Vi trenger flere kvinner som velger å jobbe med digitalisering og IT!

I anledning 8. mars ønsker Bouvets nettverk "Mangfold & Inkludering" å sette søkelyset på hvorfor det er viktig med flere kvinner og et større mangfold innen digitalisering. Bouvet ønsker å senke terskelen mange kvinner opplever for å jobbe innen IT-sektoren.  

Ingvil Gaasland

Torunn Eskedal

Publisert:

8. mars 2023

Digitalisering er for lengst blitt et avgjørende verktøy i arbeidet med å skape et bedre og mer bærekraftig samfunn, og IT-sektoren er ikke lenger et sted kun for den stereotypiske versjonen av en mannlig nerd som sitter og koder. Det er også andre veier inn i bransjen. Vi trenger de som er tett på brukeren, gode på prosess og produktledelse. Digitaliseringen er blitt en bærebjelke i samfunnet som krever at alle er med. 

Det holder ikke bare at teknologi er tilgjengelig for flere; den må være tilpasset brukernes behov og representere befolkningen. Dessverre ser vi at kvinners biologi, deres hverdag og brukermønster oftere blir glemt når datasett skal lages og brukes, når løsninger skal utvikles og testes, men ikke minst når man velger å prioritere hvilke problemer man skal løse. Derfor er det viktig at vi alle, i våre ulike roller, er bevisste på hvordan vi har en mulighet til å bidra til å utjevne disse forskjellene.  

En av måtene vi kan bidra med å minske gapet mellom kvinner og menn, er å belyse ulike måter kvinner kan delta i den digitale utviklingen.  

I Bouvet er et mangfold av kompetanser og erfaringer viktig for å skape de beste produktene, tjenestene og for å kunne gi våre kunder gode råd. For å kunne gjøre det, er det viktig at våre konsulenter bringer inn ulike perspektiver og erfaringer. Derfor har og rekrutterer vi medarbeidere med et stort spekter av fagkompetanser. Hos oss finner du for konsulenter med et bredt spekter av fagkompetanse, alt fra leger, tolker, saksbehandlere og sosiologer som har valgt å jobbe med IT.  

Cirka 30 prosent av de ansatte i Bouvet er kvinner. Det samsvarer godt med den prosentvise andelen kvinner som årlig søker seg til teknologifag i høyere utdanning (som har steget sakte, men sikkert de siste årene). I Bouvet gjør vi mye for å få unge kvinner til å velge teknologistudier og for å rekruttere dem til Bouvet.  Men det er ikke nok.  

Det å ta utdanning er ikke noe som lenger skjer én gang i livet. Vi utdanner oss ikke lenger til én jobb, og må stadig omstille oss i takt med endringene som møter oss. Mange tar etter- og videreutdanning, jobber seg inn i nye roller, eller frisker opp sin kompetanse hos sin arbeidsgiver. En erfaren arbeidstaker er like viktig som en yngre og i Bouvet er fokuset på kontinuerlig læring og kompetanseheving en del av DNA-et. 

Det krever åpent sinn, nysgjerrighet og mot for å gå inn i nye roller. Vi håper du vil bidra til å oppmuntre og påvirke kvinner og jenter til å velge å jobbe med teknologi.  

Du er allerede en rollemodell og har en mulighet til å bidra selv eller oppfordre noen til å engasjere seg der du er. Hva med å oppfordre en kollega til å ta et kurs, en medarbeider til å delta i et digitaliseringsprosjekt, være åpen for endring, fremsnakke andre som har banet vei tidligere, oppmuntre til etterutdanning og kurs samt dele erfaringer og gode tips. Er du leder, har du sikkert en medarbeider som er nysgjerrig på digitalisering, og som kanskje bare trenger en liten dytt i riktig retning for å bli med i et prosjekt, eller å søke på en stilling i en IT-avdeling. Hvilke muligheter ligger i å bistå, støtte og oppmuntre?  

Til syvende og sist, handler det om de små og store valgene du møter daglig i din rolle som ansatt, pårørende, forelder, søsken, venn og kollega. Tenk gjennom hva du kan gjøre for å senke terskelen for kvinner og jenter inn i teknologi og digitalisering?  

Vi har et felles ansvar for å sørge for at “nerden” er like mye kvinne som mann.  

Gratulerer med kvinnedagen!  

Om forfatterne av innlegget 

large-4887.png

Ingvil Gaasland begynte i Bouvet i februar 2023 i avdelingen for prosjektledelse. Hun har over 20 års prosjektledererfaring fra både privat og offentlig sektor. De siste tre årene har hun jobbet for Helsedirektoratet i rollen som konsulent og forut for det har hun 15 års erfaring med digital produktutvikling fra Gyldendal. Ingvil har siden 2016 jobbet som frivillig i kvinnenettverket Girl Geek Dinners Oslo og er også styremedlem i Oslo EdTech Hackathon. Hun er medlem av Bouvets nettverk for Mangfold og Inkludering. 

large-4099.png

Torunn Eskedal jobber som smidig coach og teamleder i Bouvet. Hun har mange års erfaring fra offentlig sektor, både som saksbehandler, fagrådgiver, fra ulike roller i produktutvikling og fra arbeidsrett og ledelse. Hun har en doktorgrad i politikk, og har forsket på kvinners rettigheter i Latin Amerika, og hun har arbeidet som frivillig både som styremedlem og prosjektleder i flere bistandsprosjekter for å bedre kvinners hverdag. Som medlem av Bouvets nettverk for Mangfold og Inkludering, viderefører Torunn sitt engasjement for samfunnsansvar, bærekraft, mangfold og inkludering på arbeidsplassen. 

Bouvet-facts om likestilling

Kvinneandel er noe vi aktivt arbeider med å øke.

– I Bouvet Norge er andelen kvinner på 30, 9 % i 2022.
I 2021 var andelen på 29,6 %.

– Av nyansatte i 2022 var 34,3 % kvinner.

– I ledelsen er kvinneandelen på 36,4 %i 2022.
Året før var andelen kvinner i ledelsen på 33,9 %.

– I toppledelsen vår økte kvinneandelen til over 50 % i 2022!

– I Bouvet sitt styre er 2 av 5 medlemmer kvinner.
Av våre ansattrepresentanter er to av tre medlemmer kvinner.

– I She Indexen har Bouvet en score på 74 poeng for 2022. Det er en økning på 14 poeng fra året før. She Index måler og sammenligner kjønnsbalansen i selskaper. Les mer om indexen her.

– I våre lederprogrammer er mangfoldskompetanse en del av programmet.

– Bouvet redegjør for sitt arbeid med likestilling og ikke-diskriminering i Likestillingsredegjørelsen til årsrapportene våre.

– I året som gikk kom det flere positive endringer for økt likestilling i vår bonusordning og foreldrepermisjonsordning.

– Vi har et åpent nettverk og kanal for mangfold og inkludering i Bouvet. Tusen takk til nettverket som i år, som årene før, har vært aktive bidragsytere til markeringer knyttet til 8. mars og likestillingen i Bouvet.