

 

Eksempel på en arbeidsprosess 

Skjermbilde 2023-06-28 kl. 15.04.26.png
 

 

I moderne softwareutvikling er det nærmest en selvfølge å automatisere testing.

Linda Solberg Brattli

QA bør ha oversikt over arbeidsprosessene og hvilke kvalitetssikringstiltak som til enhver tid inngår i denne, samt foreslå endringer og justeringer underveis. Det enkelte medlemmet i teamet skal vite hva som ligger i prosessen og hva dette betyr for den enkeltes arbeid. 

Eksempler på kvalitetssikringstiltak i arbeidsprosesser kan være å ha en standardisering av hvordan vi skriver brukerhistoriene våre, blant annet i form av: 

  • Tydeligere beskrivelse av krav, gjerne i form av en gitt syntax, som f.eks As a <type of user>, I want <some goal>, so that <some reason> 

  • Tydeligere akseptansekrav f.eks vha Gherkin syntax – Given..when..then 

Noen av våre team har tatt i bruk maler for å sikre at brukerhistoriene for ny forretningsfunksjonalitet har forutsigbar oppbygging og inneholder nok informasjon til at utviklingsteamet kan implementere ønsket funksjonalitet og verdi for sluttbrukeren på en mer effektiv måte. 

En annen faktor som vi har sett er veldig nyttig er at teamet selv blir enig om hva som er deres «Definition of Ready» (DoR) – hva må være på plass før utvikling kan starte, for eksempel tydelige akseptanse krav. INVEST kan gi inspirasjon til hva som kan inngå i en DoR. 

Tilsvarende kan «Definition of Done» (DoD) gi god verdi ved å tydeliggjøre hva som bør være gjort før en utvikler sier seg ferdig med en brukerhistorie. Eksempler her er automatisk enhetstesting, «codereview» og «buddytest». 

QA i byggeprosesser 

Før ny funksjonalitet kan tas i bruk i produksjon, må koden flyttes gjennom flere miljøer, for eksempel utvikling, test og QA. Dette er en prosess som de fleste automatiserer til en viss grad, og målet er å kunne bygge, teste og deploye løsningen raskere og tryggere. Det enkelte team må bli enige om ambisjonsnivå og om de ønsker å sikte seg mot continuous deployment, eller om continuous integration er tiltrekkelig. 

QA-rollen bør ha kjennskap og kunne komme med forslag/innspill til hvordan byggeprosessen skal settes opp og hvilke sjekker som skal kjøres underveis. Det vil være naturlig at man som en del av pipelinen i hvert fall kjører automatiske enhets- og integrasjonstester. 

Skjermbilde 2023-06-28 kl. 15.07.37.png
Eksempel fra et av våre team som kjører Continuous delivery 

Agile QA quadrant 

Den Agile test kvadranten så sitt lys i 2003 gjennom en publisering av Brian Marick. Gjennom årene har det kommet flere varianter av kvadranten. 

Vi har valgt å bruke denne som en av dimensjonene i vårt rammeverk fordi vi mener den er et godt verktøy for å kunne visualisere og forstå de forskjellige QA-testene og hvem som er ansvarlig for dem. Rammeverket skiller mellom forretnings- og teknologifokuserte tester. Den skiller også mellom tester som støtter utvikling og de som kritiserer produktet. Basert på krav, risiko og avhengigheter må hvert enkelt team ta valg og identifisere de testene de trenger. 

Skjermbilde 2023-06-28 kl. 15.08.16.png
 

Q1 er nært teknologien og utviklingsteamet er ansvarlig. Her finnes det automatiske unit- og integrasjonstester og det forventes at QA har oversikt over testdekningen. 

Q2 har en kombinasjon av automatiske og manuelle tester som er mer forretningsfokuserte, men som også støtter teamets utvikling. Her inkluderes funksjonelle tester som sikrer at løsningen støtter behovene til sluttbrukerne. 

Q3 inkluderer UAT, bruker- og utforskende testing. Dette innebærer manuell testing som er utført at QA-ekspertise og sluttbrukere. Målsetningen er å sikre og øke kvaliteten i produktet som utvikles. 

Q4 inkluderer teknologinære verktøybaserte tester, som performance- og sikkerhetsrelaterte tester. 

Ved å synliggjøre hva som foregår innenfor de forskjellige kvadrantene, vil man få et helhetlig overblikk over hvilke kvalitetssikringsaktiviteter som utføres i det enkelte teamet. 

Test pyramiden 

Skjermbilde 2023-06-28 kl. 15.09.11.png
 

I moderne softwareutvikling er det nærmest en selvfølge å automatisere testing. Cohns testpyramide er derfor tatt med som en av dimensjonene for å sikre at vi har fokus på dette. Hvor mye man skal automatisere er derimot ikke gitt. Det kommer blant annet an på kompleksiteten og kritikaliteten til løsningen, hvor man er i utviklingsløpet og hvilken teknologistack som er i bruk. 

Cohns testpyramide finnes i veldig mange varianter, og illustrasjonen ovenfor er den vi mener passer best for de teamene som driver med moderne softwareutvikling der man har et et REST API-lag som leverer data fra backend til frontend.  

Formen på pyramiden indikerer at det skal være flere tester i det nederste laget og færre jo høyere opp i pyramiden man kommer.  

Vi forventer at våre utviklere, både backend og frontend, skriver automatiske enhetstester. Hvor stor prosentandel man har varierer og er noe som teamet må bli enig om.  

QA bør være med og sette premissene for testautomatiseringen på alle nivåene i pyramiden og vil i noen tilfeller også være den som implementerer dette, avhengig av teknisk kompetanse.  

Når det gjelder hvilke verktøy man skal bruke for å automatisere, anbefaler vi at man bygger på det som teamet allerede har kompetanse på eller erfaring med.  

Hva har vi brukt rammeverket til? 

Gjennom en serie av workshops der dette rammeverket har vært utgangspunkt for diskusjonen, har vi fått vist at det har verdi. De respektive QA-ene har brukt den for å beskrive hva som gjøres rundt kvalitetssikring i teamet i dag, samt til å identifisere en ønsket fremtidig tilstand og konkrete tiltak som må tas for å oppnå målet.

I tillegg kan det brukes inn mot det enkelte utviklingsteamet for å oppnå en felles forståelse for av hva kvalitetssikring i softwareutvikling innebærer og hva det betyr for hver enkelt i teamet, enten det er utviklere, teamledere, UX osv. Den kan også brukes i dialog med beslutningstakere hos kunden for å visualisere ønskede eller faktiske fokusområder som det vil være hensiktsmessig at teamet prioriterer. 

Vi mener at ved å dele kvalitetssikringsarbeidet opp i fire dimensjoner så vil man lettere få oversikt over hva man allerede gjør og hva man bør fokusere på fremover. Rammeverket muliggjør en enkel visualisering av teamets QA-strategi, og gir samtidig enkelt vedlikehold. Dette gjør det enkelt å presentere og oppdatere QA-strategien på en oversiktlig måte. 

Mens testing handler om å utføre spesifikke aktiviteter der testprosedyrer og -metoder brukes for å evaluere systemets funksjonalitet, er QA en bredere tilnærming som involverer å implementere retningslinjer, prosesser og standarder for å sikre at kvalitetsmål blir satt, definert og fulgt. QA fokuserer på å bygge kvalitet inn i prosessen fra begynnelsen av og har en proaktiv tilnærming. 

QA-rollen bør eie sammenhengen mellom de fire dimensjonene, men må samtidig bruke de andre rollene i teamet til å sørge for kontinuerlig forbedring rundt kvalitetssikringen. 

Dette sier QA-ene etter å ha brukt rammeverket

Fasilitert flere workshops 

Trond Hansen har bakgrunn som høyskolelærer og utvikler og har de siste 15 årene jobbet med kvalitetssikring. Han brenner for kvalitetssikring og automatisering og trives best i leveranser der både forretningsdomene og IT-løsninger har høy kompleksitet og kritikalitet.

For å gjøre kommunikasjonen om kvalitetssikring i softwareutviklingsleveranser enklere, identifiserte han behovet for å: 

  • Kommunisere QA-arbeidet og statuser til alle de ulike rollene i et utvidet software development team 

  • Fordele knappe QA-ressurser mer effektivt 

  • Utvikle en lettvektsløsning som kan erstatte store teststrategier og testplaner som er lettere å forstå og vedlikeholde. 

  • Ha en mulighet til å justere kvaliteten om man ikke er fornøyd 

 

Trond Hansen.jpg

 

Måtte øve på å stille gode spørsmål

Jonas Dam deltok på en av workshopene som Trond fasiliterte, der hver av dimensjonene ble gjennomgått. Han forteller at dette tvang han til å gå dypere inn i QA-prosessene i teamet og hjalp med å kartlegge og kategorisere teamets behov, samt å prioritere de forskjellige QA-aktivitetene.

For å få en oversikt over nåværende status på kvalitetssikringstiltakene i teamet, måtte han stille mange spørsmål til de andre i teamet, noe som ga dem alle økt innsikt. De oppdaget blant annet at de hadde lavere unit test dekning enn det de trodde, og de har nå en konkret og prioritert aksjonsliste de kan jobbe videre med. 

Bilde av Jonas Dam

 

Ga inspirasjon, faglig påfyll og et konkret verktøy

Torbjørn Hoon Feed og Christine Emberland Smith er seviceledere for en leveranseportefølje hos en av våre kunder.

Skjermbilde 2023-06-29 kl. 12.24.00.png

I løpet av våren har 13 QA-er på tvers av flere Bouvet-lokasjoner som jobber på denne porteføljen deltatt i tre to-timers workshop der QA-rammeverket ble brukt som utgangspunkt.

Målet var å bli bedre kjent på tvers av både leveranse team og Bouvet-lokasjoner for å dra nytte av kompetansen og erfaringen som finnes hos oss. Samtidig skulle det gi inspirasjon, faglig påfyll og et konkret verktøy som kan tas i bruk på en enkel måte. 

De sier at «dette rammeverket gjør det mulig for oss å opprettholde autonomi i teamene, samtidig som at det gir oss en verktøykasse som QA-ledere og teamene kan bruke til å identifisere og adressere det som er viktigst for dem. Å jobbe med dette i workshop fungerte utmerket og bidro til å sikre «alignment» rundt kvalitetssikring ved bruk av et forenklet, men praktisk rammeverk.  Vi ser at dette vil bidra til økt samarbeid og læring på tvers, noe som er svært viktig for oss i leveransene.»