Bilde: Testautomatiseringsstrategien for Arbeidstilsynet sin digitale plattform for Søknader og meldinger.
Bilde: Testautomatiseringsstrategien for Arbeidstilsynet sin digitale plattform for Søknader og meldinger.

Arbeidstilsynet

Testautomatisering ga raskere leveranser og reduserte ressursbruken

For å effektivisere testingen sin har Arbeidstilsynet, sammen med Bouvet, etablert en strategi for automatisering av test. Strategien har blant annet ført til at det prøves ut testautomatiseringsverktøy og at generering av testdata er mer automatisert.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

Gjennom digitaliseringsprosjektet “Digital samhandling med virksomheter» har Arbeidstilsynet etablert en plattform for deres tjenester ut mot publikum. I utvikling av disse tjenestene begynte Arbeidstilsynet å få et stort behov for testing, og mye av dette skjedde manuelt. Den manuelle testingen tok tid, krevde mye ressurser, og var rutinepreget med mye gjentagende regresjonstesting. Med knapphet på tid og ressurser ble det derfor satt i gang et initiativ for å se om automatisering av tester kunne gi effekt.

Løsningen ble å gjennomføre en POC (Proof of concept) for å utdype: 

 • Hvordan få mer automatiserte tester, også på E2E-nivå (End-to-end testing). 
 • Hvordan få utviklere til å gjøre mer testing, og da også E2E. 
 • Se på mulighetene for å benytte et testautomatiseringsverktøy som er utviklernært, men samtidig enkelt å komme i gang med.

Gjennom POC ble det etablert testverktøy i Arbeidstilsynet sitt utviklingsmiljø, slik at det kunne tas i bruk og utvides med nye og flere tester. POC ga også vedrifull erfaring å ta med videre for å utforske mulighetene testverktøy kunne gi, samt for å se om dette kunne være noe å ta med videre for å møte de aktuelle utfordringene.

Automatiserte ende-til-ende-tester har forbedret flere ledd av utviklingsprosessen. Vi har fått tettere samarbeid mellom testere og utviklere, og opplever at regresjonstesting ikke lenger er en flaskehals. Flere medlemmer av teamet kan og har skrevet tester. Vi er nå i stand til å raskere fange opp og tilpasse oss endringer i Altinn og andre integrasjoner som påvirker løsningene våre. Arbeidet så langt har bidratt til å motivere mer nytenking for andre muligheter til automatisering m.m.

Arbeidstilsynet

Teststrategi for automatisering av test

Prosjektgruppen hadde mange nyttige diskusjoner gjennom arbeidet med POC, som dannet grunnlaget for å etablere en teststrategi. Det grunnleggende fokus var hvordan få best mulig testdekning med minst mulig bruk av ressurser, og at det skulle være enkelt å vedlikeholde. 
 

Slik ser testautomatsieringsstrategien ut i dag:

Testautomateseirng Arbeidstilsynet.png
Testautomatiseringsstrategien for Arbeidstilsynet sin digitale plattform for Søknader og meldinger.

 

Arbeidstilsynet skal fremover benytte testverktøy til:

 • Gjøre regresjonstester mindre tidkrevende og utfordrende 
 • Redusere overhead ved prodsetting (hyppigere prodsetting) 
 • Minske risiko for feil i produksjonsmiljø (flere og hyppigere regresjonstester) 
 • Automatisk generering av testdata 
 • Bidra til å overvåke testmiljøene og gi en ekstra trygghet før prodsetting 
 • Pådriver for testbar kode

Testverktøy skal ikke være «i tillegg til» alt annet vi gjør, det skal være istedenfor mye manuell regresjonstesting.

Arbeidstilsynet

Hvilken verdi har det allerede gitt?

 • Fokus på god testdekning på enhetstester i frontend 
 • Begynt å gjøre kode mer testbar i frontend 
 • Har tatt i bruk Cypress på E2E-test og regresjonstest mot Altinn-integrasjonen 
 • Fått etablert automatisert testdatagenerering 
 • Cypress er tatt i bruk i to av de tre tjenestene som Arbeidstilsynet leverer knyttet til søknader og meldinger

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss