Facebook Pixel

Disse retningslinjene beskriver grunnleggende krav Bouvet stiller til sine leverandører og samarbeidspartnere i forhold til å drive ansvarlig og etisk virksomhet.

Hvem gjelder retningslinjene for?

Leverandører og samarbeidspartnere (heretter samlet omtalt som leverandør) til Bouvet er forpliktet til å etterleve de krav som fremkommer av dette dokument i egen virksomhet. Leverandøren plikter å videreføre tilsvarende bestemmelser mot sine underleverandører. For å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene kan Bouvet kreve at leverandøren;

  • Gjennomfører oppfølgingssamtaler med Bouvet og/eller
  • Redegjør for hvor varer blir produsert og/eller
  • Leverer egenerklæring

Brudd på retningslinjene

Leverandøren skal drive kontinuerlige forbedringer i sin virksomhet for å tilfredsstille de etiske retningslinjene og bidra til at deres underleverandører også tilfredsstiller disse. Bouvet skal informeres om eventuelle brudd på retningslinjene og leverandøren må kunne presentere en plan for arbeidet med å komme i overensstemmelse med retningslinjene i så tilfelle.

Brudd på Bouvets etiske retningslinjer innebærer brudd på hele eller deler av kontraktsforholdet. Gjentatte brudd eller manglende oppfølging etter at Bouvet har påpekt forholdene, er å anse som vesentlig kontraktsbrudd.

Varsling av kritikkverdige forhold

Leverandøren plikter å ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i tilknytning til gjennomføring av kontrakten og at rutinene er tilgjengelige og kjente. Varslingsrutinene skal kunne benyttes av leverandørens ansatte inkludert innleide hos leverandøren og underleverandører.

Den som varsler om kritikkverdige forhold skal vernes mot gjengjeldelse.

Etterlevelse av lover, regler og konvensjoner

Leverandører til Bouvet skal overholde Bouvets etiske retningslinjer for leverandører, relevant lovgivning og internasjonalt anerkjente konvensjoner.

Leverandøren skal holde seg informert om, og rette seg etter, de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vedtak som gjelder for Leverandørens virksomhet.

Leverandøren skal respektere menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som nedfelt i internasjonale konvensjoner og lokal lovgivning i alle land leverandøren opererer i.  

Hva vi forventer av våre leverandører, samarbeidspartnere og deres underleverandører

Personvern og datasikkerhet

Alle menneskers verdighet, personvern og personlige rettigheter skal respekteres.

Leverandøren skal ha rutiner og systemer som sikrer at personvernet ivaretas og at det ikke forekommer urettmessig tilegning, bruk eller deling av data, informasjon eller materiale. Leverandøren skal behandle alle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte og til enhver tid innenfor avtalte rammer og gjeldende regelverk. Avvik og mistanke om avvik skal alltid rapporteres.

Miljø og klima

Leverandøren skal overholde relevante nasjonale og internasjonale lover og miljøstandarder og innhente relevante utslippstillatelser.

Leverandøren skal ha rutiner for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden, fremme bærekraftig ressursbruk og minimere klimagassutslipp.

Menneskerettigheter

Leverandøren skal støtte og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og sikre at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd.

Leverandører som i h.t. regnskapsloven er å anse som større virksomhet skal foreta aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan de håndterer eventuell negativ innvirkning på menneskerettighetene i egen drift og hos sine leverandører og samarbeidspartnere.

Diskriminering og likeverd

Leverandøren skal arbeide aktivt for å unngå direkte eller indirekte diskriminering basert på kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk bakgrunn eller trosbekjennelse. Leverandøren skal fremme likestilling i ansettelsesforhold og behandle alle involverte med respekt og likeverd.

Leverandøren skal ikke tolerere noen form for seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende atferd eller fysisk mishandling, og skal handle aktivt dersom slikt observeres.

Ansettelsesforhold

Arbeidsvilkår

Leverandøren skal gi godtgjørelser som møter enhver nasjonal lovmessig standard for minimumslønn eller bransjestandard. Lønnen skal være skriftlig avtalefestet og overføres til de ansatte til avtalt tid.

Leverandøren skal sikre at lovpålagte arbeidstidsbestemmelser overholdes og at alle ansatte mottar skriftlige ansettelseskontrakter som beskriver ansettelsesforholdet på et språk som den ansatte forstår.

Leverandøren skal respektere den individuelle ansattes behov for restitusjon og sikre at alle ansatte har rett til tilfredsstillende ferie med lønn.

Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves.

Helse, miljø og sikkerhet

Leverandøren skal sikre at alle ansatte har et sunt og sikkert arbeidsmiljø i samsvar med anerkjente standarder, lover og regler. Leverandøren skal iverksette tiltak for å forhindre ulykker og helseskader relatert til arbeidsplassen, og tegne alle lovpålagte yrkesforsikringer. Ved behov skal ansatte bli utstyrt med hensiktsmessig personlig sikkerhetsutstyr og læres opp i bruken av dette.

Leverandøren skal tilby regelmessig opplæring for å sikre at de ansatte har tilfredsstillende kompetanse knyttet til helse- og sikkerhet.

Dersom ansatte tilbys losji skal leverandøren sikre at dette er rent og sikkert og at det møter de grunnleggende behovene til den ansatte.

Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger

Leverandøren skal anerkjenne retten til organisasjonsfrihet, og skal ikke hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

Tvangsarbeid

Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne skal ikke behøve å levere fra seg identitetspapirer eller depositum til arbeidsgiver og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Barnearbeid

Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Barn under 15 år eller i skolepliktig alder skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte skal ikke forekomme.

Dersom leverandøren allerede har slikt barnearbeid skal det etableres handlingsplaner for en snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

God forretningsskikk

Ulovlige forretningsmetoder

Leverandøren skal overholde lover og regler knyttet til bestikkelser, korrupsjon, bedrageri og all annen ulovlig forretningsvirksomhet. Leverandøren skal hverken direkte eller indirekte tilby eller gi noen form for utilbørlig fordel til kunder, offentlige tjenestemenn eller samarbeidspartnere i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler.

Gaver og høflighetsgester

Leverandøren skal ikke, direkte eller indirekte, tilby gaver eller ytelser til Bouvet sine medarbeidere, representanter for Bouvet, eller noen nært relatert til disse, med mindre ytelsen er av beskjeden verdi. Det skal ikke gis pengegaver. Høflighetsgester som sosiale begivenheter, måltider eller underholdning kan tilbys hvis det er et forretningsmessig aspekt involvert og kostnaden holdes på et beskjedent nivå.

Utgifter til reise og opphold for Bouvet sine representanter skal betales av Bouvet.

Konkurranse

Leverandøren skal ikke forårsake eller være en del av brudd på konkurranselovgivning, som for eksempel ulovlig samarbeid om prising, ulovlig markedssamarbeid eller annen form for atferd som medfører brudd på konkurranselovgivningen.

Interessekonflikter

Leverandøren skal unngå situasjoner som i sitt samarbeid med Bouvet kan skape en interessekonflikt eller gi inntrykk av å gjøre det. Dersom leverandøren blir oppmerksom på en faktisk eller oppfattet interessekonflikt knyttet til samarbeidet skal Bouvet varsles omgående.

Hvitvasking og skatt

Leverandøren skal ta avstand fra alle former for hvitvasking og skal etablere tiltak for å unngå at virksomhetens finansielle transaksjoner benyttes til hvitvasking.

Leverandøren skal følge gjeldende skatteregler og ikke bidra til skatteunndragelser.

Ansvarlig mineralbruk

Leverandøren skal arbeide for å unngå bruk av råvarer i sine produkter fra konfliktrammede områder og høyrisikoområder, og unngå å bidra til menneskerettighetsbrudd, korrupsjon, finansiering av væpnede grupper eller lignende negative effekter.