DSC_2999

Kapittel 7 - Utvikle

Det er avgjørende for hver virksomhet å utvikle sine ressurser – og i Bouvet er de ansatte vår ene hovedressurs. Dermed blir det også helt avgjørende for vår utvikling at de ansatte utvikler seg i takt med teknologiens utvikling og samfunnets for øvrig.

Resultatet er selvfølgelig ikke bare bedre og mer kompetente konsulenter å selge ut, men også mer motiverte ansatte, med større selvtillit og større evne til å dykke dypt og se bredt. Du kan si jevnlig faglig påfyll er like viktig for oss som individer og fellesskap som jevnlig innstrømming av bensin er for en forbrenningsmotor.

Sannheten er likevel at du kan gå så mange kurs du bare vil, men den beste læringen skjer alltid i praksis – i prosjekt. I Bouvet sier vi at vi har et «praksisnært kunnskapssyn». Med det mener vi at læring først og fremst skal få foregå i konkrete prosjekter med faktiske problemer – i samarbeid med kompetente kolleger. 

«Læring først og fremst skal få foregå i konkrete prosjekter med faktiske problemer.» 

Leder, kundeansvarlig og den enkelte konsulent jobber tett for å finne den faglige "flytsonen" for den enkelte. Her er det to ting som er viktig: 
 
Den enkelte skal være passelig utfordret: Det må ikke være for lette eller for vanskelige oppgaver. Konsulenten skal oppleve mestring og læring, uten å kjede seg. 
 
Det må være støtte tilgjengelig: Vi er bevisste på hvordan vi setter sammen prosjektgrupper. Erfarne konsulenter blir satt til å arbeide sammen med og være mentor for juniorer. Vi unngår i størst mulig grad å sende konsulenter alene i oppdrag ute hos kunde, spesielt juniorer. 
 

flytsonen
Medarbeidere lærer mest og presterer best når de er i flytsonen med riktig nivå på utfordringene i forhold til sitt ferdighetsnivå. 

Samtidig er det ikke alle ansatte som jobber innenfor denne strukturen. De som jobber med design og kundeopplevelse sitter for eksempel ofte som eneste person innen sitt fag i et team. For å støtte hverandre har flere regioner innført Design Review – en prosess der designere fra flere team samles regelmessig for å diskutere hverandres arbeid. 
 
Planlagt faglig utvikling begynner med medarbeidersamtalen
Alle medarbeiderne i Bouvet har medarbeidersamtaler minst en gang i året. Dette er arenaen hvor personlige utviklingsplaner for de neste 12 månedene legges – basert på medarbeiderens resultater og nåværende kompetanse, basert på medarbeiderens egne ønsker, og selvfølgelig også på Bouvets behov for ressurser til ulike satsninger og prosjekt.  
Leder og medarbeider blir enig om målene og planene for å nå dem – og følger det opp med jevnlige statusmøter gjennom året. Medarbeidersamtalen blir dermed også et viktig redskap for å fremheve både friheten og ansvaret den enkelte har til å utvikle seg i ønsket retning. 
 
Kurs, konferanser og sertifiseringer vinner oppdrag 
Bouvets ansatte deltar jevnlig på kurs og konferanser for å oppdatere sin kompetanse og lære nye fagområder. Mange av kursene foregår på Bouvets egen kursavdeling
 
Innenfor en rekke av våre fagområder finnes det dessuten sertifiseringsordninger. Disse er viktige både for den enkeltes mestringsevne og for å få innpass i spennende oppdrag. Vi har derfor omfattende programmer for sertifisering innenfor de ulike fagområder (eksempelvis prosjektledelse, testledelse, Scrum, ITIL og ulike teknologier for systemutvikling).  
 
Interne fagmiljøer er våre utømmelige kilder til kunnskap 
Det er enormt viktig for den enkeltes faglige utvikling å ikke bare være i god kontakt med sine nærmeste kolleger, men også resten av fagmiljøet i Bouvet. Fagmiljøene i Bouvet gjennomfører derfor jevnlig ulike mer eller mindre formelle faglige treff, og det arrangeres også regionale og tverregionale samlinger for å koble sammen kunnskap og medarbeidere. 
 
Interne skoler  
Systemutvikler og systemarkitekt er to viktige roller i Bouvets prosjekter. For å sikre at personer i disse rollene har de rette ferdighetene, etablerte vi for noen år siden systemutviklerskolen og arkitektskolen i Oslo – som gjennom en serie samlinger med interne og eksterne foredragsholdere skal sikre den nødvendige kompetansen. Nå har vi også lansert Prosjektlederskolen og Androidskolen. Et titalls konsulenter går disse skolene årlig. Slik økes også den samlede kompetansen i Bouvet.  
 
BouvetOne  
Dette er den store halvårlige faglige happeningen i regionene – hvor et stort antall medarbeidere holder 20 minutters presentasjoner rundt tema de har jobbet med eller bare brenner for. Innleggene holdes i parallelle spor over en tretimers periode, slik at det alltid er et relevant tema for alle. På denne måten får alle økt sin innsikt, de får forbedret sitt nettverk og de skaffer seg oversikt over hvilke kolleger som jobber med hva. Fagkonferansen kombineres også med god mat og drikke, og sosialt samvær. 

Kompetanseutvikling i eksterne fagmiljøer 
Utvikling kommer likevel ikke bare innenfra. Selvfølgelig. Og akkurat som vi er opptatt av at våre ansatte er ute på konferanser og kurs, er vi opptatt av å bygge gode fagmiljøer også eksternt – hvor våre ansatte skal bidra aktivt, og få impulser, kunnskap og kontakter tilbake. Gjennom året holder derfor et stort antall Bouvet-ansatte innlegg og workshops på konferanser og lokale brukergrupper. Det er utviklende for den det gjelder, det gjør oss synlig i relevante miljø – og det gir oss et nettverk både å spille på og å rekruttere fra.   
 
Bouvet-ansatte er også med på å arrangere og drive en rekke konferanser og legger ned stor frivillig innsats i disse – noe Bouvet også oppmuntrer til og støtter med blant annet muligheten til å bruke interntid, sponsormidler og lignende.  

Karriereutvikling 
Selv om Bouvet er en relativt flat organisasjon med få titler, er det en rekke reelle karrieremuligheter for den enkelte. Fordi vi jobber i store tverrfaglige prosjekter med mange ulike roller, fordi vi har langsiktige stabile kundeforhold basert på tillit skapt gjennom år – og fordi vi vet at virkelig gode folk aldri står stille, men ønsker å røre på seg – og derfor fokuserer vi mye på å gi dem den nødvendige faglige bevegelsesfriheten, hos oss: 
 
Å bevege seg mellom fagfelt 
I ett tverrfaglig miljø som Bouvet er det alltid muligheter for å lære nye fagområder å kjenne. Det gir medarbeideren flere bein å stå på – og Bouvet en større fleksibilitet.  
 
Å fordype seg innen et fagfelt 
Å kunne stille med eksperter innenfor spesifikke fagfelt eller teknologier er et konkurransefortrinn for Bouvet. Derfor gis de som har ønske og forutsetninger for spesialisering innen et felt, utvidede muligheter til å gå i dybden gjennom for eksempel fagsamlinger og kurs.  
 
Å bli en bransjeekspert 
Konsulentrollen medfører tradisjonelt å måtte forholde seg til mange ulike bransjer – og bli en «jack of all trades». Det er positivt i seg selv, men med Bouvets langvarige kundeforhold har våre konsulenter også muligheten til å bli ekspert innenfor én spesifikk bransje.  
 
Å ta nye roller 
Bouvet oppmuntrer alle til å prøve seg i nye roller – teknisk arkitekt, funksjonell arkitekt, prosjektleder, selger, rådgiver eller avdelingsleder – og vi samarbeider gjerne med kundene våre for å realisere disse rollebyttene. 
 
I Bouvet snakker vi ofte om at du til enhver tid skal få være den beste utgaven av deg selv. Med det riktige fokuset på utvikling tror vi at du kan bli den utgaven – mange ganger og i mange versjoner.

Kompetanselunsj_Sthlm2Ansatte i Stockholm møtes jevnlig på kontoret til Kompetanselunsj og deler kompetanse og erfaringer

Fagkaffi
I Stavanger møtes enheter jevnlig på kontoret til Fagkaffe -  korte, uformelle samlinger med faglig påfyll
hack
Alle avdelinger/fagområder i Bouvet har sine egne varianter av fagsamlinger, på den årlige turen til Jeløya ble utviklerne utfordret til å lage nye løsninger for VR