billettsalg buss

Nordland fylkeskommune (Nfk)

Forprosjekt for ny billettsalgsløsning og ny kundeapp for billettkjøp på buss for Nordland fylkeskommune

Da Nordland fylkeskommune (Nfk) skulle i gang med et prosjekt for å utvikle en ny salgsløsning for billettsalg på buss, og videre også innføre en ny applikasjon for kjøp av billetter, tok de kontakt med Bouvet. Sammen har vi nå gjennomført et forprosjekt hvor vi har kartlagt blant annet muligheter, svakheter, arkitektur og maskinvare samt estimert omfanget av arbeidet.

Utfordringen

Bakgrunnen for forprosjektet var å se nærmere på hvordan optimalisere billettsalg på buss i Nordland, både for kundene, men også for operatørene selv. Det påfølgende prosjektet skal gjøres i samarbeid med Entur, som er en statlig aktør som eier og styrer salgssystemet for togbilletter og samler data om kollektivtrafikken i Norge, slik at det blir enklere å velge en bærekraftig reise. Prosjektet er en del av Nordlands fylkeskommunes drift av kollektivtilbudet i Nordland, men skal også delvis danne grunnlag for deler av prosjektet Smartere Transport Bodø, hvor det overordnede målet er å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner.

Fordi den nye løsningen for billettsalg skal tas i bruk av en ny operatør som skal ta over en ganske stor del av kollektivtrafikken i Nordland, har tidsfristene for å gjennomføre både forprosjekt og det faktiske prosjektet, vært ganske stramme. Det var derfor viktig for Nordland fylkeskommune at prosjektet ble gjort effektivt og smidig, samtidig som resultatet ble vellykket.

For å sikre dette var Nfk ute etter et realistisk forslag til gjennomføring av prosjekt. Dette ønsket de presentert gjennom en rapport som blant annet skulle inneholde utkast til en prosjektplan og gjennomgang av nåværende arkitektur på billettsystem for tog – denne skulle i tillegg danne grunnlag for system for buss. Det var også et ønske at rapporten skulle inneholde forslag til modifisert arkitektur, forslag til bruk av ulik metodikk, forslag til sammensetning av utviklingsteam og generell sammenfatting av all informasjon som kunne si noe om hvordan prosjektet realistisk kunne utføres.

Alt dette ønsket de både for å ha trygghet i det faktum at det var realistisk å gjennomføre prosjektet, men også for å få bakgrunnsmateriale som kunne gi beslutningstagere bedre grunnlag for å støtte prosjektet.

En arkitekt og prosjektleder fra Bouvet ble leid inn for å gjennomføre prosjektet, og sammen har de nå levert og presentert en endelig rapport.

Løsningen

For utforming av rapporten ble det først og fremst lagt arbeid i å gjøre nødvendig research for å virkelig bli kjent med domenet. Domenekunnskapen har vært essensiell i utformingen av denne rapporten. I denne fasen gikk det mye tid på å grave i arkitektur, blant annet for å få bedre innsikt i hvordan Entur sin arkitektur henger sammen. Entur har nemlig et stort økosystem av tjenester som de tilgjengeliggjør for fylkeskommuner og andre som driver med offentlig transport, slik at de skal kunne digitalisere sine tjenester bedre.

Entur hadde allerede utviklet et produkt for salg av billett på tog, og det var dette Nordland fylkeskommune ønsket å bruke som et utgangspunkt og videreutvikle til bruk for buss. Vi måtte derfor finne ut omtrent hvor mye jobb det ville være. Dette innebar å finne ut hva som måtte endres og hva som kunne gjenbrukes både i selve applikasjonen og i «økosystemet» rundt den.

For utvikling av den andre delen av løsningen, altså brukerapplikasjonen, var også ønsket at et eksisterende produkt, eller mer spesifikt et påbegynt produkt, skulle videreutvikles. For denne applikasjonen skulle det tas utgangspunkt i en applikasjon som AtB allerede var i gang med å utvikle.

Det ble derfor i forprosjektet mye kommunikasjon både med AtB og Entur for å innhente informasjon om løsningene og erfaringer de har hatt i forbindelse med sin utvikling. I tillegg hadde vi kontinuerlig kommunikasjon med Nordland fylkeskommune selv, som hadde satt av en dedikert ressurs til dette forprosjektet. Dette var til stor hjelp underveis for å raskt kunne forstå et forholdsvis komplekst domene. All kommunikasjon ble gjort online, grunnet koronasituasjonen. Dette fungerte overraskende bra, og vår opplevelse var at møtene ble enda mer fokuserte enn normalt

Gjennom omfattende research og god kommunikasjon leverte vi til slutt en rapport som omfattet ulik metodikk som kunne tas i bruk, smidige metoder som kunne benyttes, skissering av brukerhistorier, skissering av nåværende arkitektur for det eksisterende systemet og hvilke modifikasjoner vi anbefalte at skulle gjøres. Vi så også på sammensetninger av utviklingsteam, og til slutt prøvde vi også å gi et realistisk timesestimat. I tillegg gjorde vi en grundig gjennomgang av forskjellige maskinvare for billettsalg på buss, hvor vi sammenlignet ulike konfigurasjoner med hverandre.

En viktig del av oppgaven var nemlig å se på hvordan enheten som skal validere reisekort på bussene skal fungere, samt hvordan de skal kobles sammen med sjåførens nettbrett og kundenes betalingsløsninger. Nordland fylkeskommune ga utrykk for at de var interesserte i innovative løsninger på maskinvaresiden, og var veldig åpne for nye forslag

Rapporten ble til slutt levert i to ulike utgaver. Én omfattende versjon på 40 sider, og én kortfattet versjon på 2-3 sider til beslutningstagere.

Veien videre etter rapporten går nå til utvikling av løsningene vi har skissert. Vi skal også jobbe videre med Smartere Transport Bodø, og er i gang med å utrede MaaS (Mobility as a Service) for dem. Vi gleder oss til å være med på den reisen sammen med Nordland Fylkeskommune

«Domenekunnskap er helt avgjørende for å lykkes med IT-prosjekter, fordi det er essensielt å forstå det store bildet teknologien skal inngå i. Dette prosjektet var spennende, nettopp fordi det har vært en veldig fin måte å bli kjent med et nytt domene på.»

Richard Gjerde, Arkitekt i Bouvet Trondheim

Verdi for kunden

Med stramme tidsfrister er det ekstremt viktig med god planlegging for å minimere risiko for feilvalg underveis i utviklingsløpet. Gjennom et forprosjekt som dette minimerte Nordland fylkeskommune risiko, samtidig som de fikk gjort endel av oppgavene som uansett måtte gjøres innledningsvis ved prosjektstart. Forprosjektet vil øke sjansene for å at løsningen som lages er den riktige, og at prosjektet i sin helhet vil lykkes.

Ved å lage bedre og mer effektive systemer blir det lettere for folk å reise kollektivt. Det vil også bli enklere for de som kjører busser å operere billettsystemene. Generelt vil alle involverte parter i kollektivtrafikken i Nordland tjene på at denne løsningen blir så god som mulig.

Prosjekt: Forprosjekt for ny billettsalgsløsning og ny kundeapp for billettkjøp på buss for Nordland fylkeskommune

Sektor: Transport

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Eirik Vefsnmo

Eirik Vefsnmo

Regionleder Nord