Som konsulentselskap skal Bouvet bidra med digital kompetanse og gjennomføringsevne slik at vi, samfunnet, våre kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i riktig retning.

Vår miljøstrategi

Vårt hovedbidrag som konsulentselskap er digitalisering og vår største påvirkning er i oppdragene vi har hos våre kunder, i tillegg også egen drift.

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass og leverandør og gå foran med orden i eget hus. Dette innebærer at vi jobber aktivt for å opprettholde et godt og inkluderende arbeidsmiljø og at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen for å redusere egne miljøbelastninger og påvirke ansatte og leverandører i tilsvarende retning, samt legge til rette for miljøbevissthet hos våre kunder. Hver og en av oss har i hverdagen et ansvar for å bidra til godt arbeidsmiljø, sortere avfall, spare energi, bruke innkjøpsveiledningen ved innkjøp av varer, og å reise miljøvennlig i størst mulig grad.

Vårt miljøarbeid skal være basert på anerkjente miljøstandarder og sertifiseringer.

Innkjøp

Vi skal minimere forbruket av varer og tjenester, og stille miljøkrav når vi gjør innkjøp. Vi har som målsetning at 80% av våre leverandører skal være miljøsertifiserte. Vi skal stille relevante miljøkrav i anskaffelser av både varer og tjenester ved å prioritere leverandører som kan dokumentere at de er miljøsertifiserte (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn) og/eller forhandler miljøsertifiserte produkter (Svanen, Ø-merket (Debio), Fairtrade Norge, EU-Blomsten, Bra miljøvalg, Økotex 100 e.l.).

Leverandører som ikke er miljøsertifiserte, eller som ikke har miljøsertifiserte produkter, skal oppfordres til å gjennomføre miljøsertifisering. I tillegg til å stille miljøkrav ved anskaffelser, skal vi jobbe aktivt med å redusere innkjøpene. Nøye behovsvurderinger og gjenbrukstankegang skal sikre lengst mulig levetid på produktene vi kjøper.

Forbruket av papir til skrivere, kommunikasjonsmateriell og kontorrekvisita skal holdes lavt. Miljøbelastningen knyttet til produktemballasje skal reduseres ved at innkjøp gjøres bulkvis og vi oppfordrer leverandører til å endre sin emballasje om vi finner produkter som har unødvendig mye.

Energi

Vårt mål er å redusere selskapets totale energiforbruk mest mulig gjennom kontinuerlig forbedring og måling på hvert enkelt kontorsted. Energi defineres her som energi som går med til oppvarming, drift og bruk av bygninger som vi disponerer.

Bouvet er leietaker ved alle sine kontorsteder, og vi jobber for å påvirke gårdeiere til å gjennomføre gode ENØK-tiltak. Det innebærer for eksempel lavenergibelysning og installering av sensorer for styring av lys og varme.

Datautstyr (dataskjermer og datamaskiner) som ikke trenger å være påslått går raskt i dvale og skal slås av utenom arbeidstid. Energiforbruket skal overvåkes med jevnlige avlesninger. Større avvik skal undersøkes og aksjon skal tas dersom mulig for å hindre tilsvarende avvik senere.

Avfall

Vi skal kontinuerlig forsøke å redusere vår totale avfallsmengde og ha gode kildesorteringsordninger med avfallsfraksjonene papp/papir, plast, matavfall, restavfall og el-avfall.  Andelen restavfall skal holdes på et så lavt nivå som mulig. Avfallsrutiner og måling følges opp lokalt på alle kontorsteder.

Reduksjon av vår avfallsmengde gjøres ved bl.a. grundige behovsvurderinger ved innkjøp, gjenbruk og materialgjenvinning. Målet er å minimere den totale mengden papp-/papiravfall og restavfall, og oppfordre til størst mulig grad av papirløs kommunikasjon og dokumentasjon. Spesielt fokus har vi på el-avfall. Det viktigste vi gjør er å sørge for lengst mulig levetid på IKT-produktene, i tillegg til riktig håndtering av el-avfallet.

Transport

Vi skal redusere omfanget av tjenestereiser med personbil og fly. Vi har innarbeidet rutiner i vårt daglige arbeid ved å benytte oss av mest mulig digitale samhandlingsløsninger (skjermdeling, videomøter og videokonferanser). Vi fortsetter å investere i utstyr som fremmer denne samarbeidsformen.

Vi legger til rette for at ansatte enkelt kan ta gode miljøvalg. Flere regioner i Bouvet har anskaffet egen el-bil som de ansatte oppfordres til å bruke ved kundebesøk, som alternativ til taxi, når kollektivt ikke kan benyttes.

Ansatte oppfordres også til å benytte mindre miljøbelastende transportmidler til og fra jobb. Ved vurdering av nye kontorlokaler skal nærhet til offentlig kommunikasjon og fasiliteter for sykkelparkering og garderobe vektlegges.

Vi skal i størst mulig grad hindre unødvendig transport og velge de minst miljøbelastede transportmidlene som f.eks. el-bil,en hybridvariant, eller sykkelbud.

Vår miljøpåvirkning

Vår visjon «Vi går foran og bygger fremtidens samfunn» viser at vi ønsker å bidra til langsiktig verdiskapning med fokus på miljø og klima, sosiale forhold og økonomiske forhold, som er de tre pilarene bærekraft består av.

Vi er i ferd med å få en enda større forståelse for vår påvirkning på miljøet. Vi jobber for å få en enda mer helhetlig, meningsfull og integrert tilnærming til bærekraft, og har definert at vi ønsker å strekke oss så langt det lar seg gjøre. Vi fortsetter også å sikre sertifisering av alle våre kontorer.

Ved å kartlegge vår miljøpåvirkning innen energibruk, karbonutslipp og forurensning og avfall gjennom hele vår verdikjede – og samtidig utvikle en vesentlighetsanalyse – vil vi kunne sette høyere, målbare mål, og dokumentere innsatsen vår. Slik vil vi øke våre positive fotavtrykk på miljøet og redusere de negative.

Våre forpliktelser

Bouvet forplikter seg til å jobbe for kontinuerlig forbedring.

Bouvet forplikter seg til å etterfølge gjeldende lover og regler i alt vårt arbeid.