Elvia

Endringsledelse var viktig i fusjonsarbeidet mellom to store aktører

Da Eidsiva Nett og Hafslund Nett fusjonerte til Elvia bidro Bouvet til planlegging, organisering og gjennomføring mot en felles produksjonssetting for 10 prosjekter. Les hvordan endringsledelse ble viktig i arbeidet for å skape et endringsdyktig og fremtidsrettet nettselskap.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

I forbindelse med fusjonen ble blant annet integrasjonsprogrammet HEI opprettet for å håndtere sammenslåingsaktiviteter. Programmet inkluderte utviklingen av “IT målbilde” for systemstøtte og IT-modernisering. Og “Leveransemotor” (LM) ble skapt for å sikre konsolidering av systemstøtten, og fungerte som en paraply for å oppnå fusjonens mål og IT-visjoner. Det var i sistnevnte program Bouvet var inne med flere konsulenter. 


Det var høy kompleksitet i Leveransemotorprogrammet. Flere større system-implementeringer gikk i parallell for å få bedre samhandling i dataflyt. Dette førte til store endringer i både forretningsprosesser og organisatoriske prosesser som berører og stiller store krav til styring, ledelse og omstillingsevne. Det ble derfor viktig å få endringsledelse inn i programmet. 

 

Løsningen

I praksis ble endringsledelse organisert med et team på 12 personer hvorav
3 fra Bouvet som ivaretok områdene kommunikasjon, interessenthåndtering
og opplæring opp mot prosjekter og linjen. I tillegg ble Operasjonssenter (OPS) etablert som beredskap for tiden under og etter "go live".

Bouvet tilførte programmet kompetansene: endringsledelse, planlegging, interessenthåndtering, kompetanseutvikling, kommunikasjon, prosessledelse/ fasilitering i oppbygning og organisering av operasjonssenteret. Dette arbeidet var en viktig suksessfaktor for Leveransemotor.

Bouvet sine konsulenter hadde blant annet disse rollene og oppgavene:  

Endringsrådgiver på programnivå fasiliterte interessentkartlegging og -analyse for programledelsen. Bisto med planlegging av innføring - og endringsledelse i programmet. Ansvarlig og utførende av endringsmåling og analyse. Ansvar for å fasilitere frem oppbygning og -organisering av et beredskaps rigg kalt
Operasjonssenter (OPS) for Go Live for hele programmet. Konsulenten var også endringsrådgiver i fem forskjellige IT-prosjekt med tilhørende verdistrøm. 

Opplæringsansvarlig og interessenthåndterer med ansvar for å sikre at opplæringsstrategi, opplæringsplan og -tilnærming ble ivaretatt i programmet og sikre atmålsettinger i strategien ble nådd. Konsulenten ledet og koordinerte to
opplæringskoordinatorer i endringsteamet og ivaretok dialog med relevante
prosjektledere og produsenter av opplæringsmateriell. Underveis og i
etterkant av driftssetting besto jobben av å følge opp at alle fikk tilstrekkelig
opplæringstiltak. 

Kommunikasjonsansvarlig og endringsleder med oppgave som kommunikasjonsansvarlig på programnivå, men også endringsleder for ett av prosjektene.  Konsulenten involverte seg i arbeidet med hele strategien
for endringsledelse, og var konseptuelt ansvarlig for flere av konseptene og
en rådgiver for de mer uerfarne deltakerne i endringsledelsesteamet.
Konsulenten bidro til å utvikle planverk for både endringsledelse og
herunder helhetlige kommunikasjonsaktiviteter. Konsulenten var også viktig
bidragsyter innenfor kommunikasjonsrådgivning for ledelsen i Elvia.

Verdi for kunden

Formålet med programmet Leveransemotorprogrammet i Elvia er å skape et endringsdyktig og fremtidsrettet nettselskap. Leveransemotor skulle sikre forretningens behov for å danne kostnadseffektiv drift av selskapet samtidig med høy kvalitet på leveranser og forsyningssikkerhet, dette gjennom å knytte prosess sammen med
moderne og fleksible IT løsninger.

Rådgiverne fra Bouvet tilførte struktur, kompetanse og erfaringer som gjorde endringsledelsesteamet i stand til å planlegge, gjennomføre og levere i en
kompleks endringsprosess.

Silje Katarina Holmsen, Elvia

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Bente Nordahl
Avdelingsleder