KS, kommunesektorens organisasjon

Norge i tall

Sammen med dyktige folk i KS, kommunesektorens organisasjon (landets største arbeidsgiverorganisasjon i offentlig sektor), har vi laget en kartløsning som gjør det enklere å både se og bruke tall og statistikk på ks.no og andre digitale flater.

Utfordring

Gjennom sitt arbeid samler KS inn tall fra en rekke ulike områder. Disse analyseres og rapporteres deretter videre til ulike målgrupper internt og eksternt. Målgruppene er mange, og har til dels ulike behov og ønsker når det gjelder tilgang og bruk av tall og statistikk fra KS. Datakildene som legger grunnlaget for statistikken og tallene er flere, som for eksempel SSB og Kostra, eller samarbeid med IPSOS som gjennomfører spørreundersøkelser og samler statistikk.

Med så mye data og så mange ulike målgrupper hadde KS behov for en modernisering av løsningene for å presentere tall og statistikk i rapporter, både på ks.no og andre digitale flater. Potensialet var stort, både når det gjaldt mer effektiv bruk av tall, bedre tid til analyser og rapporteringer, og tilgjengeliggjøring av tallmaterialet for målgruppene på portalen. Flere og flere kommuner forventer at rapporter og statistikk er digitalt tilgjengelige, at de er interaktive og at det er mulig å laste ned data for videre analyse.

Løsning

Konsept

For å løse denne utfordringen har vi sammen laget en kartløsning som skal gi korrekt og brukervennlig presentasjon av tall og statistikk til målgruppene til KS. Denne kartløsningen er en videreutvikling av KS sin "boblevegg", en informasjonstavle med fakta om kommuner og fylker i Norge. Kartløsningen strukturerer denne ideen ved å tilgjengeliggjøre informasjon gjennom et forenklet norgeskart der brukere kan klikke seg inn på kommuner og fylker og få visualiserte grafer med fakta. Det er også mulig å sammenligne en kommune mot en annen, eller et fylke mot et annet fylke.

Visuelt design og visualisering

Når det gjelder design og visuell fremstilling ble det tatt utgangspunkt i designet som allerede var utviklet for ks.no. Det ble lagt stor vekt på å utvikle et design som relativt enkelt lot seg realisere ved hjelp av Highmaps og Highchart. Prototyper ble utviklet i samsvar med designprinsipper og brukbarhetsmål. I tett samarbeid med frontend-utvikler, sørget grafisk designer for at løsningen ikke bare gir en god brukeropplevelse, men også skal være et enkelt og fleksibelt verktøy for redaktørene. Kartløsningen er utformet slik at komponentene kan gjenbrukes på andre sider i nettstedet. Løsningen er designet for desktop, men også tilpasset for mobilvisning. Kartet er designet for å tilpasse seg de ulike målgruppene og møte brukers og avsenders behov.

Det ble også lagt vekt på at løsningen oppfyller Difis krav til Universell Utforming og WCAG 2.0-standarden.

Brukergrensesnittet i løsningen ble laget med ReactJS. Kart og grafer er visualisert ved hjelp av Higmaps og Highcharts. Det har vært stort fokus på å lage gjenbrukbare og fleksible komponenter og på universell utforming.

Ler mer om løsningen her, eller se video av hvordan det fungerer under.

Kart

Løsningen viser kart over norske fylker og kommuner ved hjelp av Highmaps. Standardkartene du kan laste ned fra Higmaps er imidlertid av lav kvalitet, og omfatter ikke de siste årenes kommune og fylkessammenslåinger. Det har derfor blitt utviklet et eget verktøy som kan gjøre kartdata i GeoJSON-format tilgjengelig fra GeoNorge og konvertere disse til et format som håndteres av Highmaps. Verktøyet produserer lettvektskart av høy kvalitet, og kan benyttes for å produsere oppdaterte kart hver gang det kommer oppdateringer fra GeoNorge.

Teamet i prosjektet har jobbet tett sammen for å lage en struktur som skal gjøre det mulig å gjenbruke grafene andre steder på KS. De har også jobbet for å lage forskjellige versjoner av kartet som viser forskjellig informasjon ut fra hva redaktørene setter opp.

Grunndata og API

Data til løsningen blir hentet fra forskjellige offentlige kilder som for eksempel SSB. Disse blir lagret i en BI-løsning basert på Microsoft SQL Server Analysis Services. For å få til dette har vi utviklet et API som henter data fra BI-løsningen og tilgjengeliggjør disse til kartløsningen.

Api’et er skrevet med tanke på fleksibilitet, og er laget slik at man skal kunne få store mengder data gjennom få spørringer, og er godt dokumentert med tanke på fremtidige utvidelser.

CMS

En forutsetning for oppdraget var at løsningen skulle integreres i ks.no, en eksisterende webløsning basert på Episerver. Vi har derfor utviklet en automatisk jobb som bygger opp sidestrukturen i Episerver for Norge med fylker og kommuner, og fyller disse sidene med data. Fylkene og kommunene blir hentet fra GeoNorge sitt api, og er utfylt med informasjon fra Kommuneforlaget.

Vi er imponerade av er lösning och har själva arbetat mot en liknande lösning i flera år, men inte riktigt nått lika långt i utvecklingen som ni

Mattias Lindroth - Finlands Kommunförbund rf

Verdi for kunden

En korrekt og brukervennlig presentasjonsform for tall og statistikk er helt avgjørende for å fremføre enkle sammenstillinger så vel som tunge analyser på en innsiktsfull og tydelig måte. Foruten et forbedret og oppdatert visuelt uttrykk, vil en digital presentasjonsløsning kunne bidra til økt bruk av materialet som publiseres på ks.no. Videre vil det bli enklere for KS’ medlemmer å nyttiggjøre seg av materialet i eget arbeid. Bedre tilgjengelighet og mulighet for videre bearbeiding er åpenbare gevinster ved å ta i bruk verktøy som er utviklet nettopp for å vise frem tall og statistikk i digitale flater.

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss