Diakonhjemmet hage

Hvordan skape forståelse for et inngripende byggeprosjekt?

Diakonhjemmet hage er et stort bygge- og utviklingsprosjekt på Vinderen i Oslo, hvor blant annet Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole ligger i dag. Formålet med Diakonhjemmet hage-prosjektet er å utvide Diakonhjemmets tjenester og aktiviteter og slik realisere stiftelsens formål, visjon og strategi. Prosjektet skal dessuten bidra til at Oslo får dekket sitt behov innen utdanningsplasser og helse- og omsorgstjenester. Utbyggingen foregår på en tredel av stiftelsens område, parallelt med daglig drift, og vil kunne påvirke arbeidsdagen for mange.

Publisert: 4. jan. 2024

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Sprikende informasjonsbehov....

Den store utfordringen med Diakonhjemmet hage er altså at byggearbeidene foregår mens sykehuset og høgskolen opprettholder normal aktivitet. Støy, støv og endrede adkomstveier er til stor ulempe for ansatte og studenter, pasienter og pårørende. I tillegg er dette til hinder for arbeidet med å formidle planene og ambisjonene bak hele utbyggingen – og dermed også oppslutningen om det. 

Diakonhjemmet ønsket et nytt nettsted som kunne skape forståelse for og oppslutning om utbyggingen – og informere presist og tydelig om hvordan anleggs- og byggearbeidene kan påvirke studenter og ansattes arbeidshverdag. Konsulentene i Bouvet Innhold & kommunikasjon fikk i oppgave å utforme en innholdsstrategi som dekket alle typer behov – og deretter bidra til å implementere strategien i design og teknisk utforming av nettstedet. 

... krevde en klar og tydelig retning for innhold og design

Konsulentene fra Bouvet ledet workshoper med ledelse og nøkkelpersoner i prosjektet. I tillegg ble det gjennomført en rekke intervjuer med ulike grupper av berørte: ansatte på sykehus, barnehage og eldrehjem samt pårørende og pasienter. 

Tiltakene avdekket at byggeprosjektet skapte mange behov og tanker. Oppfatningene om Diakomhjemmet hage var mange og sprikende. Det var svært tydelig at prosjektet hadde behov for én klar stemme og et tydelig budskap. Gitt at svært mye av kommunikasjonen med de berørte partene foregikk utenfor digitale kanaler, ble det også tidlig klart at det ikke var nok å lage en innholdsstrategi for et nettsted. Det var nødvendig å utvikle en helhetlig kommunikasjonsstrategi og -konsept med mål om å samordne kommunikasjonen og gjøre den enhetlig og klar. Strategi og konsept måtte dessuten vise tydelig tilknytning til stiftelsens strategi og visjon. 

Strategien ble utviklet på grunnlag av Sineks modell «Golden Circle», hvor spørsmålene Hva, Hvordan og Hvorfor besvares for å komme til kjernen av kommunikasjonsutfordringen. Dette ble så videreført i et innholds- og designkonsept for nettstedet. Konseptet la føringer for innholdet og hvordan det skulle formidles. En tilhørende innholdsstruktur ble også utviklet – for å sørge for en brukerorientert formidling gjennom hele nettstedet. 

 Følgende leveranser ble gjort av Bouvet i prosjektet:

 • Innsiktsarbeid med avsluttende behovsanalyse
  WS_Crop.jpg
  • Forberedelse og ledelse av workshops
  • Forberedelse og gjennomføring av intervjuer
  • Evaluering av workshop-resultater
  • Anbefalinger på bakgrunn av workshop-resultater
 • Innholdsrevisjon
  • Innholdskartlegging
  • Trafikkanalyse
  • Søkeresultater (internsøk og SEO)
 • Utarbeidelse av helhetlig kommunikasjonsstrategi og -konsept
  • I samarbeid med designere og utviklere
 • Innholds- og designkonsept for nettstedet diakonhjemmethage.no
  • Føringer for innhold og formidling av innhold
  • Eksempler på bruk
 • Innholdsstruktur for nettstedet diakonhjemmethage.no
  • I samarbeid med designere og utviklere
 • Prosjektledelse for innhold og design så vel som teknisk prosjektledelse i forbindelse med utvikling og driftsetting

Kontakt oss

Iris Basic Krossbakken
Områdeleder