Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvaret

Nasjonal ressursdatabase - Forsvaret

Helt siden 1952, da det ble nedfelt i loven, har Forsvaret hatt muligheten til å rekvirere sivile ressurser i krise- eller krigssituasjoner. Sammen med forsvaret har vi nå gjort denne prosessen vesentlig enklere.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Å rekvirere betyr å kreve at noe blir stilt til rådighet, og det er nettopp dette Forsvaret har mulighet til, slik at de kan ta i bruk sivile ressurser i krise eller krig. Denne rekvireringsprosessen har tidligere vært svært omfattende og ressurskrevende, og på slutten av 90-tallet ble det gamle rekvisisjonssystemet i Forsvaret avviklet. Uten dette systemet hadde Forsvaret ikke lenger noen verktøy for å planlegge og gjennomføre rekvisisjoner. For å styrke de operative evnene ble det derfor i 2016 besluttet at Forsvaret igjen måtte se på muligheten til å benytte sivile ressurser. Beslutningen kom fra toppen av organisasjonen, hos Forsvarssjefen, som ønsket et nytt, enklere og mye mindre ressurskrevende system basert på digitale arbeidsprosesser.

Forsvaret bemerket tidlig at ved å innføre et slikt system, er det potensielt store verdier å spare både i tid og penger. Ved å bruke tjenesten til å rekvirere ressurser i krig, ved beredskap samt kriser og ulykker, utnyttes ressurser som allerede finnes. Systemet inkluderer og forhåndsvarsler eierne om mulig bruk.

Vår egen utvikler og arkitekt, Olav Aukan, har vært med fra starten av prosjektet og nevner at tett samarbeid med prosjektleder for Forsvaret, Kommandørkaptein Rune Furevik, har vært avgjørende for å nå dit de er kommet i dag. 

Å jobbe med et så svært prosjekt, som har så mye samfunnsnyttig potensiale, er utrolig spennende!

Olav Aukan, Utvikler og arkitekt i Bouvet

Løsningen

Fra høsten 2017 har Bouvet bidratt til å utvikle et rekvisisjonssystem for Forsvaret som skal sikre at Forsvaret kan benytte seg av sivile ressurser i en situasjon hvor landet er i krig eller i en alvorlig krise. Løsningen er en nettbasert applikasjon som benytter ID-porten til pålogging og som integrerer mot en hel rekke private og offentlige register og tjenester, som for eksempel Folkeregisteret, Kjøretøyregisteret og Enhetsregisteret. Systemet ble rullet ut til Heimevernet i slutten av 2019, og ble videreutviklet og rullet ut til Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret i 2020. 

Kjernefunksjonaliteten i systemet går ut på å samle alle nasjonale ressurser fra alle de ulike registrene i en felles søkbar database hvor brukerne av systemet kan finne ressursene de trenger for å løse oppgavene de har blitt tildelt. I systemet kan brukeren fra Forsvaret først opprette en søknad om å rekvirere en ressurs, før denne søknaden videre blir behandlet av ulike instanser, inkludert en dialog med Fylkesmannen for å sikre at ressursen som skal rekvireres ikke allerede er tiltenkt brukt i sivile beredskapsplaner. Dette sivil-militære samarbeidet er en del av det moderne totalforsvarskonseptet, og er også viktig for å utnytte samfunnets samlede ressurser best mulig og dermed også bidra til god samfunnsøkonomi.

Når en søknad er ferdig behandlet, sendes det et brev til eieren av ressursen om at den har blitt forhåndsrekvirert av Forsvaret og må stilles til disposisjon i en krise-/krigssituasjon. Systemet benytter meldingstjenesten i Altinn til å sende disse brevene digitalt, samt sjekke når brevene blir åpnet av mottaker.

Cirka 4155 kjøretøy forhåndsrekvireres nå for 2022. Disse er fordelt på alle landets fylker og skal fylle behov for kjøretøy i Forsvaret utover det Forsvaret selv har i daglig drift.

Foto: Karoline Lillemo / Forsvaret
Foto: Karoline Lillemo / Forsvaret

Det har vært fantastisk samarbeidsvilje hos Brønnøysundregistrene ved Altinn og Enhetsregisteret, Difi/ID-porten og Statens Vegvesen for å få til dette.

Rune Furevik, prosjektleder og kommandørkaptein hos Forsvaret

Verdi for kunden

Mye av motivasjonen bak å rekvirere ligger i ulemper ved alternativene. Det mest åpenbare alternativet til rekvisisjon for Heimevernet er å kjøpe kjøretøyene og ha dem tilgjengelig hele tiden, eventuelt å leie ved behov. Det er mange spesielle kjøretøy som trengs, noe som vil føre til dyre kostnader knyttet til innkjøp, drift og leie. 

Det nye systemet blir nå flittig testet og brukt under øvelser som de ulike Forsvarsgrenene har – denne testingen er også en av suksessfaktorene. At brukerne som skal utføre disse oppgavene får trent skikkelig på det, og at systemet er intuitivt å bruke, er veldig viktig. 

Ved bruk av rekvireringsloven og verktøyet Bouvet har vært med å utvikle, vil samfunnet kunne gjøre store besparelser i både tid og penger. Systemet vil også kunne åpne opp for en strukturell oppfølging som erstatter manuelle prosesser. 

Foto: Sunniva Skarsvåg / Forsvaret
Foto: Sunniva Skarsvåg / Forsvaret

Ansvarlig kontor: Bergen