The Ocean 2021: Havets utfordringer og framtidens løsninger

The Ocean-konferansen var en 2-dagers konferanse som knyttet sammen havindustri, akademia, og hadde som mål å styrke havnæringen gjennom bærekraftig utnyttelse av havressurser. Her får du en oppsummering fra konferansen.

21. sep. 2021

The Ocean ble avholdt i Grieghallen i Bergen der en håndfull av konsulenter fra Bouvet deltok. Bouvet er nemlig involvert i SFI Smart Ocean som har visjon om å samle data fra havet for å heve kompetansen og beslutningsevnen til havnæringens mange aktører. Vår intensjon var derfor å få bedre innsikt i havnæringen, lytte til markedets verdier, og knytte kontakter. Dette var det vi tok med oss fra konferansen:  

Programmet var dekket med taler, presentasjoner og panelsamtaler fra toppledere, forskere og nøkkelpersoner i de forskjellige havnæringene i Norge. I tillegg holdt Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon åpningsordet.  

THE OCEAN 2021 tok for seg tre fokuspunkter:  

  1. Havet og Økonomi: Fokus på investering og reguleringer som kreves for å sikre en bærekraftig havøkonomi 

  1. Havets Helse: Bærekraftig bruk av havressurser, miljøutfordringer og fornybare løsninger for dagens havindustrier.  

  1. Kunnskap om havet: Utforske hvordan forskning og næring kan samarbeide for å skape nye metoder og ny teknologi for å bruke havressurser på en bærekraftig måte.  

Kronprins Haakon 

Konferansen åpnet med et åpningsord fra Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon som talte om hvordan havet knytter mennesker sammen, på tvers av nasjoner og kulturer. Hans Kongelige Høyhet pekte på mulighetene som finnes i havet, men nevnte også utfordringene vi møter for å ta vare på havet. For å møte disse utfordringene og utvikle et bærekraftig miljø er vi nødt til å stå sammen. 

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon holder åpningsord. Kilde: The Ocean(facebook)

Kjerstin Braathen, DNB – The Ocean Gap 

Daglig leder i DNB, Kjerstin Braathen, presenterte utfordringene Norge vil møte når olje- og gassindustrien over tid skal fases ut. Olje- og gassnæringene står for stor verdiskapning og mange arbeidsplasser. Andre havnæringer har potensiale til å fylle dette gapet av verdiskapning som olje- og gassindustrien etterlater seg.  

Taxonomy - prerequisites for sustainable investments in ocean industries 

Anne Margrete Platou fra DNB og Andreas Engen Willersrud fra Norsk Olje- og Gass diskuterte Taxonomy som en forutsetning for bærekraftige investeringer i havnæringen. For at mindre lønnsomme, mer klimavennlige løsninger skal bli bransjestandard, kreves statlige reguleringer som gir konkurransefortrinn til bærekraftighet.  

DNV outlook 

Sverre Alvik fra DNV GL presenterte Norges rolle i det globale energisystemet. Hvis dagens globale energiforbruk fortsetter vil vi ikke nå målene som er satt i Paris-avtalen. Gjennom visualisering av utviklingen av de forskjellige energisektorene som finnes i dag ble det klart at grønn energi vil ta mer og mer over, men dette alene er ikke nok. Alvik presiserte også at en økning i gjennomsnittstemperatur på 2.0°C fortsatt vil være mye bedre enn dagens estimat på 2.3°C 

Oddfjell - Shipping 

Shippingindustrien står ovenfor et grønt skifte, men når dette kommer til å skje er det ingen som vet. Kristian Mørch, CEO i Oddfjell, presenterte problemstillinger og eventuelle løsninger.  
For at en hel industri skal omstille seg til en grønnere fremtid trengs det regelverk og tidsfrister for når CO2 utslipp fra skip må senkes. Dette finnes ikke per i dag og Mørch presiserte at ingen av de store bedriftene innen shipping var villig til å ta de økonomiske konsekvensene med å være den første i omstillingen.  

Seabed minerals, UiB 

Havbunnen har et stort potensial for utvinning av mineraler og metaller. Naturlige forekomster av kobber, nikkel og litium (for å nevne noen) har vist seg å være enormt store. Med utvinningen av slike metaller og mineraler på havbunnen følger det også store spørsmål om hvordan dette kommer til å påvirke miljøet og økosystemene. Et annet problem Finn Gunnar Nielsen fra UiB presenterte var hvem som skal ha tilgang til disse områdene, da dette er områder som ingen land eier. Nielsen la også frem eksempler på tiltak og regler som kunne innføres for å sikre bærekraftig drift av disse prosjektene. 

Ocean Forest  

Lerøy Seafood la frem en ambisiøs idé med mål å skape en bærekraftig og lønnsom matproduksjon, nemlig blåskjell- og taredyrking. Gjennom et samarbeid med Bellona har Lerøy siden 2016 dyrket tare ved laksemerdene sine i Austevoll kommune. Tare binder naturlig CO2 fra havet som bidrar til å motvirke forurensning av havet. Blåskjell lagrer CO2 i skallet sitt, noe som fungerer som et naturlig CO2 lager i havet. Et annet bruksområde for disse produktene er mat. Fermentert sjøgress fungerer som en “superfood” for storfe ved å hindre melkefeber, samt minske utslippet av metangass.  

Zero emission vessels - ammonia fuel cells 

Marie Launes fra Eidesvik Shipping la frem selskapets planer om å være et utslippsfritt selskap innen 2050. Dette skal oppnås gjennom et pilotprosjekt sammen med YARA, med navnet ShipFC.  
Prosjektet bunner ut i at skipet Viking Energy til Eidesvik skal gå på ammoniakk og dermed driftes ene og alene av rent drivstoff. Ammoniakken skal YARA produsere ved hjelp av elektrolyse. ShipFC vil også se om denne teknologien kan overføres til andre segmenter av shippingbransjen ved å teste teknologien på to andre lasteskip og et offshore skip. 

Blue Food 

Gunhild Stordalen fra EAT presenterte sjømat, eller “Blue Food”, som en av løsningene på verdens matkrise. Sjømat har et mindre miljøavtrykk enn mye av maten som produseres i dag. Ved å gi verden bedre kunnskap om egen ernæring og bærekraftige alternativer, kan vi sammen senke fotavtrykket kjøttindustrien utgjør.  

Ørsted og Yara 

Videre fikk vi høre fra aktører som har, eller ønsker å konvertere fra forurensende til grønn energi. Her presenterte Ørsted fra Danmark som utvinner fornybar energi i form av onshore og offshore vindmøller, fornybart hydrogen, solceller, og bioenergi. Yara presenterte også sin visjon om en drivstoffrevolusjon der alternative drivstoff tas i bruk. Dette vil da resultere i mindre utslipp og en grønnere infrastruktur. Yara, som er en utvinner av ammoniakk, ønsket også å fremme ammoniakk som en hydrogenbærer og en kandidat for karbonfritt drivstoff i shippingindustrien (zero-carbon shipping fuel). 

Debatt: Naturvern vs. Uthenting av mineraler under vann 

Konferansen hadde også flere debatter. Den første omhandlet naturvern, og debattantene representerte WWF, Ørsted, Loke Marine Minerals, og Lerøy. Her ble det diskusjon om hvor mye av sjøen som burde vernes, og alle mulighetene som fins i havet. Det finnes mer miljøvennlige metoder å utvinne mineraler fra havet enn hva det gjør på land. Problemstillingen er at dette vil fortsatt påvirke natur og liv i sjøen. Hvor går da grensen mellom grønn innovasjon og naturvern? 

DiTTO  

Deretter ble flere IT-relaterte aktører introdusert. Først ut var Digital Twins of the Ocean (DiTTO), hvor Professor Visbeck fra GEOMAR og Kiel Universitet fremmet den analytiske og prediktive kraften i en digital klone av havet. Her lå fokuset på evnen til å simulere “hva om” scenarioer. Dette med håp om å gi dypere kunnskap i hva som skjer med havet gitt innblanding fra mennesker eller miljø.  

Deep Purple 

Deep Purple beskrev sine løsninger for å bruke ubrukt energi fra offshore vindmøller til å produsere hydrogen og lagre det i gigantiske hydrogenbatterier på havets bunn til senere uthenting (forhåpentligvis uten så mye røyk på vannet). Herav navnet Deep (havets bunn) og Purple (Hydrogenutvinning fra vannsplittelse). 

Ocean Data Platform 

C4IR beskrev “The Ocean Data Platform” som henter og presenterer data om de syv hav. Målet er å samle all tilgjengelig data på ett sted og bruke dette til å hjelpe samfunnet å ta smarte valg i framtiden. Dette ikke så ulikt SFI Smart Ocean prosjektet.  

Nansen 

Tore Furevik fra Nansen Environmental and Remote Sensing Center presiserte mulighetene remote sensing skaper for å samle data over større områder. Med Sentinel satellittene ligger det robuste og presise målingsteknikker klart for å overvåke endringer og måle verdier fra alle verdens hav. Han fikk også sjansen til å skryte litt over arbeidet som blir gjort i SFI Smart Ocean. 

Debatt: Alles ansvar å dele data 

Konferansens siste debatt omhandlet vanskene som de nevnte IT-prosjektene møter når det kommer til innsamling av data. Data er noe mange aktører holder tett til sitt bryst, og denne innstillingen gjør det vanskelig å virkelig utnytte dagens teknologi. Derfor er det alle sitt ansvar å dele den informasjonen og dataen som er mulig, slik at innovative løsninger kan lande med godt fotfeste.  

Northern Lights 

Northern Lights trekker fram at det vil ta lang tid før dagens CO2-utslipp reduseres. Nye grønne løsninger vil være dyre, og er avhengig av nasjonale beslutninger. Visjonen til Northern Lights er å pumpe flytende CO2 ned i tomme oljereservoarer. Her vil den omsider reagere med sjøvannet og danne mineraler som har mindre sannsynlighet for å påvirke klimaet negativt. Det ble også nevnt at slik utslippslagring vil kunne åpne opp for flere måter å samle og frakte CO2 som en del av infrastrukturen.  

One Ocean Week 

Statsraad Lehmkuhl og deres forskningsferd rundt kloden stod for konferansens avrunding. Bergens perle skal på en 19 måneders jordomseiling. Skipet er utstyrt med målingsapparater, og skal ta med seg studenter og forskere for å samle inn data fra så mange forskjellige steder som mulig. Denne dataen skal lastes opp med offentlig tilgjengelighet, og seilingen ender i Bergen 2023. Uken Statsraaden returnerer holdes det One Ocean Week, hvor det vil være mange flere spennende foredrag. Sees der! 

Hilsen:

Fredrik Fidjestøl Mathisen
Konsulent
Livarden
André Dyrstad
Konsulent
Livarden
Peter Bull Hove
Konsulent
Blåmanen
Sindre Aalhus
Konsulent
Lyderhorn