skjermbilde_oppsummeringsside

Kompetanse Norge

Karriereveilederverktøyet som gjør det enklere for deg over 25 år å vite hva du kan bli

Visste du at om du er over 25 år og ikke har fullført videregående skole, så har du kanskje voksenrett og kan få dekket utdanning til fagbrev av fylket ditt? Bouvet har bistått Kompetanse Norge og Utdanning.no i å utvikle et karriereveilederverktøy som hjelper deg å finne aktuelle yrker basert på interesser og tidligere erfaring, og deretter legge opp en tilpasset vei til fagbrev.

Utfordringen

Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet. Sammen med Utdanning.no, i regi av Kompetanse Norge (tidl. Utdanningsdirektoratet, før januar 2020), har Bouvet vært med på å utvikle et digitalt karriereveilederverktøy til hjelp for voksne som ønsker å ta yrkesfaglig videregående opplæring. Innenfor dette regnes fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse. 

At det er vanskelig å finne informasjon, eller vite hvem du skal ta kontakt med dersom du ønsker å ta fagbrev som voksen, har lenge vært en utfordring. Tilbudet er ikke godt kjent, og praktiseres på ulikt vis på tvers av fylkene. Ønsket var å gi brukerne én plass der de kan finne ut det de trenger for å starte veien mot fagbrev.

I forbindelse med realkompetansevurdering og karriereveiledning, benyttes det fra før et språk som ofte er vanskelig å forstå for sluttbruker. Det er ulik praksis knyttet til realkompetansevurdering, og det er ofte mye skjønn involvert. En annen problemstilling har vært at ikke alle vet at dersom du er over 25 år, uten å ha gått på eller bestått videregående skole, så har du voksenrett* og kan få utdanning til fagbrev dekket av fylket ditt.

*Lurer du på hva voksenrett er?
Du som er fylt 25 år og har fullført grunnskole kan ha rett til gratis videregående opplæring. Dette gjelder også innvandrere som ikke har fullført videregående opplæring i hjemlandet.
Les mer om voksenrett og realkompetansevurdering på Utdanning.no 

På bakgrunn av dette var det viktig at løsningen skulle legge vekt på klart språk med tilrettelegging for ulike brukergruppers ulike forutsetninger for innholdsforståelse. Det var også viktig å, på enklest mulig måte, gi brukerne informasjon om hva de har krav på (voksenrett eller ikke), og hva som ligger i dette.

Personer med relevant yrkeserfaring kan få redusert vei frem til fagbrev – dette skal brukerne kunne regne seg fram til ved hjelp av en praksiskalkulator. Det å vise oversikt over en brukers kompetanse og muligheter for videre veivalg var en utfordring som også skulle løses. Mange vet ikke hvilket yrke de skal velge, så det å kunne sammenligne flere yrker før en eventuell avgjørelse skal tas, måtte ligge i løsningen.

skjermbilde_oppsummeringsside

Løsningen

Da vi startet prosjektet hadde Udir allerede gjennomført et grundig innsiktsarbeid som blant annet inkluderte personas for de forskjellige brukergruppene. Basert på dette utviklet de to enkle prototyper (èn for egenvurdering og èn for sluttkompetansetrakten). Dette arbeidet var utgangspunktet for det vi skulle sette i gang med.

I prosjektet stilte Bouvet med èn prosjektleder/designer og èn interaksjonsdesigner. Bouvet har tidligere arbeidet med utdanning.no i andre prosjekter, og har derfor opparbeidet seg høy domenekunnskap innen feltet. På den måten unngikk vi å bruke ressurser på kompetanseoverføring.

På bakgrunn av innsikten ble det bestemt at vi skulle utvikle et verktøy som skulle ha sluttbruker som hovedmålgruppe. Verktøyet er i hovedsak tiltenkt å være noe brukeren benytter seg av før eller mens han/hun går til karriereveiledning i sitt fylke.    

Brukergruppene var definert av kunden til å være de som ønsker å formalisere kunnskapen sin i form av formell yrkeskompetanse (f. eks fagbrev), voksne innvandrere med eller uten dokumentasjon på det de kan, og voksne som ønsker å omskolere seg.

Verktøyet skulle kunne hjelpe sluttbruker med følgende:

  • velge sluttkompetanse
  • finne ut om bruker har voksenrett eller ikke
  • se hvilke veier til fagbrev som er best tilpasset brukers situasjon
  • gjennomføre egenvurdering i forbindelse med realkompetansevurdering, men også danne grunnlag for videre veiledning
  • få kontaktinfo til riktig instans i brukerens fylke

Basert på den totale innsikten kartla Bouvet alle steg i et flytskjema, både papirbasert og digitalt. Sammen med kunden ble dette kvalitetssikret og ferdigstilt i en felles workshop. I workshopen videreutviklet vi også personas og laget scenarioer for å kunne kvalitetssikre de forskjellige stegene i flytskjemaet. De viktigste skjermbildene for prototypen ble tegnet ut på papir, basert på flytskjemaet.

Bilde av personas, Reidun
Dette er en av våre personas, Reidun

Designfasen besto av to deler; interaksjonsskisser (trådskisser/wireframes) og grafiske skisser utformet i tråd med Utdanning.no sin eksisterende grafiske profil. Disse ble godkjent av kunden før Bouvet brukertestet en prototype på representanter fra målgruppene. På denne måten fikk vi optimalisert brukervennligheten i verktøyet.

I det nye verktøyet er det lagt opp til at brukerne tas videre stegvis ved å gjøre konkrete valg. Informasjonsmengden per skjermbilde er balansert. Det var et viktig poeng å ikke overvelde brukeren med for store mengder informasjon. Gjennom hele reisen i verktøyet har bruker mulighet til å se oversikt over egen kompetanse, basert på valg gjort underveis. Brukeren kan også legge inn praksis i en praksiskalkulator – enten som totalt antall timer eller stillingsprosent. I delen av verktøyet der brukeren velger å få hjelp til å finne yrke(r), er det lagt inn mulighet for å velge interesseområder, legge til begrensninger, liste opp egenskaper samt komme med ønsker. Alt dette resulterer i en liste med passende yrker.

Denne løsningen er basert på eksisterende datasett som Kompetanse Norge har tilgang til, fra O*Net.

Utvikling av karriereveilederverktøyet er det Utdanning.no selv som står for.

workshop-i-tromso.png
Workshops var en viktig del av prosessen.

 

Verdi for kunden

Gjennom gode innsiktsprosesser i forkant av prosjektet har ulike praksiser på tvers av fylkene blitt gjennomarbeidet og sammenkoblet – og brukeropplevelsen optimalisert.

Formålet med verktøyet er å øke brukervennlighet, standardisere praksis på tvers av fylkene, sikre likebehandling og hjelpe brukere med behov som ikke blir møtt i dag. Verktøyet har ikke eksistert tidligere, og den informasjonen som nå er tilgjengelig i ett og samme verktøy har tidligere måtte blitt fanget opp etter eget skjønn, i dialog med en veileder ved nærmeste karrieresenter eller fagperson ved skole/jobb. 

Viktigst av alt er likevel at dette skal forenkle prosessen for deg som skal finne best tilpasset vei til ditt fagbrev.

Prosjekt: Kompetanse Norge (Udir når prosjektet startet), Karriereveilederverktøy for Utdanning.no

Sektor: Undervisning

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

REnate_nord

Renate Kristiansen