Bouvet har følgende sertifiseringer

 • NS-ISO/IEC 27001:2017 Informasjonssikkerhet (Information security management systems)
 • NS-ISO/IEC 9001:2015  Kvalitetsledelse (Quality management systems)
 • NS-ISO/IEC14001:2015 Miljøstyring (Environmental management systems)
 • Miljøfyrtårn-sertifisert

Disse sertifiseringene ble oppdatert 2. juli 2021


ISO 27001 Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet spesifiserer kravene for implementering av sikkerhetskontroll innen en individuell organisasjon. Den dekker også fysisk kontroll og IT-sikkerhetsspørsmål.

ISO/IEC 27001:2017 inkluderer elementer for å sikre følgende:

 • Sikkerhetskrav og mål er riktig formulert
 • Sikkerhetsrisikoer blir styrt kostnadseffektivt
 • Overholdelse med lover og forskrifter
 • Et hensiktsmessig rammeverk for implementering og styring av kontroller for å sikre oppnåelse av organisasjonens sikkerhetsmål
 • Overholdelse organisasjonens retningslinjer, forskrifter og standarder
 • Informasjonssikkerhet for kunder

ISO 9001 Kvalitetsledelse

Et system som er utviklet for å skape økt kundetilfredshet og vise at ditt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den. 

ISO 9001:2015 er utviklet for å bistå med følgende:

 

 • Øke kundetilfredshet gjennom ledelsesfokus og bevissthet i virksomheten
 • Forbedre markedsføring gjennom forståelse av egen kontekst og interesseparters krav
 • Forbedre ansattes motivasjon, årvåkenhet og arbeidsmoral
 • Øke evnen til å gjøre endringer og forbedringer til beste for kunden
 • Fremme internasjonal handel
 • Øke lønnsomhet
 • Redusere svinn
 • Øke produktivitet


ISO 14001 Miljøstyring

Et system for miljøledelse der livsløpet til virksomhetens produkter og tjenester legges til grunn for valg av vesentlige miljøaspekter. Med basis i de 3 grunnpilarene miljø, samfunn og økonomi skal virksomheten økte sin miljøprestasjon.

Overholdelse av ISO 14001:2015 skal sikre følgende:

 • Sett i et livsløpsperspektiv er alle vesentlige miljøaspekter identifisert
 • Kontroll med miljøaspektene for å forhindre negativ miljøpåvirkning
 • Øke endringsevnen for å forbedre miljøprestasjonen
 • Økt troverdighet i forhold til kunder
 • Kostnadsbesparelser ved å minimere sløsing (av energi, materialer, osv.)

Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.  
Les mer om vår miljøpolicy