Vår miljøstrategi

Hver og en av oss i Bouvet har ansvar for å bidra til miljøarbeidet med små grep i hverdagen. I løpet av første halvdel av 2020 vil alle Bouvets kontorer være Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette betyr at vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er verdifull, fordi den lar oss måle vår fremgang i viktige områder som innkjøp, energi, transport og avfall. Vi setter mål for hvert av våre kontorer og vi ser fremgang år for år. 

Hver og en av oss har i hverdagen et ansvar for å sortere avfall, spare energi, bruke innkjøpsveiledningen ved innkjøp av varer, og å reise miljøvennlig i størst mulig grad.

Vår miljøstrategi er en drivkraft for vårt miljøengasjement. Vi arbeider systematisk for å redusere egne miljøbelastninger, påvirke ansatte og leverandører i tilsvarende retning, samt legge til rette for miljøbevissthet hos våre kunder. I 2019 gjennomførte vi en interessentanalyse der vi fikk innsikt i hvilke områder de ser som viktige. Vi fikk kartlagt vår miljøpåvirkning og pekt ut områder som er unike for oss som virksomhet, og hvor vi kan videreutvikle oss i hver enkelt region for å redusere vårtt klimaavtrykk.

Innkjøp

Vi skal minimere forbruket av varer og tjenester,  og stille miljøkrav. Vi har som målsetning at 80 % av våre leverandører skal være miljøsertifiserte. Vi skal stille relevante miljøkrav i anskaffelser av både varer og tjenester ved å prioritere leverandører som kan dokumentere at de er miljøsertifiserte (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn) og/eller forhandler miljøsertifiserte produkter (Svanen, Ø-merket (Debio), Fairtrade Norge, EU-Blomsten, Bra miljøvalg, Økotex 100 e.l.). 

Leverandører som ikke er miljøsertifiserte, eller som ikke har miljøsertifiserte produkter, skal oppfordres til miljøsertifisering. I tillegg til å stille miljøkrav ved anskaffelsene, skal vi jobbe aktivt med å redusere størrelsene på innkjøpene og til enhver tid tenke på gjenbruk. 

Vi skal minimere forbruket av varer og tjenester, blant annet papir, kommunikasjonsmateriell og kontorrekvisita. Forbruket av papir til skrivere skal bli mindre. Vi ønsker også å redusere miljøbelastningen knyttet til produktemballasje ved å oppfordre leverandører til å endre sin emballasje om vi finner produkter som har unødvendig mye.

Energi

Vårt mål er å redusere forbruk og konsekvenser av den energien vi benytter. Vi skal redusere energiforbruket med minst 2 % målt i kWh/m2 pr. år. Energi defineres her som energi som går med til oppvarming, drift og bruk av bygninger som vi disponerer. 

Bouvet er leietaker ved alle sine kontorsteder, og vi jobber for å påvirke gårdeiere til å gjennomføre gode ENØK-tiltak. Det innebærer for eksempel lavenergibelysning, installering av bevegelsessensorer i rom som ikke trenger  lys hele tiden, som i f.eks. møterom, på toaletter etc. 

Vi oppfordrer ansatte til å slå av datautstyr (dataskjermer og datamaskiner) som ikke trenger å være påslått utenom arbeidstid. Energiforbruket skal overvåkes med månedlige avlesninger. Ved større avvik vil vi søke å finne årsaken til avviket, ta aksjon dersom mulig og jobbe for å hindre tilsvarende avvik senere.

Avfall

Vi skal redusere vår totale avfallsmengde og ha gode kildesorteringsordninger med avfallsfraksjonene papp/papir, plast, matavfall og restavfall. Andelen restavfall skal reduseres med 40 % fra 2014-nivå. 

Reduksjon av vår avfallsmengde gjøres ved bl.a. grundige behovsvurderinger ved innkjøp, gjenbruk og materialgjenvinning. I tillegg kommer el-avfall. Målet er å minimere den totale mengden papp-/papiravfall og restavfall, og oppfordre til størst mulig grad av papirløs kommunikasjon og dokumentasjon. 

Transport

Vi skal redusere omfanget av tjenestereiser med personbil og fly. Vi har innarbeidet rutiner i vårt daglige arbeid ved å benytte oss av mest mulig av digitale samhandlingsløsninger (skjermdeling, web- videokonferanse). Vi fortsetter å investere i utstyr som fremmer denne samarbeidsformen. 

Vi legger til rette for at ansatte enkelt kan ta gode miljøvalg. Flere regioner i Bouvet har anskaffet egen el-bil som de ansatte oppfordres til å bruke ved kundebesøk, som alternativ til taxi. Det skal stilles konkrete miljøkrav ved inngåelse av nye leasingavtaler for firmabiler, samt at utviklingen av drivstofforbruk per kjørte kilometer for firmabiler skal følges opp. 

Ansatte oppfordres også til å benytte mindre miljøbelastende transportmidler til og fra jobb. Ved vurdering av nye kontorlokaler skal nærhet til offentlig kommunikasjon derfor vektlegges. 

Vi skal i størst mulig grad hindre unødvendig transport og velge de minst miljøbelastede transportmidlene som f.eks. el-bil,en hybridvariant, eller sykkelbud.

Vår miljøpåvirkning

Selv om vi vil fortsette å sikre sertifisering av alle våre kontorer i Norge  gjennom Miljøfyrtårn, er vi også i ferd med å få en enda større forståelse for vår påvirkning på miljøet. Vi jobber nå for å få en mer helhetlig, meningsfull og integrert tilnærming til bærekraft, og har definert at vi ønsker å strekke oss så langt det lar seg gjøre.

I 2020 vil vi definere hva dette betyr for oss i praksis. Ved å kartlegge vår miljøpåvirkning innen energibruk, karbonutslipp og forurensning og avfall gjennom hele vår verdikjede – og samtidig utvikle en vesentlighetsanalyse – vil vi kunne sette høyere, målbare mål, og dokumentere innsatsen vår. Slik vil vi øke våre positive fotavtrykk på miljøet og redusere de negative.