Herøya Industripark

Innovasjons- og teknologisenter for Herøya industripark

Seidr Herøya er stedet hvor framtidens grønne industri skal skapes gjennom forskning, innovasjon, kompetansebygging og et mylder av bedrifter samlet på et sted. Bouvet har bistått med å konseptualisere storsatsningen, og er sammen med Sintef de første innflytterne.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bakgrunn

Herøya Industripark AS lanserte storsatsingen Seidr Herøya, for fullsatt konferansesal under Industriuka i Porsgrunn 3. november 2020. 

Du lurer kanskje på hva Seidr betyr og hvorfor vi har valgt det navnet? Det kan du lese lenger nede i artikkelen.

Herøya Industripark (HIP) i Porsgrunn er en av Norges største industriparker, og her finner vi Norges ledende prosessindustrimiljø.

For å styrke utviklingen av parken planlegges nå utbyggingen av nytt innovasjonssenter og teknologisenter med økt fokus på effektivisering og klimapositivitet, der forskning og digitalisering er hovedverktøyene for å nå målene.

Vi ser for oss et senter med innovasjonsmiljøer som betyr noe for hele bransjer og samfunnet, og ikke bare for enkeltbedrifter

Skjalg Aasland, leder for forretningsutvikling i HIP

Hva skal Seidr være?

To av våre dyktige kollegaer, Tove Sørensen og Kristian Lindeberg Grindheim, som har vært med å konseptualisere Seidr, forteller mer om prosjektet: 

Det stilles i dag store krav og forventninger rundt omstilling til en grønn industri, både fra industrien selv og fra marked og myndigheter. Seidr skal bidra til å skape verdens fremste og grønneste industrimiljø på Herøya og i Norge. 

Bilde1.png
 

Dette skal gjøres gjennom samhandling, forskning og innovasjon i industrien, både lokalt på Herøya, men også nasjonalt og internasjonalt. Det som gjør Seidr til et unikt konsept er sammensettingen av industriaktører, teknologibedrifter og forskningsmiljøer i et konsentrert område.

Ved å sette norsk industri i førersete på den grønne omstillingen vil man sikre konkurransekraften og skape en suksessrik industri også i fremtiden.

Senterets satsningsområder

Senteret vil bygge på det allerede eksisterende forskningsmiljøet på Herøya, men utvides med digitalisering og miljø og bærekraft. I tillegg legges det på tjenester innen forretningsstøtte og innovativ opplæring for å bygge et helhetlig tilbud for industrien. Senteret skal støtte alle aktører fra gründer til moden industri. 

Bilde3.png
 

Senteret vil spille en stor rolle i de ulike typene av endring og utvikling i industrien. Gevinsten av samarbeid og å kunne trekke på hverandres kunnskap og erfaringer blir større – jo større en utfordring er. Derfor vil senterets rolle virkelig være viktig når man skal inn i prosesser som gir endring av hele samfunn, som det grønne skiftet vil gi. 

 

Hva betyr egentlig navnet og logoen?

Seidr er et gammelt, norrønt uttrykk som beskriver magien knyttet til å forutse og forme fremtiden. Senteret skal skape en ny æra i prosessindustrien. Det må en magisk forvandling til for å omstille seg det grønne skiftet.

Navnet Seidr bygger på det gamle og tradisjonsrike, som prosessindustrien på Herøya er. Det er en solid industri som har levd her i over 100 år. I tillegg er navnet Seidr et ord som betegner kunnskap for å skape endring, også utenfor menneskets fatteevne.

Logoen skal representere den solide grunnstammen i senteret, samt grunnprinsippet om at sammen er vi sterke – dvs vi må bygge på deling, åpenhet og samarbeid. Den symboliserer også aktivitet, endring og bevegelse.   

 

Bilde5.png
 

 

Leveranser

I dette prosjektet utviklet vi i nært samarbeide med HIP et konsept rundt hvor, hva og hvordan aktørene på Herøya kan tilrettelegge for samhandling og kompetansedeling – som bidrar til innovasjon og verdiskapning til hele samfunnet. 

I konseptfasen leverte vi: 

  • Prosjektledelse

  • Innsiktsarbeid 

  • Fokusområder for kompetansesenteret 
  • Visjon, misjon og forankring sammen med forretningsutviklere fra HIP
  • Forretningsutvikling
  • Valg av navn og utforming av senterets logo
  • Design og utforming av nettside
  • Kommunikasjons- og salgsarbeid 

Utarbeidelse av konsept for senteret

Dette inkluderte leveranser i to faser, først et konsept for et digitaliseringssenter med organisering og anbefalte teknologiske satsningsområder. I fase to ble konseptet utvidet til å dekke et større fagområde enn kun digitalisering.

Konseptarbeidet bestod av innsiktsarbeid i form av studier, dybdeintervjuer og analyse av potensielle brukere og leverandører i et slikt senter samt studier og erfaringsinnhenting fra tilsvarende eller liknende sentre. All informasjon og kunnskap vi innhentet i innsiktsfasen sammen med erfaring og kreativitet i tett dialog og samhandling med kunden ble brukt til å lage konseptet. 

Utarbeiding av visjon

Bouvet har stått ansvarlig for arbeide frem visjon og misjon for senteret i samarbeid med HIPs interne forretningsutviklere, og i dialog med klyngesamarbeidet for industrien i Grenland og sentrale aktører i dagens industripark.

For å oppfylle en såpass ambisiøs visjon er vi avhengig av å dele opp og konkretisere senterets innhold og målsetninger. Vi arbeidet derfor med å gi senteret et tydelig innhold, med fokus på hvilke konkrete fagområder og hvilke aktører vi ønsker å satse på for at Seidr skal kunne oppnå sin visjon. 

Det ble også arbeidet frem en visjon som kan samle aktørene. Her fokuserte vi på å bygge frem en delingskultur, samt tilrettelegge for åpen og felles innovasjon. 

Utformet kommunikasjon og presentasjon av senteret

For at Industriparken skal kunne presentere konseptet har vi laget en presentasjon av deler av leveransen som en egen nettside istedenfor tradisjonell .pdf og Powerpoint. På den måten kan HIP enkelt vise frem konseptet både på mobil og desktop. Uavhengig om de er i kundemøter eller treffer på en bekjent i heisen kan de enkelt finne, vise og dele presentasjon. Dette oppleves som en effektiv og virkningsfull presentasjonsform.

Bouvet har utformet navn, visualisering og det grafiske utrykket knyttet til Seidr, både i salgsmateriell og logo. Grafiske designere fra Bouvet har laget logo og grafikk knyttet til senteret. 

Forretningsmodell inkl. deltakermodell

Det er utarbeidet ulike varianter av forretningsmodell med tilhørende prismodeller og deltakermodeller i samarbeid mellom Bouvet og kunde, samt i dialog med viktige aktører og styremedlemmer. 

Kommunikasjons- og salgsarbeid

Bouvet har deltatt i forberedelser, gjennomføring og etterarbeid knyttet til konkret salgsarbeid for etablering av senteret. 

Les mer på  www.heroya-industripark.no/seidr-heroeya

 

Ansvarlig kontor: Grenland

Kontakt oss