Tromsø kommune

Tjenestedesign ga verdifull innsikt for lokasjon av ny legevakt i Tromsø

Tromsø kommune skal etablere ny legevakt, og sammen med Bouvet ble det opprettet et tjenestedesignprosjekt som skulle kartlegge dagens pasientforløp. Hensikten var å identifisere hvilke behov en ny legevakt vil ha, og deretter gi et bedre beslutningsgrunnlag for lokalisering.

Publisert: 28. juni 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Det har lenge vært behov for en ny legevakt i Tromsø, da den eksisterende som ble bygget i 1994, ikke oppfyller dagens krav til en moderne legevakt. For å finne en ny lokasjon, var det behov for kartlegging av pasientreisen. Dette førte til et forprosjekt innen tjenestedesign for pasientflyt. Målet var å kartlegge fysiske og digitale reiser.

Legevakta samarbeider med flere tjenester, og det var derfor viktig for prosjektet å få en oversikt over infrastruktur, organisering og rutiner som påvirker ansatte på legevakta, i tillegg til samhandlingen mellom legevakt og andre tjenester. 
 

Tjenestedesigner og sykepleier

En tverrfaglig gruppe bestående av konsulenter fra Bouvet i Trondheim, Tromsø og Bergen, har samarbeidet med eksterne prosjektstyringsgrupper fra Cowi og Norconsult ambulansepersonell, politiet, ansatte på legevakten og Tromsø kommune.

Befaring Ambulanse_1000.jpg
Befaring_Innsikt Nina Gulestol_1000.jpg
Workshop_1000.jpg
Workshop_skisse forlop_1000.jpg

Konsulenter fra Bouvet fulgte personell fra involverte instanser og gjennomførte workshops som ga viktig innsikt i hvilke behov som bør dekkes på en fremtidig legevakt. 


Sammen skulle kartleggingen ta utgangspunkt fra de overordnede virksomhetsprinsipper som er forankret i akuttmedisinforskriften:

  • Legevakt skal sikre befolkningens og tilreisendes behov for øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging.
  • Legevakta skal inngå sømløst i den akuttmedisinske kjeden.
  • Legevakta skal ha kompetanse og ressurser til å gi befolkningen trygghet i (opplevde) akutte situasjoner.

Prosjektet skulle også ta hensyn til arbeidsprinsippene som skal sørge for at Tromsø Legevakt kan yte en tilfredsstillende tjeneste:

  • Gjøre kontaktpunktene inn til legevakta trygge og informative for pasienten.
  • Legge til rette for at legevakta er en moderne og samfunnseffektiv tjeneste.
  • Sørge for å ha trygge venteområder tilpasset pasientgruppe og behov for effektiv behandling.
  • Sørge for at pasientene blir prioritert ut fra hastegrad og behov for hjelp basert på rask og riktig triage.

Grundig research, intervjuer og workshops

En av tjenestedesignerne fra Bouvet har bakgrunn som sykepleier, og bidro til å gi en grundig forståelse av pasientforløpet fra begynnelse til slutt. 

Konsulentene fra Bouvet initierte kartleggingsprosessen ved å observere arbeidsprosessen på legevakten. Som en del av dette arbeidet, gjennomførte de intervjuer med både legevaktansatte og representanter fra andre samarbeidende tjenester. For å skissere ut ulike pasientforløp, ble det arrangert workshops. Denne innsikten ble visualisert som brukerreiser og oppsummert i rapporten. 
Figuren under illustrerer de funn som har størst betydning for valg av lokasjon. Den viser ulike pasientgrupper og hvordan de utløser f.eks. behov for separate innganger. Slike krav bidrar sammen med andre krav til å binde opp planløsninger.

Workshop_Lapper2.jpg
Workshop: Rådgiver i Tromsø Kommune, Anne Beate Båtnes

Viktig avgjørelse

Funnene fra dette arbeidet ga viktig innsikt og var avgjørende for en mulig fremtidig utforming av legevakten. Innsiktsrapporten fra Bouvet var en del av en Konseptvalgutredning (KVU) som lå til grunn for avgjørelsen. På bakgrunn av rapporten fra Bouvet, mente kommunestyret i Tromsø at en lokasjon på UNN (Universitetssykehuset i Nord Norge) vil være det beste alternativet. 

Planlegging Fase 2 - Adkomstbehov.jpg
Illustrasjon av adkomstbehov på ny legevakt i Tromsø.

Neste steg

Prosjektet går nå inn i en ny fase hvor Bouvet jobber tett med arkitektene med tanke på romprogram og utforming av nytt bygg. Ved bruk av anonymisert trafikkmåling, skal Bouvet ved hjelp av sensorer, registrere flyten på både ansatte og pasienter på legevakten. Som en del av prosjektet for ny legevakt i Tromsø er det ønskelig å samle inn data om dagens pasientflyt i legevaktas lokale. Konkret informasjon om hvor lenge pasientene er i bygget, hvor de befinner seg og hvordan de beveger seg er viktig bakgrunnsinformasjon for å kunne analysere og simulere effekt av ulike endringer i lokalene eller måten legevakttjenesten ytes på.

Hovedbilde/Illustrasjon: Norconsult

Ansvarlig kontor: Trondheim, Tromsø, Bergen

Kontakt oss

Kirsti Fossland Brørs
Avdelingsleder, Nord