Facebook Pixel

Vår tilnærming til bærekraft

Vi skal gå foran og holde orden i eget hus

 

Vi har størst påvirkning på verden innen bærekraft gjennom arbeid med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi må likevel sørge for å holde vår egen sti ren – med tanke på blant annet miljø, arbeidsmiljø, likeverd, diskriminering, mangfold og etiske forhold, og på hva et slikt fokus skaper av presedens for vårt øvrige, indirekte, arbeid. Påvirkningsarbeid må begynne innenfra.

Noen av områdene vi jobber med

Miljøavtrykk

Bouvet har et lavt miljøavtrykk når det gjelder egen datahåndtering, men selv om vi innen dette området ikke kan påvirke like stort som i våre oppdrag, er det viktig at vi i fellesskap påvirker gjennom kontinuerlig forbedringer. Det øker bevissthet og kompetanse på hvordan den enkelte kan bidra i hverdagen. Miljøfyrtårnets rammeverk og ISO 14001 gir oss verktøy til dette. 

Verden og Norge har fokus på CO2-utslipp, og bruk av CO2-kvoter og -avgifter som virkemidler kan forventes å øke fremover. Bouvet henter årlig tall for vårt miljøavtrykk som sammenstilles i et klimaregnskap. Klimaregnskapet gjør oss i stand til å jobbe aktivt med reduksjon og sette tydelige forbedringsmål. 

Situasjonen i 2021 er at Bouvet ikke eier noen egne kontorlokaler. Ved inngåelser av nye leieavtaler vil vi sette miljøkrav til byggene og vektlegge blant annet sensorstyring av elektrisitet og ventilasjon, gode kildesorteringsmuligheter, beliggenhet ved knutepunkt og sykkelparkering.  

Ved våre eksisterende kontorer har vi gjennomført samtaler med gårdeiere for å vurdere tiltak som kan gjøre byggene grønnere og mer energieffektive. I 2021 da store deler av driften var flyttet til hjemmekontor, stilte vi oss spørsmålet «hvordan være en miljøsertifisert bedrift når vi stort setter jobber fra hjemmekontor?». Det førte til kampanjen Bouvet rydder med fokus på smarte miljøvalg og aktiviteter i den enkeltes nærmiljø. Kampanjen la opp til å dele erfaringer, tips og forslag til miljøinnsats på tvers av organisasjonen. På intranettet er innholdet om vårt miljø- og bærekraftsarbeid videreutviklet. Det er satt opp en tverregional redaksjonsgruppe som sammen jobber med kontinuerlig oppdatering av innholdet. 

I Bouvets regionale modell er det regionene som setter egne miljømål og tiltak. På den måten er medarbeiderne tett på å påvirke tiltakene og resultatene. Dette er i tråd med hvordan Bouvet opererer på alle områder. Deling av kompetanse, forbedringer i egen drift, valg av oppdrag og bidrag i forskningsprosjekter og i lokalsamfunnet er eksempler på lokalt engasjement. 

Fremover jobber ulike regioner med forskjellige tilnærminger basert på eget marked, kunder, størrelse og tjenester. Det gjør at vi får utviklet og testet ulike tiltak – innen alt fra CO2-utslipp og avfallshåndtering til kantinedrift og prosesser rundt tjenesteutvikling. Når så resultatene deles, kan tiltakene adopteres, endres eller videreutvikles av andre regioner. 

2021 – som 2020 – har vært preget av pandemi med stengte kontorer og redusert reiseaktivitet. Dette reflekteres i vårt miljøavtrykk. Det forventes at reiseaktiviteten vil være lavere etter pandemien i forhold til tidligere år som følge av nye innarbeidede rutiner for fjernjobbing.  
 

Miljøfyrtårnsertifisert

Alle våre egne kontorer i Norge er Miljøfyrtårnsertifisert. I 2021 oppnådde vi også sertifisering iht. ISO-14001 (miljøstandard) for hele konsernet. Vårt miljøledelsessystem beskriver hvordan vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen for å redusere egne miljøbelastninger, inkludert klimaregnskap som vist i figuren.

Klimaregnskap

Miljøarbeidet omfatter også leverandørstyring og arbeidsmiljø. I løpet av 2021 har vi jobbet med forbedring og kvalitetssikring av miljøarbeidet vårt. Arbeidet har omfattet forbedring av dataunderlag til rapportering, synliggjøring og kommunikasjon, i tillegg til kontinuerlig forbedring av rutiner og prosesser. Bedre innsikt gjør oss i stand til å sette høyere krav til oss selv og øker motivasjonen for å strekke oss videre.

Fremover vil vi fortsette arbeidet med å involvere den enkelte medarbeider, fange initiativer til deling på tvers av regioner og områder og kontinuerlig videreutvikle hvordan vi jobber med Miljøfyrtårn og de krav som settes i ISO14001.

Bevissthet og åpenhet rundt vårt arbeid innen bærekraft

ESG vil påvirke de fleste områder hos oss. Vi jobber derfor med bevisstgjøring i organisasjonen og i hele vår verdikjede. Vårt kommunikasjonsprinsipp er «show, don ́t tell» – vi skal være åpne og vise hva og hvordan vi jobber. Dette gjelder også i relasjon til våre kunder og samarbeidspartnere. Via innførte ISO-standarder skal vi ha et fundament for å sikre kunnskap og åpenhet i organisasjonen og kvalitet for kunden.

Bouvet jobber kontinuerlig med en åpen og trygg organisasjon som gjør at vi står sammen i hva vi gjør og er bevisste på hva som må videreutvikles.

Konkurranseevne grunnet krav til bærekraft i egen bedrift

Våre kunder har økt bevissthet og fokus på egen leverandør- kjede og bærekraft i sin egen drift. Det betyr at de har begynt å sette krav til oss som leverandør og vår transparens. Dette er forsterket gjennom gjeldende og kommende regelverk. Klima- og miljøhensyn, samt de sosiale forholdene tillegges større vekt ved anskaffelser. Det forventes økende vektlegging av felter innen ESG som tildelingskriterium. Bransjemessige kvalifikasjonsordninger har også økende fokus på ESG. Bouvet ble i 2021 revidert av to ulike kvalifikasjonsordningeruten avvik. Bouvet vil kontinuerlig videreutvikle egen utvikling, transparens og kommunikasjon på dette området ut ifra kundenes krav og behov.

Material- og energiforbruk

Sirkulærøkonomi er et begrep som beskriver produkter og ressursers forlengede kretsløp ved hjelp av reparasjon, gjenvinning og delingsøkonomi. Langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressurser er et grunnprinsipp i regjeringens politikk. Dette er rammebetingelser som treffer oss med hensyn til innkjøp og avfall. Alle våre kontorer har etablert kildesortering og veiledere for innkjøp og avfallshåndtering. Vi måler avfallet vårt, som inngår i klimaregnskapet. 

En tydelig innkjøpsveileder sørger for at vi gjør gode vurderinger i forkant av innkjøp og tar høyde for behovsavklaring, leverandørstyring og produktets miljøavtrykk. Alle i selskapet som foretar innkjøp må forholde seg til denne, det være seg kjøp av forbruksmateriell til egen drift, tjenester, profilartikler eller andre innkjøp. 

IKT-utstyr er den største varegruppen blant våre innkjøp. Det følger betydelig emballasje med disse kjøpene, og utstyret vil også til slutt bli avfall. Vi jobber for å minimere avfallet gjennom å forlenge levetiden på PCer og Macer og gjøre innkjøp bulkvis for å begrense behovet for emballasje. Levetiden på PCer og Macer hos oss er nærmere fire år, og i 2021 har vi innført en ny policy for innkjøp i den hensikt å øke levetiden på maskinene ytterligere. Maskiner som ikke lenger kan benyttes i arbeid hos oss, overføres fortrinnsvis til privat eie, eller brukes til reservedeler. Øvrige maskiner går til gjenvinning.


Fremover vil Bouvet fortsette å motivere medarbeiderne til å redusere eget elektronisk avfall gjennom incentivordninger som forlenger levetiden til maskiner, mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr.

Som følge av økning i antall medarbeidere, og behov for mer utstyr, øker likevel våre innkjøp av IKT-utstyr.

Sikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet er viktigere enn noen gang før, både på grunn av en stadig mer komplisert IT-infrastruktur og en sterk økning i datakriminalitet. Bouvet jobber strukturert med sikkerhet og er sertifisert i henhold til ISO 27001.  

Det har i 2021 i blitt innført digital nanolæring for alle medarbeidere for å øke forståelsen og årvåkenheten hos våre medarbeidere mht. informasjonssikkerhet. Vi har også øket antallet interne ressurser som jobber med informasjonssikkerhet har i 2021.  

Informasjon om vårt ISMS (Information Security Management System) er lett tilgjengelig. Alle medarbeidere må signere på at de har lest og forstått Bouvets sikkerhetsinstruks, og regler for informasjonssikkerhet er innbakt i medarbeidersamtalene for å tydeliggjøre viktigheten og forventninger til kompetanse og utførelse. Ledelsen får løpende kompetanseheving på informasjonssikkerhet som skal sikre ledelsens eierskap til ledelsessystemene.  

Bouvet gjennomfører årlig, og ved behov, en Business Impact Analysis med gjennomgang av alle aspekter av informasjonssikkerhet. Resultatet av denne analysen benyttes videre i vår kontinuitetsplan.  

Alle maskiner blir sentraladministrert for å sikre at de er oppdatert med de seneste sikkerhetsoppdateringer og antivirus til enhver tid. En rekke overvåkningssystemer gjør oss i stand til å reagere raskt når en situasjon oppstår, og det er etablert en egen kanal for medarbeidere for å varsle om sikkerhetsavvik. Dette bidrar til kontinuerlig læring.  
 
Det digitale sikkerhetsbildet er i stadig endring og Bouvet som samfunnsaktør og leverandør, vil fremover jobbe kontinuerlig med å beskytte egne interesser i tråd med våre sertifisering og ansvarsforhold. 
 

Miljøødeleggelse, korrupsjon og arbeidsforhold i leverandørkjeden

Gjennom dialog og ved å definere våre etiske retningslinjer har Bouvet mulighet til å påvirke egne leverandører. Vårt brede spekter av kunder, våre mange og store oppdrag, samt vårt store nettverk basert på oppdrag og partnerskap, gjør at vi har påvirkningskraft når vi går i dialog med våre leverandører om ESG-relaterte tematikker. 

Vår tilnærming til leverandørkjeden skal være etisk og gjennomsiktig, og vi skal påvirke og utfordre slik at vi spiller hverandre gode. Bouvets miljøledelsessystem skal stimulere til klima- og miljøsmart adferd. Dette inkluderer å se på egne leverandører og så langt som mulig velge de som kan dokumentere god adferd. I 2021 har vi utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører som ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Disse beskriver våre krav til alle som skal inngå leverandøravtaler med Bouvet og tilsvarende samarbeidspartnere. 

Våre PCer/Mac-er, skjermer og skrivere/kopimaskiner er miljømerkede produkter som betyr at produktene oppfyller kriterier knyttet til miljø og sosial ansvarlighet. Bouvet benytter to store leverandører av IT-utstyr, Apple og Lenovo. Lenovo viser i sin bærekraftrapport at alle deres fabrikker er sertifisert etter ISO 9001 (kvalitet), IS0 14001 (miljøstyring) og ISO 45001 (HMS). Apple har gjennomført analyser på miljø, sosiale forhold og tilgjengelighet for å velge sine prioriterte materialer.


  

Etikk, integritet og antikorrupsjon

Bouvet har klare etiske retningslinjer for sine medarbeidere. Som konsulentselskap er dette særdeles viktig, for troverdig opptreden – som arbeidsgiver, overfor kunder og overfor leverandører, eiere og andre samarbeidspartnere. Retningslinjene slår fast at vi alltid skal gi råd som er best for kunden, at de til enhver tid gjeldende lover og regler skal følges og at medarbeidere skal ha en respektfull omgang med andre mennesker i sitt arbeid, både i formelle og mer uformelle sammenhenger.  

Bouvet finner enhver form for korrupsjon uakseptabel. Alle som representerer Bouvet skal opptre åpent og etterrettelig. Forventninger til hvordan våre egne medarbeidere opptrer følger av egne etiske retningslinjer. Disse er tilgjengelig på bouvet.no, og de inngår også i våre program for nye medarbeidere og ledere. I 2021 har vi jobbet med å tydeliggjøre våre forventinger til egen etisk adferd. Det ble i 2021 varslet om ett kritikkverdig forhold. Varselet ble håndtert i henhold til våre varslingsrutiner. 

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Bouvet er bevisst våre innkjøp for å sikre menneskerettigheter, arbeidsforhold og unngå konfliktmineraler i vår leverandørkjede. Dette inkluderer også våre underleverandører. Våre prosedyrer er beskrevet i Bouvets ledelsessystem som bygger på de tre internasjonale standardene hvor Bouvet er sertifisert, det vil si Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001) og Informasjonssikkerhet (ISO 27001). 

I 2021 ble det utviklet etiske retningslinjer for leverandører som er publisert på bouvet.no. Vår samsvarserklæring forplikter oss til å etterleve relevante lover, regler og konvensjoner knyttet til sentrale områder som personvern, informasjonssikkerhet, forretningsførsel, HMS, menneskerettigheter og arbeidsforhold. Disse kommuniseres jevnlig ut i organisasjonen, gjennom regelmessige kompetansehevende aktiviteter som fagskoler og ledertreningsprogrammer, samt i vårt onboardingprogram for nyansatte. 

Vi jobber tett med våre største kunder og diverse bransjeforeninger for å påvirke de store plattform- og teknologileverandørenes etterlevelse og fremferd på sentrale områder. 

Fremover vil Bouvet videreutvikle egne prosedyrer for aktsomhetsvurderinger med tanke på temaene HMS, anstendige arbeidsforhold, diskriminering og menneskerettigheter, sikkerhet, kvalitet, miljø og bærekraft for å gjennomføre nødvendige evalueringer og risikovurderinger av relevante forretningsforbindelser som partnere, underkonsulenter og leverandører som en integrert del av vårt ledelsessystem.