Bouvet er et av de største norskeide selskaper innenfor sin bransje og leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører. 

Samlet medfører dette et betydelig ansvar for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig. Måten vi håndterer samfunnsansvaret på har også en forretningsmessig side. En tydelighet rundt vårt samfunnsbidrag er med på å skape vårt omdømme. Et godt omdømme øker Bouvets muligheter til å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder slik at vi kan bidra med vår kompetanse for å dekke samfunnets behov for nåværende og kommende generasjoner. 

I Bouvet er vi vårt samfunnsansvar bevisst.  

Vi driver virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte, og vi bidrar til en positiv samfunnsutvikling gjennom å tilby tjenester som skaper verdi for samfunnet. Alt vi gjør skal ha med seg bærekraftaspekter som helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og hederlig forretningsatferd. Våre medarbeidere skal få den opplæringen og den støtten de trenger for å videreføre det samfunnsansvaret Bouvet tar. Bouvet skal gå foran og bygge fremtidens samfunn. 

Per Gunnar Tronsli
Administrerende direktør

Bouvet utøver samfunnsansvar ved å: 

  • Ivareta rettigheter og legge vekt på sosiale forhold og faglig utvikling for våre medarbeidere 

  • Levere produkter og tjenester som skaper verdi for våre kunder, deres kunder og samfunnet som helhet 

  • Dele vår kompetanse med kunder, fagmiljøer og andre, og på den måten bidra til utviklingen av Norge som teknologinasjon 

  • Ta miljøhensyn i vår daglige drift, blant annet gjennom Miljøfyrtårn-sertifisering av våre kontorer 

  • Tufte virksomheten på prinsipper om god forretningsskikk og aktivt bekjempe kriminalitet og korrupsjon 

  • Bidra i samfunnet gjennom prosjekter og egen drift i henhold til samfunnets verdier sett fra globale retningslinjer 

  • Bidra i oppdrag hvor driverne ikke kun er økonomiske, men har insentiver innen bærekraftig utvikling