Vår tilnærming til bærekraft

Vi skal gå foran og holde orden i eget hus

 

Vi har størst påvirkning på verden innen bærekraft gjennom arbeid med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi må likevel sørge for å holde vår egen sti ren med tanke på blant annet miljø, arbeidsmiljø, likeverd, diskriminering, mangfold og etiske forhold, og på hva et slikt fokus skaper av presedens for vårt øvrige, indirekte, arbeid. Påvirkningsarbeid må begynne innenfra.

Noen av områdene vi jobber med

Sikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet har stor oppmerksomhet i Bouvet. IT-infrastrukturen blir stadig mer komplisert, og vi ser i dag en mer spent sikkerhetssituasjon i Europa enn vi har gjort på mange år, noe som gir en økt risiko. Dette har gitt økt opp- merksomheten om sikkerhet internt og eksternt.

Attraktiv arbeidsplass

IKT-sektoren har erfart tøff konkurranse i rekruttering av dyktige medarbeidere. Arbeidstakere forventer i dag at selskapene de jobber for går foran som gode eksempler ved å vise miljøhensyn og holde høy standard for etikk og moral.

Konkurranseevne grunnet krav til bærekraft i egen drift

Våre kunder har økt bevissthet og fokus på egen leverandør- kjede og bærekraft i sin egen drift. Bouvet opplever økte krav til dokumentasjon innen kvalitet, sikkerhet og bærekraft gjennom sertifiseringsordninger fra kunder og samarbeids- partnere. Det betyr at de har begynt å sette krav til oss som leverandør og vår transparens. Dette er forsterket gjennom gjeldende og kommende regelverk. Klima- og miljøhensyn, samt de sosiale forholdene tillegges større vekt ved anskaffelser.

Det forventes økende vektlegging av felter innen ESG som tildelingskriterium. Bransjemessige kvalifikasjonsordninger har også økende fokus på ESG.

Negativ oppmerksomhet knyttet til bærekraft

Påvirkningsarbeidet må starte internt. Vi må holde orden i eget hus, spesielt med tanke på indre og ytre miljø, inkludering, etiske forhold og ikke minst sikkerhet.

Økte kostnader på material- og energiforbruk

Sirkulærøkonomi er et begrep som beskriver produkter og ressursers forlengede kretsløp ved hjelp av reparasjon, gjenvinning og delingsøkonomi. Langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressurser er et grunnprinsipp i regjeringens politikk. Dette er rammebetingelser som treffer oss med hensyn til innkjøp og avfall. Høyere strømpriser utgjør en risiko som ikke påvirker oss i så stor grad når det gjelder egen drift.