Foto: Miljødirektoratet
Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

Enklere registrering for jegerne og bedre data for hjorteviltforvaltningen i Norge

For å kunne følge og planlegge utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge er et velfungerende Hjorteviltregister viktig. Her kan jegere og andre melde inn hjortevilt de ser, skyter eller finner døde. De som forvalter hjorteviltbestandene godkjenner jaktdata og rapportere dette videre. Skal dette fungere optimalt må Hjorteviltregisteret være brukervennlig, og derfor har Bouvet, sammen med dyktige folk i Miljødirektoratet og Naturdata, gitt hele registeret en overhaling.

Utfordring

Hjorteviltregisteret er et saksbehandlingsverktøy for kommuner og villreinnemnder, og benyttes også til å rapportere jaktstatistikk og fallvilt til Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene fra registeret er blant annet viktig for at kommunene, villreinnemndene og jaktrettshaverne skal planlegge de årlige fellingskvotene. I Hjorteviltregisteret er det mulighet for lagring av vald- og jaktfeltopplysninger samt ivaretakelse av statistikk fra jakt og jegerobservasjoner. Det er også mulig å hente ut utskrift av fellingstillatelser og utskrift av fellingsrapporter. 

Tidligere ble data fra hjorteviltjakt rapportert på papirskjema, men det har senere blitt utviklet digitale løsninger. I starten måtte kommunen registrere data som jegere hadde sent inn på papir, men etter hvert kunne jegerne rapportere data fra jakt direkte til Hjorteviltregisteret. I de senere årene har de gjort dette via settogskutt.no. Her har formålet blant annet vært å rapportere antall elg og hjort som er sett, og alt av hjortevilt som er skutt. 

En av utfordringene med Hjorteviltregisteret er å få til en enkel registering av data for jegerne, og samtidig best mulig datagrunnlag for forvaltningen. Derfor er det viktig at registeret er enkelt å bruke, og at det er godt tilpasset jegerne. Det er viktig at det er mulig å registrere data fortløpende, og alt som kan fylles ut automatisk av Hjorteviltregisteret eller ved hjelp av for eksempel teknologi på mobiltelefon er også til stor hjelp for jegerne.  

For å behandle og vise frem dataene på best mulig måte, og for å legge til rette for jegernes registreringer, ble det i 2017 satt i gang et nytt prosjekt for å lage Hjorteviltregisteret som en ny applikasjon fra bunnen av. Alt skulle lages på nytt basert på en grundig innsiktsfase. Kunden ønsket en grundig innsiktsfase før implementering.  

Foto: Miljødirektoratet

Løsning

For å sikre at den nye løsningen ble tilpasset både jegerne og forvaltningen, ble det aller først gjennomført et omfattende forprosjekt. Gjennom tjenestedesignmetodikk og brukerintervjuer ble det i denne fasen kartlagt hva som var nåværende situasjon, hva som var ønsket situasjon og hvilke løsninger som kunne løse de nåværende utfordringene. Det er benyttet interaktive skisser i dialogen og diskusjonen med oppdragsgiver. App-designet ble også brukertestet før utviklingen startet. 
Basert på denne innsiktsfasen ble det satt i gang et utviklingsprosjekt med tre webutviklere, to apputviklere, én interaksjonsdesigner, én testleder og én prosjektleder. Sammen har teamet utviklet og designet en ny nettside for Hjorteviltregisteret, i tillegg til appene «Sett og skutt» og «Fallvilt». Nettsiden er utviklet på .NET Core, som er det nyeste rammeverket til Microsoft. 
På den nye nettsiden er et blitt mye enklere å finne fram til nødvendige verktøy, samt at det har blitt utviklet nye måter å vise frem statistikk på. Ved å tilrettelegge for jegerne er målet å motivere dem til å fortsette å rapportere inn data. Jegere som ikke benytter smarttelefon kan gjøre registrering av dyr som er sett og skutt i det nye Hjorteviltregisteret. 
«Sett og skutt», som har erstattet settogskutt.no, skal gjøre det mye enklere å gjøre fortløpende registrering av hjortevilt under eller etter jakt. Appen vil blant annet automatisk hente en georeferanse når du registrerer å ha skutt et dyr i appen. Dette fungerer også offline. Selve prosessen med å fylle ut skjemaet er enkelt, og det tar kort tid å fylle ut hvor mange som jaktet, hvor mange timer jakten varte, hva som ble sett og hva som ble skutt. Selv om nettsiden var mobiltilpasset, gjør appen brukeropplevelsen bedre.  
 
Hovedsakelig omfatter Hjorteviltregisteret en oversikt over hjortevilt som er sett og skutt, men i løsningen finner du også data på fallvilt, altså dyr som er påkjørt eller som er døde av andre årsaker enn jakt. Disse dataene er det hovedsakelig kommunenes ettersøkspersonell som melder inn, og er blant annet viktig ved planlegging av trafikksikkerhetstiltak. 
 
For fallvilt-registrering ble det i 2022 lansert en helt nyutviklet app kalt “Fallvilt”. Appen ble designet og prototypet i Figma fra bunnen av, med fokus på bedre brukeropplevelse for selve registreringen og bedre kontroll av dataene før disse overføres til Hjorteviltregisteret. Ny app ble utviklet i kryssplattform-rammeverket Flutter, slik at brukerene får samme opplevelse på både Android og iOs plattformene. 
 
Etter at det i 2016 ble oppdaget skrantesjuke i Norge, oppstod det et behov for funksjonalitet for å både rapportere inn hjerneprøver av hjortevilt og for jegere å kunne se svaret på egne prøver. Jegere kan nå registrere skrantesjukeprøve i Hjorteviltregisteret, og Veterinærinstituttet kan videre hente data/prøven direkte herfra. Analysesvaret fra Veterinærinstituttet kommer automatisk inn i Hjorteviltregisteret. 
I 2021 fikk Veterinærinstituttet midler og oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å utvikle en løsning for å styrke overvåkingen og kartleggingen av villsvinbestanden i Norge. I samarbeid med Mattilsynet, Miljødirektoratet og NINA ble det igangsatt et kartleggingsarbeid og det ble klart at dataene hører hjemme i Hjorteviltregisteret. I august 2022 startet Bouvet å lage løsningen som ble besluttet å være en utvidelse av Hjorteviltregisteret for å rapportere og forvalte villsvin felt under jakt, registrere prøver tatt av villsvin og tilhørende prøvesvar. Design og nødvendig funksjonalitet ble skissert, implementert og testet, og i desember 2022 var det klart for å rapportere villsvin i Hjorteviltregisteret. 
Fremover vil arbeidet med registeret fortsette gjennom forvaltning og videreutvikling, slik at både jegerne og forvaltningen får en så god løsning som mulig. 

Foto: Miljødirektoratet

Verdi for kunden

Gjennom gode innsiktsprosesser i forkant av prosjektet har jegernes brukeropplevelse blitt optimalisert, og som en ringvirkning av dette har datakvaliteten i Hjorteviltregisteret økt.
 
Hjorteviltregisteret driftes av Naturdata AS, som også har ansvaret for brukerstøtte og veiledning til alle brukergrupper. En bedre brukeropplevelse for både jegere og interne brukere av løsningen har ført til mindre behov for brukerstøtte. 

Det er også flere andre interessenter som benytter Hjorteviltregisteret. Eksempler på slike interessenter er Norsk institutt for naturforskning (NINA), Statskog og Veterinærinstituttet som alle henter og rapporterer ulike typer data til registeret. 

Prosjekt: Enklere registrering for jegerne og bedre data for hjorteviltforvaltningen i Norge

Sektor: Info og kommunikasjon

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Espen Øyan
Konsulent
Terje Brasethvik
Avdelingsleder
Plattform, Innsikt og Analyse i Region Nord
Eirik Vefsnmo
Regionleder Nord