RKBU Nord, UIT

NettOpp – en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd nettmobbing eller negative hendelser på nett.

Netthets og mobbing på nett er dessverre et økende problem, spesielt blant unge. Behovet for tiltak, hjelpemidler og økt bevissthet er derfor stort. Vi er stolte over å ha fått bistå i å utvikle NettOpp, som har som målsetting å øke kunnskap om og redusere nettmobbing, øke mestringskompetanse for nettmobbing, øke hjelpesøkende atferd, øke selvfølelse, øke søvnkvalitet og redusere psykiske plager.

Utfordringen

Å fremme psykisk helse og forhindre utvikling av psykiske lidelser er viktig både for enkeltpersonene som lider, men også for samfunnet generelt. Forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge er derfor en uttalt satsning hos norske myndigheter, blant annet gjennom opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019 –2024). Her er målet å jobbe for at flere skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet. 

En stor utfordring i arbeidet med psykisk helse blant unge er at veldig mye av kommunikasjonen mellom ungdommer i dag foregår over nett. Samtidig vet vi også at ungdom ofte ser etter helserelatert informasjon på nettet fordi terskelen for å søke hjelp og informasjon ansikt til ansikt kan være høy. Utfordringen med dette er at kvaliteten på informasjonen de finner på nettet kan variere veldig. 

Å utvikle nettbaserte lavterskeltilbud med høy informasjonskvalitet, hvor ungdom kan være anonyme, er derfor noe som med stor sannsynlighet vil kunne bistå i å bedre psykisk helse blant unge.

Med dette som utgangspunkt fikk UiT Norges arktiske universitet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest (RKBU Vest) og Norce Research i oppgave å igangsette et forskningsprosjekt ved navn UngRisk. Dette prosjektet har som formål å utvikle og evaluere to gratis mobilapplikasjoner som skal være lett tilgjengelig for ungdom. 

Én av disse appene er NettOpp. Målgruppen for denne er ungdom i alderen 11 til 16 år som har opplevd nettmobbing eller andre negative hendelser på nett. Denne har vi vært så heldige å få være med å utvikle gjennom vår rammeavtale med UiT Norges arktiske universitet. 

Slik ser NettOpp ut på mobil.
Slik ser NettOpp ut på mobil.

 

Løsningen

NettOpp er delt i to moduler: én psykoedukasjonsmodul og én ressursmodul. Psykoedukasjon innebærer å øke kunnskap. Appen vil gi ungdom råd og hjelp for å bedre kunne håndtere nettmobbing. Dersom de er bedre rustet til å håndtere nettmobbing kan dette ha en forebyggende effekt både for deres psykiske helse og for å gjøre de i stand til å kunne identifisere og stoppe fremtidige episoder. 

Psykoedukasjonsmodulen inneholder informasjon om hva nettmobbing er. Her finner ungdommene blant annet fakta om nettmobbing, mulige konsekvenser av nettmobbing, hva ungdom kan gjøre når de opplever nettmobbing, råd og tips samt lover og regler. I tillegg kan de i denne modulen lære om normale reaksjoner og følelser de kan erfare ved nettmobbing. Ressursmodulen i NettOpp fremmer mestring for den enkelte ungdom med tanke på å håndtere stress knyttet til nettmobbing. For eksempel er puste- og avspenningsøvelser anerkjente teknikker for å håndtere stress. Ungdom som er utsatt for nettmobbing kan få søvnforstyrrelser og plages med å sove da de kverner på tanker. NettOpp gir ungdom tips og råd om god søvnhygiene og foreslår noen øvelser de kan gjøre for å falle raskere i søvn.

Ressursmodulen består av selvhjelpsøvelser som å kontrollere pust, søvnøvelser, avspenningsøvelser, selvtillits-boost og en tankeryddingsøvelse som er basert på kognitiv atferdsterapi. 

Innholdet i appen er utviklet av forskere ved UiT Norges arktiske universitet, RKBU Nord og RKBU Vest. De to regionale sentrene driver med forskning, tjenestestøtte og undervisning innen barnevern og psykisk helse. Sentrene er finansierte og får sitt oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Innholdet i NettOpp er også basert på brukermedvirkning. Brukerne har vært involvert i prosjektet fra utviklingen av innholdet til evaluering. Involvering av ungdom har vist seg å være svært nyttig for utvikling av NettOpp både med tanke på innhold, design og terminologi. I tillegg har relevante tjenester vært involvert i noe som betegnes som en utvidet referansegruppe bestående av mobbeombud, sosiallærere, skolehelsesykepleiere, og psykologer fra BUP og kommunens lavterskelteam.

Teknologioverføringsenheten Norinnova Technology Transfer AS har anbefalt UiT Norges arktiske universitet om å hevde rettigheter til oppfinnelsen NettOpp. Ifølge deres anbefaling til UiT (Norges arktiske universitet) finnes det ingen gode alternativ for norskspråklig ungdom i dag rettet mot nettmobbing slik NettOpp gjør. Norinnova finner derfor NettOpp unikt i sitt felt.

Eksempler på funksjonalitet i NettOpp.
Eksempler på funksjonalitet i NettOpp.

 

Vår rolle

Vår rolle i prosjektet har vært å bistå med utvikling og design av appen. For å sikre at vi traff målgruppen gjennomførte vi en brukerundersøkelse i forkant av designprosessen med ulike forslag til designretninger. Her var målet å finne ut hvilke kriterier som var viktige samt hva som appellerte til dem. Vi hadde også en workshop sammen med forskerne fra de ulike medlemmene i UngRisk. Her utviklet vi blant annet ulike personas for å sikre at vi hadde fokus på brukerne av appen gjennom utviklingen samt at vi kunne verifisere designforslag opp mot disse underveis.  

I tillegg til dette har vi utviklet visuell profil inkludert navnetrekk, farger, font og ikonsett, samt videreutvikling og digitalisering av en figur på bakgrunn av innsikten vi skaffet oss. Vi har også implementert appen i react native. 

Av teknologi har vi blant annet brukt redux, react-navigation, react-native-video og react-native-community/audio-toolkit for å gjøre appen så rask, funksjonell og enkel å jobbe med som mulig.

Verdi for kunden

Gjennom denne appen er målet som nevnt å øke kunnskap om nettmobbing, øke mestringskompetanse for nettmobbing, øke hjelpesøkende atferd, øke selvfølelse, øke søvnkvalitet, redusere psykiske plager og redusere nettmobbing.

Overordnet vil verdien være bedre psykisk helse og kunnskap om psykisk helse blant unge.

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord