Industrial Green Tech

Et klimaprosjekt som vil forandre industri-Norge

Skal sammen fange 1200000 tonn CO2 i året fra industrien i Grenland

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av bransjer, virksomheter og forskningsmiljø har vi muligheten til å forme vår felles fremtid til det bedre.

Dette prosjektet er et perfekt eksempel på hvordan vi som selskap ønsker å bidra til at vi lykkes med nettopp det!

Tverrfaglig samarbeid

Sammen med Arena-klyngen Industrial Green Tech, skal Bouvet de neste tre årene bistå i et Proof of concept-prosjekt som potensielt skal gjøre det mulig å fange 1,2 millioner tonn CO2 i året fra industrien i Grenland. Om vi lykkes vil det være et avgjørende steg på veien for å nå målet i Parisavtalen om et klimanøytralt Norge i 2050.

Å finne en god og kostnadseffektiv metode for å fange og deponere CO2 fra industridrift vil kunne løse én av vår tids største klimautfordringer. Verdien vil være enorm, ikke bare for selskapene som skal benytte seg av løsningen, men for miljøet og fremtiden vår.

I løpet av et tre år langt Proof of concept-prosjekt skal vi sammen med resten av Industrial Green Tech forsøke å utvikle en slik metode og bevise at denne fungerer. For å lykkes er det flere problemer og oppgaver som må løses, og det vil kreve ekspertise på tvers av kompetansefelt, forskningsmiljø og industriaktører. Digitalisering vil også spille en avgjørende rolle.

Gjennom prosjektet er målet å se på hvor mye CO2 det er mulig å fange årlig, og til hvilken kost. Vår rolle vil være som digitaliseringspartner, og vil blant annet gå ut på å hente og ta i bruk data fra sensorer og maskiner brukt i prosessen, og gjennom dette se på optimalisering og samspill på tvers av både systemer og fabrikker.

Les også artikkel om CSS-prosjektet på NRK.no

Avgjørende for å nå Parisavtalen

I Parisavtalen som Norge har forpliktet seg til, er målet at Norge skal kutte årlig C02-utslipp fra 52.000.000 tonn CO2, slik det var i 2019, til 26.000.000 tonn i 2030. Når vi kommer til 2050 er målet at vi skal være helt klimanøytrale. Avtalen vil kreve drastiske tiltak, endringer og sanksjoner til de som ikke vil være med på endringen.

På bakgrunn av dette har Industrial Green Tech satt seg som mål at Grenlandsområdet skal være verdens første klimanøytrale industriregion.

Bare i industrien i Grenland slippes det ut 2,45 millioner tonn CO2 hvert år, og ved hjelp av dette prosjektet er målet å redusere utslippet med 50 prosent.

Målet er å samle inn C02.

Prosjektet som kommer ut av forprosjektet vi nå skal i gang med vil potensielt bli et av Norges største klimatiltak, og kanskje det største enkeltstående prosjektet hvor målet er å samle inn C02.

Totalt sett vil dette utgjøre en nedgang på over 10 prosent av det totale utslippet til industrien i Norge.

Figuren viser de totale klimagassutslippene i Norge i 2019, fordelt på ulike sektorer. Tallene kommer fra det norske klimagassregnskapet. Kilde: Miljødirektoratet og Statistisk Sentralbyrå.
Figuren viser de totale klimagassutslippene i Norge i 2019, fordelt på ulike sektorer. Tallene kommer fra det norske klimagassregnskapet. Kilde: Miljødirektoratet og Statistisk Sentralbyrå.

Gjenbrukbar metode og teknologi

De potensielle miljøgevinstene ved prosjektet er enkelt forklart enorme, og selv om 1,2 millioner tonn ikke ser mye ut når vi ser det totale bildet, må vi ikke glemme verdien av å kunne videreføre metoden til andre industriaktører.

I prinsippet skal alle industribedrifter og industriklynger som benytter seg av spillvarme kunne ta i bruk metoden vi skal forsøke å bevise at fungerer. Som illustrert over står industrien for en betydelig del av CO2-utslippet i Norge, og potensialet er faktisk at vi skal kunne samle alt. Teknologien og metoden brukt i prosjektet vil i tillegg bli mer lønnsom jo større den totale fangsten er.

Om vi klarer å fange CO2 på måten vi ønsker i dette prosjektet kan det også vise seg å være en stor konkurransefordel for Norge. Mye tyder nemlig på at virksomheter i årene fremover blir nødt til å vise til karbonfotavtrykket til produktene de selger videre til andre land og virksomheter.

- På Herøya finner vi Norges største industrinære forskningsmiljø. Det er kritisk viktig at kunnskapen som skapes av forskningen gjøres effektivt tilgjengelig og anvendbar for industrivirksomhetene. Vi har store forventninger til at dette skal bli bra.

Sverre Gotaas, Adm.dir for Herøya Industripark

Bouvet som digitaliseringspartner

 

I dette Proof of concept-prosjektet er vi med som digitaliseringspartner, og skal hente ut, sammensette og ta i bruk data fra sensorer og maskiner brukt i CO2-fangsten. På denne måten skal vi bevise at vi kan måle og styre produksjonsprosessene slik at disse optimaliseres og at hver enkelt komponent i systemet, og samhandlingen mellom disse, fungerer så bra som mulig.

Dataene vil hentes opp i skyen. Når vi har fått dataene opp hit vil mulighetene for hva vi kan få til være store, blant annet gjennom å se sammenhenger på en helt annen måte, eller å sette opp smart automatikk.

Virksomhetene som deltar i prosjektet skal også fortsette sin normale drift, og den nye CO2-fangstløsnignen skal integreres i de eksisterende produksjonssystemene til fabrikkene. Å få det nye og gamle til å spille sammen blir derfor også en viktig del av vårt arbeid.

Nå gleder vi oss til å ta fatt på disse oppgavene, og ser frem til å oppnå resultater slik at ikke bare Grenland, men også Norge kan komme nærmere målet om å være klimanøytrale innen 2050.

I vår visjon sier vi at vi skal gå foran og bygge fremtidens samfunn. Å jobbe tett med industrien og hjelpe dem med å skape gode digitale og bærekraftig løsninger er en viktig del av å realisere den visjonen. Det handler om å omsette vår kunnskap til industriens utfordringer, slik at vi løser de riktige utfordringene på best mulig måte.

Per Gunnar Tronsli, daglig leder i Bouvet

Ansvarlig kontor: Grenland