Facebook Pixel
ESG banner web icon for business and organization, Environment, Social, Governance, corporate sustainability performance for investment screening.

Vår vesentlighetsanalyse (ESG)

Høsten 2020 gjennomførte Bouvet en vesentlighetsanalyse basert på «Euronexts veiledning om ESG-rapportering fra januar 2020» med hensikt å identifisere bærekraftsområder som er viktig for oss i form av vår størrelse, vår regionale struktur og verdisett som eksemplifisert i frihet og engasjement. 

 

Modell 1 us.png
ESG-rapporteringsprosess 
Kilde: oslobors.no

Vesentlighetsanalysen ble utviklet basert på innsikt hentet inn fra Bouvets ansatte i forskjellige roller fra alle regioner, intervjuer av interessenter og gjennomgang av megatrender og reguleringer. Analysen har identifisert hva de ulike ESG-temaene dvs. miljø og klima, sosialt og selskapsstyring, innebærer for oss av risikoer og muligheter og dermed hvilke områder vi skal fokusere videre på.  

Som konsulentselskap kan vi bidra med vår digitale kompetanse og gjennomføringsevne slik at Bouvet, samfunnet, våre kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i riktig retning. Vår bredde i tjenester og med kunderelasjoner i mange sentrale sektorer gjør at vi direkte og indirekte vil påvirke alle FNs bærekraftsmål. Derfor har vi ikke valgt ut noen spesifikke, men vil fremover jobbe bevisst med målene der det er naturlig. På denne måten kan vi forbli mulighetsorienterte, noe som er viktig for oss.  

Vesentlighetsanalysen vil være grunnlag for vårt arbeid fremover. Hvordan vi prioriterer tiltak og integrerer bærekraft i vår virksomhet vil være tuftet på vår visjon, ambisjon, langsiktige mål og verdier, dvs. vår strategiske plattform. 

Vesentlighetsanalysen vil bli oppdatert årlig, mens prioritering, implementering og kommunikasjon vil skje iterativt gjennom året. 

Hvordan kan Bouvet påvirke verden og hvordan vil verden påvirke Bouvet 

For oss er det viktig at bærekraft er en del av virksomhetens strategiske plattform og naturlig integrert i vår virksomhet. Vi vil være bevisst på hva som påvirker oss og hvordan vi kan påvirke verden på en langsiktig og ansvarlig måte.  

Vår verdikjede 

Som en del av arbeidet med vesentlighetsanalysen ble det gjennomført en verdikjedeanalyse som viser Bouvets påvirkning. Å være bevisst vår påvirkning i hele vår verdikjede er viktig for oss. På den måten kan vi finne gode måter til å redusere avtrykket fremover. 

Modell1.png
Vår verdikjede

Miljø og klima  

Bouvets miljøpåvirkning er størst i kundeleddet og i utvikling av digitale løsninger. I samarbeid med våre kunder har Bouvet potensial til i stor grad å påvirke verden i riktig retning gjennom å ta del i bærekraftsfokuserte oppdrag. Dette potensialet gjelder særlig for kunder innen utslippsintensive bransjer som olje og gass, offentlig administrasjon, forsvar og transport - som utgjør en stor del av omsetningen. 

Som en del av våre oppdrag utvikler vi løsninger som er nyttige for både kunden og samfunnet, men som også krever energi. IKT- sektoren står for et samlet høyt energiforbruk. Vi har potensiale til å bidra til å redusere fotavtrykket av løsninger gjennom hvordan vi rådgir våre kunder og gjennom å utvikle mer energieffektive løsninger. Dette har konsekvenser for både Bouvets miljøpåvirkning, i tillegg til kundene og deres kunders miljøpåvirkning. 

Bouvet har et lavt klimaavtrykk når det gjelder egen datahåndtering. Samtidig som Bouvet følger retningslinjer for innkjøp av elektroniske produkter i h.t. Miljøfyrtårnsrutiner, bør miljøavtrykket også bevisst reduseres.  

Bouvet tilrettelegger for å redusere sin miljøpåvirkning av reisevirksomhet både ved å ha lokaler i nærheten av trafikknutepunkt, tilrettelegge for og oppfordre ansatte til å sykle til jobb, i tillegg har noen kontorer også egne el-biler. Å være bevisst miljøpåvirkning av reisevirksomhet er vurderinger som også må avveies i forhold til hver enkelt reise. 

Den enkelte ansatte i Bouvet kan også bidra til å bedre vårt samlede miljøavtrykk gjennom eksempelvis egen reisevirksomhet og ressurseffektivitet. 

Sosialt 

Bouvet er en stor aktør i en bransje med få kvinner i ledende posisjoner. Som selskap har vi mulighet til å bidra til økt likestilling og mangfold i vår organisasjon og innen sektoren for øvrig.   

Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser og i 2020 viser den at ansatte har høy arbeidsglede og folk trives i Bouvet. Selskapet har et sterkt omdømme internt. Det er viktig for oss at hver enkelt ansatt er en del av, og videreutvikler vår bedriftskultur, skaper inkluderende arbeidsmiljø og at vi alle tilrettelegger for fleksibilitet i samarbeid med kollegaer. 

Som konsulentselskap med kunnskapsmedarbeidere er kontinuerlig kompetanseutvikling en grunnleggende premiss for fornøyde medarbeidere. Det er en del av vår ambisjon. Vår regionale modell og insentivmodeller støtter at vi gjør hverandre gode gjennom deling av kompetanse og erfaring. Deling skjer på ulike arenaer som egne felleskonferanser, fagmøter, fagnettverk og deltakelse på eksterne kurs og konferanser. Vi ser viktigheten av å ha praksisplasser og bidra som forelesere og være «oppdragsgivere» og veiledere for bachelor- og masteroppgaver på ulike studier for å dele, og selv lære. 

Våre ulike regioner tar ansvar i lokalmiljøet innen veldedighet eller gi bistand til frivillige organisasjoner og idrettslag.  

Vi er bevisst våre innkjøp for å sikre menneskerettigheter, unngå konfliktmineraler og arbeidsforhold i leverandørkjeden. 

Selskapsstyring 

Bouvet har størst påvirkning innenfor selskapsstyring ved å bistå våre kunder innen informasjonssikkerhet og personvern. Bouvet har et bredt tjenestespekter slik at vi kan hjelpe våre kunder til å møte kommende krav til rapportering og benytte data til å motivere til å jobbe med egne påvirkninger innen ESG.  

Bouvet har selv ansvar for egen informasjonssikkerhet og beskytte kunders og ansattes informasjon. 

Knyttet til vårt brede spekter av kunder og relasjoner i våre oppdrag og egen drift, har vi et ansvar i å sikre integritet og unngå korrupsjon på begge sider. Vår tilnærming til leverandørkjeden skal være etisk og gjennomsiktig. 

Våre interessenter 

Artboard 7.png
Våre interessenter

I vårt arbeid har vi identifisert hva våre interessenter ser som viktig og trekker spesielt frem: 

  • Ansatte - Våre ansatte er engasjert i hva og hvordan vi som selskap kan levere innenfor bærekraft og hvordan den enkelte kan bidra og ta initiativ. 

  • Kunder – Mange av våre kunder jobber aktivt med bærekraft (ESG). Flere har definerte bærekraftsmål hvor Bouvet bidrar innen digitalisering. Samtidig setter våre kunder krav til Bouvet som en del av deres verdikjede.  

  • Leverandører - Økt fokus på bærekraft i hele verdikjeden vil skape endring og utvikling hos Bouvets leverandører som kan påvirke Bouvets virksomhet og tjenester.  

  • Interesseorganisasjoner – IKT-bransjen er en muliggjører innen digitalisering og kompetanse for at Norge og den enkelte virksomhet kan nå sine bærekraftsmål. I dette arbeidet involveres virksomheter til samarbeid, dele kompetanse og erfaringer, samt bidra i fellesinitiativer. 

Andre interessenter er eiere, myndigheter, samfunnet, det enkelte lokalsamfunn og finanssektoren som vil sette krav, forventninger og gi muligheter til Bouvet som selskap. 

Vår vesentlighetsanalyse 

Vesentlighetsanalysen peker på ESG-temaer som er viktige for Bouvet. Ved å se på vår verdikjede og risiko- og mulighetsmatrise har vi fått bekreftet at vår største mulighet til å påvirke verden er i samarbeid med våre kunder og partnere innenfor alle de tre pilarene miljø og klima, sosiale og selskapsstyring. Det er det arbeidet hver og en av våre ansatte gjør hver dag for våre kunder som er viktig for at vi sammen oppnår mål og ambisjoner innen bærekraft.  

Basert på analysen definerte Bouvet fire fokusområder i 2020 som er viktige for oss fremover. 

 

Modell3no1.png
Vesentlighetsmatrise med fokus på muligheter
 
Modell3.png

Vesentlighetsmatrise med fokus på risiko