Foto: Miljødirektoratet
Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

Enklere registrering for jegerne og bedre data for hjorteviltforvaltningen i Norge

For å kunne følge og planlegge utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge er et velfungerende Hjorteviltregister viktig. Her kan jegere og andre melde inn hjortevilt de ser, skyter eller finner døde. Skal dette fungere optimalt må Hjorteviltregisteret være så brukervennlig som overhodet mulig, og derfor har Bouvet nå, sammen med dyktige folk i Miljødirektoratet og Naturdata, gitt hele registeret en overhaling.

Utfordring

Hjorteviltregisteret er et saksbehandlingsverktøy for kommuner og villreinnemnder, og benyttes også til å rapportere jaktstatistikk og fallvilt til Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene fra registeret er blant annet svært viktig for at kommunene, villreinnemndene og jaktrettshaverne skal planlegge de årlige fellingskvotene. I Hjorteviltregisteret er det mulighet for lagring av vald- og jaktfeltopplysninger samt ivaretakelse av statistikk fra jakt og jegerobservasjoner. Det er også  mulig å hente ut utskrift av fellingstillatelser og utskrift av fellingsrapporter.

Tidligere ble data fra hjorteviltjakt rapportert på papirskjema, men det har senere blitt utviklet digitale løsninger. I starten måtte kommunen registrere data som jegere hadde sent inn på papir, men etter hvert kunne jegerne rapportere data fra jakt direkte til Hjorteviltregisteret. I de senere årene har de gjort dette via settogskutt.no. Her har formålet blant annet vært å rapportere antall elg og hjort som er sett, og alt av hjortevilt som er skutt.

En av utfordringene med Hjorteviltregisteret er å få til en enkel registering av data for jegerne, og samtidig best mulig data for forvaltningen. Derfor er det svært viktig at registeret er så enkelt som mulig å bruke, og at det er godt tilpasset jegerne. Det er for eksempel svært viktig at det er mulig å registrere data fortløpende. Alt som skjer automatisk ved hjelp av teknologi er også til stor hjelp for jegerne.

For å behandle og vise frem dataene på best mulig måte, og for å legge best mulig til rette for jegerne, ble det i 2017 satt i gang et «file-new-project» hvor alt skulle lages på nytt basert på en grundig innsiktsfase.

Hjortevilt3 copy
Foto: Miljødirektoratet

Løsning

For å sikre at den nye løsningen ble tilpasset både jegerne og forvaltningen, ble det aller først gjennomført et omfattende forprosjekt. Gjennom tjenestedesignmetodikk og brukerintervjuer ble det i denne fasen kartlagt hva som var nåværende situasjon, hva som var ønsket situasjon og hvilke løsninger som kunne løse de nåværende utfordringene. Det er benyttet interaktive skisser i dialogen og diskusjonen med oppdragsgiver. App-designet ble også brukertestet før utviklingen startet.

Basert på denne innsiktsfasen ble det satt i gang et utviklingsprosjekt med tre webutviklere, to apputviklere, én interaksjonsdesigner, én testleder og én prosjektleder. Sammen har teamet utviklet og designet en ny nettside for Hjorteviltregisteret og en ny «Sett og skutt-app». Nettsiden er utviklet på .NET Core, som er det nyeste rammeverket til Microsoft.

På den nye nettsiden er et bllitt mye enklere å finne fram til nødvendige verktøy, samt at det har blitt utviklet nye måter å vise frem statistikk på. Ved å tilrettelegge for jegerne er målet å motivere dem til å fortsette å rapportere inn data. Jegere som ikke benytter smarttelefon kan gjøre registrering av dyr som er sett og skutt i det nye Hjorteviltregisteret.

I tillegg til nettsiden er det også utviklet en «Sett og skutt-app», som erstatter settogskutt.no. Denne skal gjøre det mye enklere å gjøre fortløpende registrering av hjortevilt under eller etter jakt. Selv om den forrige nettsiden var mobiltilpasset, vil appen gjøre brukeropplevelsen mye bedre. Appen vil blant annet automatisk hente en georeferanse når du registrerer å ha skutt et dyr i appen. Dette fungerer også offline. Selve prosessen med å fylle ut skjemaet er enkelt, og det tar kort tid å fylle ut hvor mange som jaktet, hvor mange timer jakten varte, hva som ble sett og hva som ble skutt.

Hovedsakelig omfatter Hjorteviltregisteret en oversikt over hjortevilt som er sett og skutt, men i løsningen finner du også data på fallvilt, altså dyr som er påkjørt eller som er døde av andre årsaker enn jakt. Disse dataene er det hovedsakelig kommunenes ettersøkspersonell som melder inn, og er blant annet veldig viktig ved planlegging av trafikksikkerhetstiltak.

Etter at det i 2016 ble oppdaget skrantesjuke i Norge, har det også oppstått et behov for funksjonalitet for å både rapportere inn hjerneprøver av hjortevilt og for jegere å kunne se svaret på egne prøver. Jegere kan nå registrere skrantesjukeprøve i Hjorteviltregisteret, og Veterinærinstituttet kan videre hente data/prøven direkte herfra. Analysesvaret fra Veterinærinstituttet kommer automatisk inn i Hjorteviltregisteret slik at jeger får svar på prøven som er sendt inn.

Fremover vil arbeidet med registeret fortsette gjennom forvaltning og videreutvikling, slik at både jegerne og forvaltningen får en så god løsning som mulig.

Hjortevilt4 copy
Foto: Miljødirektoratet

Verdi for kunden

Gjennom gode innsiktsprosesser i forkant av prosjektet har jegernes brukeropplevelse blitt optimalisert, og som en ringvirkning av dette kan datakvaliteten i Hjorteviltregisteret øke.

Hjorteviltregisteret driftes av Naturdata AS, som også har ansvaret for brukerstøtte og veiledning til alle brukergrupper. En bedre brukeropplevelse for både jegere og interne brukere av løsningen kan også føre til mindre behov for brukerstøtte.

Det er også flere andre interessenter som benytter Hjorteviltregisteret. Eksempler på slike interessenter er Norsk institutt for naturforskning (NINA), Statskog og Veterinærinstituttet som alle henter og rapporterer ulike typer data til registeret.

Prosjekt: Enklere registrering for jegerne og bedre data for hjorteviltforvaltningen i Norge

Sektor: Info og kommunikasjon

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Espen Øyan

Espen Øyan

Konsulent

Terje Brasethvik

Terje Brasethvik

Konsulent

Eirik Vefsnmo

Eirik Vefsnmo

Regionleder Nord