aerial view of construction worker in construction site

Trøndelag fylkeskommune

Bedre sirkulærøkonomi i byggebransjen

Byggeaktivitet står for omkring 14% av årlig avfall skapt i Norge. Av dette er avfall som blir til i produksjon av byggevarer ikke inkludert. Volumet er stort, og mye av det som i dag havner i deponi eller blir brent er gode materialer som kan gjenbrukes. Bransjen har de siste ti årene hatt stort fokus på sortering, og mer enn 60% av det som betegnes som avfall er kildesortert – men potensialet for gjenbruk er mye større.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Trøndelag fylkeskommune er, blant mange andre ting, en stor eiendomsaktør. Og med en bygningsmasse på rundt 500.000 kvm er det viktig å ha fokus på effektiv ressursutnyttelse og gjenbruk. Som et ledd i dette arbeidet har fylkeskommunen ambisjoner om å øke andelen gjenbrukte byggematerialer i egne byggeprosjekt, samtidig som de ønsker å bidra til å utvikle løsninger som kan være nyttige hos andre aktører og stimulere til forretningsutvikling på området.  

Den generelle interessen for sirkulærøkonomi i byggebransjen er også stor, men på grunn av begrenset oversikt over materialer, regulatoriske forhold og svak kobling mellom tilbud og etterspørsel har potensialet i bransjen i liten grad blitt realisert frem til nå. 

For å gjøre noe med dette tildelte Innovasjon Norge 10 millioner til Trøndelag Fylkeskommune sommeren 2020 for å ta en aktiv rolle i utviklingen av en digital plattform for gjenbruk av byggematerialer. 

I samarbeid med andre store offentlige utbyggere, som følgepartnerne Oslo kommune, Trondheim kommune og NTNU eiendom, har prosjektet som formål å bidra til utvikling av en digital markedsplass der også hensynet til dokumentasjon og kvalitet ivaretas. Målet er at dette vil akselerere en positiv spiral for innovasjon og industrialisering av sirkulære løsninger i bygge- og anleggsbransjen.

Innovasjonskonkurranse for bygging av digital plattform

For å igangsette dette arbeidet har fylkeskommunen ambisjon om å lyse ut en innovasjonskonkurranse for en digital plattform for gjenbruk og omsetning av byggematerialer. 

Og for å forberede markedsdialogen til dette prosjektet engasjerte fylkeskommunen oss i Bouvet som samarbeidspartner. Målet med oppdraget har vært å avdekke brukerbehov og utfordringer knyttet til digital plattform. Bouvet har bidratt med et team i prosjektet med kompetanse innen forretningsutvikling, programvareutvikling, endringsledelse og økonomi. Teamet har bistått med interessentanalyse, innsiktsarbeid i bransjen, forretningsutvikling og nødvendig kartlegging av verdikjeder og løsningsrom for en digital markedsplass.

Målsettingen var å fremskaffe og dokumentere innsikt blant aktørene og bidra til at en fremtidig markedsplass møter aktørenes behov så godt som mulig. 

Løsningen

Bouvet løste oppgaven gjennom analytisk tilnærming, med ulike verktøy innen innsiktsarbeid og forretningsutvikling. Oppgaven ble delt i fire faser. Innsikt og aktørkartlegging, valg av metode for behovskartlegging, gjennomføring av kartlegging og beskrivelse av sentrale behov knyttet til en plattform for gjenbruk. Det ble i tillegg avdekket at eierskap og forvaltning av løsningen vil bli sentralt – og dette ble innarbeidet i leveransen fra Bouvet. 

Det ble tidlig klart at det var behov for en begrepsavklaring. Bouvet utformet derfor enkle figurer for å illustrere verdikjeden og plasserte begrepene slik at diskusjoner tok utgangspunkt i felles definisjoner. 

byggevarer1.png

Innsiktsarbeidet benyttet flere verktøy som semi-strukturerte intervju, Flourishing business canvas og kundereise for å få frem utfordringene og behov knyttet til målsetningen om å øke graden av gjenbruk. Spesielt interessant var kanskje bruken av Flourishing business canvas, som utvider Osterwalders perspektiv på forretning og verdiskaping og inkluderer samfunn og miljø. Lær mer om verktøyet i denne artikkelen.

Verdi for kunden

Gjennom målrettet arbeid med gjenbruk viser Trøndelag fylkeskommune vilje og evne til å modernisere offentlig sektor med søkelys på sirkulærøkonomi og det grønne skifte. 

Gjennom å engasjere Bouvet i prosessen med kartlegging og analyse, er det lagt et grunnlag for en videre prosess med anskaffelse og forvaltning av en digital plattform for gjenbruk. Det er klarere hvilke mål som skal styres etter og hvilke utfordringer som må få spesiell oppmerksomhet. 

Markedet er i dag preget av noen enkeltstående initiativ med begrenset utvalg av produkter, og lav markedsandel. Om en plattform for omsetning av brukte byggevarer skal realiseres, vil det være viktig å ha fokus på verdikjedene som byggevarene skal inn i, og hvilke forutsetninger som da må være på plass. Kartleggingen peker blant annet på at transaksjonene ikke må avvike stort fra de anskaffelsesmønstrene som er gjeldende, og at en del materialer med fordel kan tas inn i verdikjedene til leverandører som i sin tid leverte materiale første gang. Det er ulike momenter som er sentrale i de ulike fasene av et byggeprosjekt, og det er sentralt at gjenbruk kommer inn så tidlig i byggeprosessen som mulig. Noen momenter i hver av fasene er skissert i figuren under. 

byggervarer2.png

 

Ansvarlig kontor: Bergen, Trondheim

Kontakt oss

Toril Aspaas
Tjenestedesigner
Tor Brekke Helland
Bouvet Bergen