DSC_2848

Kapittel 10 - Dele

Deling er en naturlig del av en bedriftskultur som fremmer samhold, samarbeid og mangfold. Selvfølgelig. Deling av kunnskap gjør hver og en av oss smartere, klokere og gir oss mer selvtillit. Deling av gevinst gjør oss mer likestilt.

Men det kan ikke bare handle om oss. Vi er stolte av å gjøre oppgaver som betyr noe for samfunnet, men vi ønsker å bidra ytterligere. Vi er en del av samfunnet, vi har ressurser, og noe av dem skal vi bruke til alles beste.

Rettferdig overskuddsdeling gjør alle like viktig 
I følge medarbeiderundersøkelsen Great Place to Work opplever medarbeiderne i Bouvet at de får en god andel av selskapets overskudd. Vår modell med overskuddsdeling innenfor hver region bidrar til dette. Modellen er progressiv så når resultatmarginen overstiger visse prosentsatser øker andelen av overskuddet som går til de ansatte. Hver ansatt får dessuten en like stor del av potten, uavhengig av erfaring og rolle i selskapet, alle deler likt. Vi mener nemlig at alle bidrar like mye til at firmaet går bra, enten man fakturerer tid, driver kompetanseutvikling eller deltar i tilbuds- eller salgsarbeid. 

«Alle bidrar like mye til at firmaet går bra, enten man fakturerer tid, driver kompetanseutvikling eller deltar i tilbuds- eller salgsarbeid.» 

I motsetning til hos mange av våre konkurrenter, har vi ikke individuelle bonuser i Bouvet. Dermed blir ikke avlønningen avhengig av timeprisen i det prosjektet man jobber, eller hvor stor del av tiden man faktisk fakturerer. Det gjør også at medarbeidere ikke blir økonomisk straffet ved å dele kunnskap eller hjelpe kolleger, tvert imot er det med på å muliggjøre en grunnleggende delingskultur. 
 
Andre kompensasjoner 
Overtidsarbeid blir kompensert med ekstra utbetaling (overtidstillegg), eventuelt kan du akkumulere plusstid om du ønsker senere avspasering. For konsulenter som har fakturerbar beredskap eller bakvakt utover ordinær arbeidstid, beregnes kompensasjonen slik at det aller meste av godtgjørelsen tilfaller konsulenten. 
 
Vi kan alle eie en del av Bouvet gjennom aksjeprogram 
I tråd med tanken om å dele gevinstene av vårt felles arbeid, gjennomfører vi også et årlig aksjeprogram for alle ansatte i Bouvet. Her kan du som ansatt tegne aksjer med rabatt, og oppgjør gjennomføres som lønnstrekk. Etter to år utdeles det samme antall bonusaksjer gratis, så fremt du fortsatt er ansatt og har beholdt aksjene du kjøpte to år tidligere. 
Nesten 80% av de ansatte deltar i aksjeprogrammet. Totalt eies om lag 30% av aksjene i Bouvet av de ansatte, og vi er dermed blant selskapene på Oslo børs med størst ansatteierskap. Dette bidrar til stolthet og eierskap – i dobbelt forstand – og også en ekstra skjerv til alle av overskuddet gjennom det årlige aksjeutbyttet.   
 
Rettferdig fordeling av ære (og penger) mellom ledere og konsulenter 
I Bouvet er det konsulentene som utgjør verdiskapningen i størst grad. Det er de som innehar fagkompetanse, som sørger for at oppdragene vinnes og skaffer inntektene. Ofte tegner vi organisasjonskartet opp-ned i forhold til hvordan det tradisjonelt tegnes. På den måten visualiseres det at støttefunksjoner og ledelse understøtter forretningsenhetene. Det er ingen selvfølge at ledere har høyere lønn enn konsulenter. I en del tilfeller er det motsatt, erfarne fagpersoner med ettertraktet spisskompetanse kan tjene mer enn sine ledere.  
 
Det er heller ikke lederne som får all æren når ting går bra. Det er konsulentene som møter kunden i det daglige, og får vi skryt av kunden, går dette umiddelbart tilbake til konsulentene – både privat og i interne felleskanaler.  
 
Bidrag til samfunnet gjøres gjennom våre oppdrag 
Men alt skal altså ikke bare handle om oss. Vi er opptatt av å bidra til samfunnet. Først og fremst gjør vi det gjennom oppdragene vi gjør for kundene. Vi har en rekke viktige samfunnsaktører som kunder, og sammen med dem bidrar vi positivt til samfunnet og dets innbyggere.  
 
De siste årene har vi blant annet bidratt til: 

 • Økt sikkerhet i oljebransjen
 • Effektivisering av offentlig administrasjon
 • Bedre kollektivtilbud i Oslo
 • Økt sikkerhet på vei og jernbane
 • Mer bruk av skog og mark
 • Økt kvalitet i skoleverket
 • Mer penger til kreftforskning
 • Forenklet forvaltning av artsmangfoldet i naturen
 • Forbedret trygghet i fiskeriene

Bidrag gjennom deling av kunnskap med andre 
Digitale løsninger blir stadig mer viktig i samfunnet. Det er et politisk mål å bruke IT og digital kommunikasjon for å oppnå forenkling og effektivisering i samfunnet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. For å få til dette, må det bygges mer kompetanse på disse områdene. Her har vi i Bouvet valgt å ta en aktiv rolle. 

 • Bouvet og medarbeidere i Bouvet har hatt vesentlige bidrag til initiativet Lær kidsa koding – bevegelsen som har som mål å styrke IT-kompetansen hos norske barn. I 2016 var det mer enn 100 000 skolebarn som deltok på Kodetimen for å få en introduksjon til koding. 
 • Bouvet bidrar med sin kompetanse i form av høringsuttalelser når offentlige standarder og retningslinjer skal utformes på våre områder.
 • Vi tar aktiv del i debatten rundt IT-utdanningen, og ikke minst i å gjøre studenter klare for å bli arbeidstakere, for eksempel gjennom Nerdschool i Bergen
 • Vi oppfordrer våre medarbeidere til å være aktive i nasjonale fagmiljøer og på møteplasser. Dette fører til at Bouvet bidrar i alt fra lokale fagnettverk til arrangementskomiteer for store nasjonale konferanser. Gjennom dette skapes møteplasser der kompetanse utveksles og utvikles. 

Det grunnleggende behovet for hele tiden å bygge digital kompetanse i Norge og Sverige, er definitivt også en medvirkende årsak til at vi har valgt å ikke outsource noe form for utviklingsarbeid, men heller gjøre det selv – i Skandinavia. Vi tror det i lengden vil gagne oss alle. 

Samarbeid med NAV for å øke en hel regions IT-kapasitet  
I Rogaland har vi også vært vårt samfunnsansvar bevisst gjennom et samarbeid med NAV for å få de mange arbeidsløse «olje-ingeniørene» ut i jobb igjen – og samtidig skape mer kapasitet i et marked som er tømt for kapasitet innen IT. Dette gjør vi ved å se på mulige roller og oppgaver i vårt tjenestespekter og på denne måten starte kompetansebygging for en mulig karrierevei innen IT. Det gagner mange bransjer med behov for IT-kapasitet, det gagner hele regionen – og det gagner selvfølgelig oss.  
 
Miljøet er vi alle ansvarlige for 
Miljø skal og må oppta oss alle. Også vi som stort sett jobber på kontor. Bouvets kjernevirksomhet og vår produksjon påvirker ikke det ytre miljø direkte. Likevel har vi flere tiltak for å hindre at vår virksomhet har sideeffekter som er uheldig for miljøet. 

 • Elektronisk kommunikasjon i stedet for fysiske reiser: Ansatte skal i størst mulig grad kommunisere elektronisk gjennom videokonferanse og internett i stedet for å foreta fysiske reiser. Vi har utstyr og programvare installert som tilrettelegger for dette i de aller fleste møterom.
 • Tilrettelegging for el-biler: På flere av Bouvets kontorer har medarbeiderne mulighet for å låne el-biler for reiser til kunder. Flere kontorer har også ladeplasser for ansattes egne el-biler.
 • Bouvet Rogaland er en HjemJobbHjem-bedrift, som gir de ansatte tilbud om å reise kollektivt og/eller med el-sykler i hele Stavanger-regionen til en fast redusert månedspris.
 • Kildesortering: Bouvet praktiserer kildesortering og benytter ikke engangskopper og engangsservise i daglig drift.
 • Reduksjon av papirforbruk: Bouvet oppfordrer medarbeiderne til å begrense utskrifter til et minimum og har installert PullPrint på alle skrivere. De er også satt opp slik at de skriver ut på begge sider av arkene som hovedregel.
 • Reduksjon i strømforbruk: Bouvets lokaler er innredet med timer på alt lys. I praksis betyr det at lysene slås automatisk av på et gitt tidspunkt ettermiddag / kveld. På serverrom har vi gått over til virtuelle servere. Dette reduserer strømforbruket betraktelig sammenlignet med fysiske servere.
 • Vi oppfordrer til sykling til jobben. Ved flere kontor er det tilrettelagt for innendørs sykkelparkering, og det er tilrettelagt for enkle reparasjoner av syklene. I tillegg foregår det deltakelse i «sykle til jobben»-aksjoner, og det er interne konkurranser om å sykle mest (med solid premiering for de som vinner).

Kontoret vårt i Kristiansand var det første til å bli sertifisert som Miljøfyrtårn – allerede i 2013. Nå er nesten samtlige kontorer i Norge sertifisert.

Bidrag til positive aktiviteter i lokalmiljøet og internasjonalt 
Bouvet støtter på ulike måter positive aktiviteter i lokalmiljøet. Et enkelt tiltak som samtidig er viktigere enn de fleste kanskje aner, er at ansatte får fri med lønn for å gi blod.  
 
Mer klassisk, men like fullt viktig, er vår støtte til lokale idrettsklubber og idrettsarrangementer. I Rogaland har det for eksempel vært en egen Bouvet Fair Play-pris som stimulerer fotballag i regionen til “fair play”, og på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm sponser Bouvet innebandyvantet. 
 
Flere regioner i Bouvet har dessuten valgt å gi gave til frivillige organisasjoner i stedet for å gi julegave til sine ansatte, samt at vi har gjennomført pengeinnsamling til frivillige organisasjoner i forbindelse med deltakelse i ulike idrettsarrangementer. 
 

Nerdschool2
Studenter deltar på Nerdschool - et initiativ fra Bouvet-ansatte for å klargjøre studentene for arbeidslivet. Samarbeidet med Universitetet i Bergen har nå pågått i flere år.
DSC_8013
Barneskole elever i hele landet sames etter skoletid for å være med på Lær Kidsa koding, som ble startet av Bouvetere i Oslo
navsamarbeid (1)
Bouvet i Rogaland viser samfunnsansvar gjennom sitt samarbeid med NAV Rogaland.
09feire_09
Siden 1997 har Bouvet Rogaland vært sponsor av Anna af Sand. Hardangerjakten er et viktig kulturminne og benyttes jevnlig til teambuilding-turer med kunder og prosjektdeltakere