– Denne uka har gitt meg håp!

Under årets Digitale helsedager 2023 vant Voss Herad en innovasjonsuke med Bouvet. Utfordringen de ønsket å finne løsninger på var oppgavefordeling i helsetjenesten – nærmere bestemt hvordan benytte frivillige, pårørende og andre profesjoner, samtidig som helsepersonell også utnyttes på best mulig måte. Innovasjonsuken er nå gjennomført, og her er resultatet.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Bakgrunnen for at Voss Herad vant innovasjonsuken, blant mange innsendte forslag, var at deres problemstilling samsvarte med konferansens søkelys på å fremme innbyggernes perspektiv, og utforsker hva kommune, sykehus, forskning, utdanning og næringsliv kan få til sammen. Oppgavedeling er et av områdene det pekes på i Helsepersonellkommisjonens utredning – og det var viktig for Voss Herad å komme tidlig i gang med å utforske tiltak for å møte fremtidens utfordringer.

Gullborg Osgjerd Rekve, Leder for stab, helse og omsorg i Voss herad kan fortelle om en fornøyd gjeng som etter en intensiv uke både satt igjen med konkrete ideer samt bedre innfallsvinkel og bredere tilnærming til kompetanseplanen de var i gang med å utarbeide.

– Det kjekkeste var å se samholdet og den felles forståelsen av hva vi egentlig driver med, hva som er utfordringene våre og hva som er mulighetene våre. Vi fikk en god bro til hvordan jobbe videre, forteller Gullborg.

Av de tre konkrete ideene som kom ut av uken, er det allerede igangsatt arbeid for å realisere to av de. Blant annet er det utlyst en ny stilling som skal ha ansvar for å ta i mot alle som ber om en helse- og omsorgstjeneste og rute de inn på rett sted. I tillegg er det igangsatt arbeid rundt en idé som vil se på oppgavefordeling.

– Ideene som kom ut fra arbeidet er både gode og gjennomførbare, og kan gi oss en bedre måte å drive tjenester på. I tillegg tar vi med oss flere elementer av arbeidet inne i kompetanseplanen.

Hva er en ideuke?

Idéuka er et konsept som ligner på en Google Design Sprint, men litt løsere i formen. Sammen med kunden setter vi sammen en tverrfaglig gjeng som får én uke på seg til å utforske et problem, og deretter lage et konsept som de tester på reelle brukere. 

Idéuke i flere steg – slik ble den gjennomført

Innovasjonsuken ble ledet av våre fasilitatorer og tjenestedesignere, Tonje Svendsen Grøvik og Nina Gulestøl (som også har bakgrunn fra helsesektoren som blant annet sykepleier). I gruppen fra Voss Herad var det 10 deltagere samt fire sykepleierstudenter som er i innovasjonspraksis hos Bouvet. Aktivitetene gjennom uken var flere. Det hele startet med å finne en felles visjon.

Five Bold Steps

Det var viktig for Voss Herad å finne en felles visjon å jobbe mot. De ønsket å sette mennesket i sentrum og tenke nytt rundt hvordan benytte riktig kompetanse til riktig tid og sted.

Gjennom metodikken Five Bold Steps, som er et visuelt strategiverktøy, ble gruppen veiledet til å etablere effektmål etter at visjonen var oppfylt. Deretter skulle de beskrive hvilke støttepilarer som allerede fantes, hvilke utfordringer de kunne støte på og velge viktige steg de trengte i strategien for nå målet.

Utfordringsbildet og mulighetene

Deltagerne ble mer forent om hvor de store utfordringene lå etter å ha vært gjennom Five Bold Steps. Videre ble de delt inn i tre grupper som måtte velge hvert sitt utfordringsområde. Deretter genererte hver gruppe mulighetsrom ved hjelp av «hvordan kan vi-setninger».

Five Bold Steps
Five Bold steps ga deltagerne en god start

Lightning demo

De fire studentene hadde uken i forveien besøkt ulike helsetjenester og lært om hvordan de drev med oppgavedeling. Studentene pitchet det de hadde fått innsikt i som en lightning demo/inspirasjonspresentasjon. Deltagerne fikk også i utfordring å la seg inspirere av andre bransjer, kommuner, private aktører, kunstig intelligens og andre kilder før de skulle generere ideer.

Idégenerering

Vi veiledet deltagerne gjennom en fire stegs idégenereringsprosess slik at det ble sikret et mangfold av idéer. Prossesen bestod av:

  1. Samle tankene, alene
  2. Drodle/visualisere tankene, alene
  3. Crazy 8, med triggerkort, alene
  4. Bygge på hverandres ideer, sammen
Idégenereringen fikk satt fart på kreativiteten hos deltagerne
Idégenereringen fikk satt fart på kreativiteten hos deltagerne

 

Denne uka har gitt meg håp. Det er så gøy å se at så mange vil og at det finnes så mange muligheter til forbedring.

Deltager fra Idéuka

Idévalidering

Deltagerne måtte videre validere ideene de hadde troen på, blant annet etter hvor gjennomførbare de var, hvilke verdier de ville gi og hvor levedyktige de var.

Konseptualisering

Videre veiledet vi deltagerne til å konseptualisere ideen, både gjennom tre-trinn-skisser og storyboards. På denne måten sikret vi at deltagerne hadde tenkt gjennom hvordan ideen skulle brukes, og hvem som var målgruppen.

Voss Herad konseptualisering – stort.jpeg
Konseptualisering av ideene er viktig for å kunne oppdage styrker og svakheter

Prototyping og testing

Neste steg var å lage en prototype som også skulle testes av ekte brukere. Dette ga deltagerne konstruktiv tilbakemelding og mulighet til å redesigne både prototype og konsept.

Presentasjon

På slutten av uken kom 15 ledere og kommunedirektør for å se resultatene av uken. Alle ideene hadde fått en solid start og var veldig aktuelle å ta videre i prosjektporteføljen.

Veien videre og handlingsplan

Siste aktivitet for uken var å sikre implementering av ideene. Deltagerne laget seg en handlingsplan med konkrete aksjoner, ansvarlige og tidsperspektiv på aksjonene. Ved hjelp av maler, matriser og refleksjonsspørsmål kunne deltagerne faktisk ta ideene videre, og starte arbeidet allerede på mandagen etter.

Hva har de lært?

Resultatet av uken var en veldig motivert gjeng som hadde lært hvordan en idé genereres, valideres, prototypes, testes, justeres, og til slutt implementeres dersom den treffer riktige utfordringer. Voss Herads helse- og omsorgsledelse var veldig fornøyd med at mange av ideene allerede er kommet så langt at de kan gå rett inn i eksisterende prosjekt, og at de svarer helt konkret på noen av helsepersonellkommisjonens utfordringer.

Takk for oss!
Vi takker for en fantastisk uke med denne herlige gjengen fra Voss, og gleder oss til å følge ideene videre!

 

En ideuke passer for alle som er i utvikling eller i en endring. Jeg kan anbefale dette til alle som trenger nye innfalsvinkler eller som bare ønsker å stukturere kreativitet eller innovasjon i et prosjekt.

Gullborg Osgjerd Rekve, Leder for stab, helse og omsorg i Voss herad

Ta kontakt med oss om du lurer på om en ideuke kan hjelpe din virksomhet!

Nina Gulestøl
Tjenestedesigner