Helsedirektoratet

Skal gi fastleger i Norge mer og bedre innsikt i egen praksis

Sammen med Helsedirektoratet har vi utviklet en tilgangsstyrt påloggingsløsning med detaljert data om allmennlegetjenesten. Formålet har vært å gi fastlegene innsikt i egen praksis og å tilby et verktøy for kvalitetsutvikling. Alt fra design, brukerinvolvering, universell utforming, arkitektur og valg av teknologi har vært sentralt, slik at løsningen blir universell, intuitiv og enkel å bruke.

Utfordringen

Helsedirektoratet ønsket bistand innen UX- og interaksjonsdesign, prosjektledelse og arkitektur på flere prosjekter, men hovedsakelig til "prosjekt Allmennlegedata". Prosjekt Allmennlegedata publiserer og vedlikeholder statistikk fra allmennlegetjenesten på helsedirektoratet.no. I tillegg har prosjektet hatt som mål å utvikle en helt ny tjeneste bak pålogging.  

Målet med arbeidet vi har bistått med har vært å tilgjengeliggjøre data fra allmennlegetjenesten til kvalitetsutvikling i helsesektoren. Brukergruppen for arbeidet her er stor og har omhandlet blant annet tjenesteyter (herunder fastlege og legevaktsleger mm.), kommunal-, regional- og nasjonal helseforvaltning, media, forskere samt pasienter og pårørende.  

En svært sentral utfordring i prosjektet var at det omhandler sensitive helsedata som krever gode løsninger knyttet til anonymisering, autorisasjon og sikkerhet. Derfor er det utformet ulike publiseringsløsninger, både offentlig og bak pålogging. 

Løsningen

Sammen med Helsedirektoratet har vi utviklet en tilgangsstyrt påloggingsløsning som er tilgjengelig for alle fastleger i Norge, og som skal gi detaljert data om allmennlegetjenesten. Formålet er å gi fastlegene innsikt i egen praksis og å tilby et verktøy for kvalitetsutvikling. Det er blant annet utviklet funksjonalitet som presenterer statistikk og tall for fastlegens egen fastlegepraksis. Fastlegene kan også sammenligne sine tall med nasjonale og regionale tall.  

Statistikkene er basert på innsendte refusjonsregninger til staten (HELFO), og er hentet fra kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Data som ikke stammer fra fastlegens egne innsendte refusjonsregninger vises som anonym statistikk.  

I prosjektet blir data brukt for å oppnå innsikt til optimalisering og utvikling. Det har derfor vært naturlig at de nasjonale prinsipper lagt til grunn for regjeringens datapolitikk (Meld. St 22 (2020-2021) har blitt fulgt som noen av grunnpilarene i prosjektet:  

  1. Data skal åpnes når de kan, og skjermes når de må.  
  2. Data bør være tilgjengelige, gjenfinnbare, mulige å bruke, og kunne sammenstilles med andre data.  
  3. Data skal deles og brukes på en måte som gir verdi for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet.  
  4. Data skal deles og brukes slik at grunnleggende rettigheter og friheter respekteres og norske samfunnsverdier bevares  

Helsedirektoratets ønsker nå å utvide konseptet med påloggingstjenester for flere brukergrupper. Neste steg er å utvide påloggingsløsningen for kommuneoverlegene i Norge, og vi i Bouvet er svært glade for å være sentrale også i det videre arbeidet.  

PC skjerm (1).png


 

Metodikk brukt i prosjektet:  

Systematisk brukermedvirkning:  

  • Interne Workshops  
  • Eksterne Workshops med referansegrupper  
  • Intervjuer  
  • Brukertester  
  • Smidig arbeidsmetodikk  

 
 

Verdi for kunden

Gjennom ny, forbedret og universell løsning får fastleger i Norge mer og bedre innsikt i data som gjør arbeid med kvalitetsutvikling enklere. Løsningen behandler og fremlegger data på en sikker og trygg måte med regjeringens datapolitikk som en av grunnpilarene i prosjektet.  
 

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Kirsti Fossland Brørs
Avdelingsleder, Nord