Et klimaprosjekt som vil forandre industri-Norge - Bouvet Norge

Vi går foran og bygger fremtidens helse- og omsorgssektor

Sammen med våre kunder utvikler vi løsninger som brukes daglig i behandling og forebyggende helsearbeid.Et klimaprosjekt som vil forandre industri-Norge

Skal fange 1200000 tonn CO2 i året fra
industrien i GrenlandMaterial property, Font

Skal sammen fange 1200000 tonn CO2 i året fra industrien i GrenlandEt klimaprosjekt som vil forandre industri-Norge

Sammen med Arena-klyngen Industrial Green Tech, skal Bouvet de neste tre årene bistå i et Proof of concept-prosjekt som potensielt skal gjøre det mulig å fange 1,2 millioner tonn CO2 i året fra industrien i Grenland. Om vi lykkes vil det være et avgjørende steg på veien for å nå målet i Parisavtalen om et klimanøytralt Norge i 2050.


Å finne en god og kostnadseffektiv metode for å fange og deponere CO2 fra industridrift vil kunne løse én av vår tids største klimautfordringer. Verdien vil være enorm, ikke bare for selskapene som skal benytte seg av løsningen, men for miljøet og fremtiden vår.

I løpet av et tre år langt Proof of concept-prosjekt skal vi sammen med resten av Industrial Green Tech forsøke å utvikle en slik metode og bevise at denne fungerer. For å lykkes er det flere problemer og oppgaver som må løses, og det vil kreve ekspertise på tvers av kompetansefelt, forskningsmiljø og industriaktører. Digitalisering vil også spille en avgjørende rolle.

Gjennom prosjektet er målet å se på hvor mye CO2 det er mulig å fange årlig, og til hvilken kost. Vår rolle vil være som digitaliseringspartner, og vil blant annet gå ut på å hente og ta i bruk data fra sensorer og maskiner brukt i prosessen, og gjennom dette se på optimalisering og samspill på tvers av både systemer og fabrikker.


Les også artikkel om CSS-prosjektet på NRK.no


Material property, Font
Om Industrial Green Tech-samarbeidet

Industrial Green Tech er en Arena-klynge i Grenland som samler mer enn 30 bedrifter i regionen. Industrial Green Tech samarbeider tett med næringsklyngen Green Industry Cluster med over 100 medlemmer med rundt 30 MRD NOK i omsetning.

Klyngens ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet. Hovedmålet er å løfte regionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.

Gjennom klyngeprosjektet skal det utvikles en verdensledende miljøteknologiklynge med fokus på samarbeid om utvikling og innovasjon av løsninger, produkter og tjenester for prosessindustri, leverandører og samarbeidspartnere til denne.

Gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av bransjer, virksomheter og forskningsmiljø har vi muligheten til å forme vår felles fremtid til det bedre.

Dette prosjektet er et perfekt eksempel på hvordan vi som selskap ønsker å bidra til at vi lykkes med nettopp det!
Foto: Partnerne i Industrial Green Tech som er på CSS-prosjektet for å gjøre Herøya karbonfri.

Avgjørende for å nå Parisavtalen


I Parisavtalen som Norge har forpliktet seg til, er målet at Norge skal kutte årlig C02-utslipp fra 52.000.000 tonn CO2, slik det var i 2019, til 26.000.000 tonn i 2030. Når vi kommer til 2050 er målet at vi skal være helt klimanøytrale. Avtalen vil kreve drastiske tiltak, endringer og sanksjoner til de som ikke vil være med på endringen.

På bakgrunn av dette har Industrial Green Tech satt seg som mål at Grenlandsområdet skal være verdens første klimanøytrale industriregion.


Bare i industrien i Grenland slippes det ut 2,45 millioner tonn CO2 hvert år, og ved hjelp av dette prosjektet er målet å redusere utslippet med 50 prosent.


Prosjektet som kommer ut av forprosjektet vi nå skal i gang med vil potensielt bli et av Norges største klimatiltak, og kanskje det største enkeltstående prosjektet hvor målet er å samle inn C02.

Totalt sett vil dette utgjøre en nedgang på over 10 prosent av det totale utslippet til industrien i Norge.

Nå gleder vi oss til å få bidra inn på dette prosjektet, bygge enda størrre domenekunnskap og fortsette vår mangeårige industrisatsning, forteller Tor Erling.At vi potensielt kan kutte så mye av det totale utslippet til industrien i Norge føles ellevilt. Bouvet flyttet til Herøya Industripark i fjor for å komme tettere på industrien og fordi vi tror at Herøya vil bli et verdensledende kompetansesentrum for miljøvennlig prosessindustri.
Tor Erling Aanerud, leder av salg og forretningsutvikling i Bouvet Sør  


Dress shirt, Forehead, Head, Chin, Jaw, Sleeve, Collar
Blue, Azure, Gesture, Sky

1,2 millioner tonn CO2 er mye, men hva tilsvarer det?

OLJE & GASS

Norges totale klimagassutslipp i 2019

Millioner tonn CO2-ekvivalenter 50,311.6

Industri


8.5

Veitrafikk


6.9

Annen transport


3.9

Avfall og andre kilder


4.4

Jordbruk


0.96

Oppvarming av bygg

14.0

Olje og gass


Figuren viser de totale klimagassutslippene i Norge i 2019, fordelt på ulike sektorer. Tallene kommer fra det norske klimagassregnskapet. Kilde: Miljødirektoratet og Statistisk Sentralbyrå.Avgjørende hvis vi skal nå målene i Parisavtalen

I Parisavtalen som Norge har forpliktet seg til, er målet at Norge skal kutte årlig C02-utslipp fra 52.000.000 tonn CO2, slik det var i 2019, til 26.000.000 tonn i 2030. Når vi kommer til 2050 er målet at vi skal være helt klimanøytrale. Avtalen vil kreve drastiske tiltak, endringer og sanksjoner til de som ikke vil være med på endringen.

På bakgrunn av dette har Green Industry Cluster satt seg som mål at Grenlandsområdet skal være verdens første klimanøytrale industriregion.


Bare i industrien i Grenland slippes det ut 2,45 millioner tonn CO2 hvert år, og ved hjelp av dette prosjektet er målet å redusere utslippet med 50 prosent.


Prosjektet som kommer ut av forprosjektet vi nå skal i gang med vil potensielt bli et av Norges største klimatiltak, og kanskje det største enkeltstående prosjektet hvor målet er å samle inn C02.

Totalt sett vil dette utgjøre en nedgang på over 10 prosent av det totale utslippet til industrien i Norge.


At vi potensielt kan kutte så mye av det totale utslippet til industrien i Norge føles ellevilt. Bouvet flyttet til Herøya Industripark i fjor for å komme tettere på industrien og fordi vi tror at Herøya vil bli et verdensledende kompetansesentrum for miljøvennlig prosessindustri.

Tor Erling Aanerud, prosjektleder i Bouvet


Nå gleder vi oss til å få bidra inn på dette prosjektet, bygge enda størrre domenekunnskap og fortsette vår mangeårige industrisatsning forteller Tor Erling Anerud.
14.0

Olje & gass


Dress shirt, Forehead, Head, Chin, Jaw, Sleeve, Collar
Blue, Azure, Gesture, Sky

1,2 millioner tonn CO2 er mye, men hva tilsvarer det?

OLJE & GASS

Norges totale klimagassutslipp i 2019

Millioner tonn CO2-ekvienter 50,3
Avgjørende hvis vi skal nå målene i Parisavtalen

I Parisavtalen som Norge har forpliktet seg til, er målet at Norge skal kutte årlig C02-utslipp fra 52.000.000 tonn CO2, slik det var i 2019, til 26.000.000 tonn i 2030. Når vi kommer til 2050 er målet at vi skal være helt klimanøytrale. Avtalen vil kreve drastiske tiltak, endringer og sanksjoner til de som ikke vil være med på endringen.

På bakgrunn av dette har Green Industry Cluster satt seg som mål at Grenlandsområdet skal være verdens første klimanøytrale industriregion.


Bare i industrien i Grenland slippes det ut 2,45 millioner tonn CO2 hvert år, og ved hjelp av dette prosjektet er målet å redusere utslippet med 50 prosent.


Prosjektet som kommer ut av forprosjektet vi nå skal i gang med vil potensielt bli et av Norges største klimatiltak, og kanskje det største enkeltstående prosjektet hvor målet er å samle inn C02.

Totalt sett vil dette utgjøre en nedgang på over 10 prosent av det totale utslippet til industrien i Norge.


At vi potensielt kan kutte så mye av det totale utslippet til industrien i Norge føles ellevilt. Bouvet flyttet til Herøya Industripark i fjor for å komme tettere på industrien og fordi vi tror at Herøya vil bli et verdensledende kompetansesentrum for miljøvennlig prosessindustri.

Tor Erling Aanerud, prosjektleder i Bouvet


Nå gleder vi oss til å få bidra inn på dette prosjektet, bygge enda størrre domenekunnskap og fortsette vår mangeårige industrisatsning forteller Tor Erling Anerud.
Dress shirt, Forehead, Head, Chin, Jaw, Sleeve, Collar
Blue, Azure, Gesture, Sky

1,2 millioner tonn CO2 er mye, men hva tilsvarer det?

Norges totale klimagassutslipp i 2019

Millioner tonn CO2-ekvienter 50,3Hva med


Hvordan fungerer CSS?

Å fange og deponere CO2 på måten som er tenkt i dette prosjektet er en komplisert prosess i flere ledd, utviklet av eksperter innen industri, fysikk og kjemi.

Prosessen kan forklares slik:
Her går det inn i mellomlagringstanker og kjøres til slutt ut i en rørledning til Osebergfeltet.


Rectangle, Slope
Rectangle

Deretter kan det pumpes over på LPG-skip
(Liquid Petroleum Gass-skip) og fraktes til landanlegg ved Øygarden utenfor
Bergen.

Når CO2 er fjernet fra aminene blir det
komprimert og kjølt ned til minus 21 grader, slik at det blir flytende.

Etter dette blir aminene ført tilbake igjen til fabrikkene gjennom et felles rørsystem, slik at aminene kan brukes på nytt.

Cone

Stripperanlegget gjør det motsatte av den foregående prosessen, altså skiller aminer og CO2.

Ved å gjøre dette lages en gassform, slik at du kan samle det og kjøre det i et rør til et stripperanlegg.
Først tilsettes en aminløsning i pipene på
fabrikkene. Disse binder CO2 til seg.
- På Herøya finner vi Norges største industrinære forskningsmiljø. Det er kritisk viktig at kunnskapen som skapes av forskningen gjøres effektivt tilgjengelig og anvendbar for industrivirksomhetene. Vi har store forventninger til at dette skal bli bra.Gjenbrukbar metode og teknologi


De potensielle miljøgevinstene ved prosjektet er enkelt forklart enorme, og selv om 1,2 millioner tonn ikke ser mye ut når vi ser det totale bildet, må vi ikke glemme verdien av å kunne videreføre metoden til andre industriaktører.

I prinsippet skal alle industribedrifter og industriklynger som benytter seg av spillvarme kunne ta i bruk metoden vi skal forsøke å bevise at fungerer. Som illustrert over står industrien for en betydelig del av CO2-utslippet i Norge, og potensialet er faktisk at vi skal kunne samle alt. Teknologien og metoden brukt i prosjektet vil i tillegg bli mer lønnsom jo større den totale fangsten er.

Om vi klarer å fange CO2 på måten vi ønsker i dette prosjektet kan det også vise seg å være en stor konkurransefordel for Norge. Mye tyder nemlig på at virksomheter i årene fremover blir nødt til å vise til karbonfotavtrykket til produktene de selger videre til andre land og virksomheter.


Hard hat, High-visibility clothing, Smile, Head, Helmet, Outerwear, Eye, Workwear, Sleeve, Yellow

Sverre Gotaas, Adm.dir for Herøya IndustriparkBouvet som digitaliseringspartner


I dette Proof of concept-prosjektet er vi med som digitaliseringspartner, og skal hente ut, sammensette og ta i bruk data fra sensorer og maskiner brukt i CO2-fangsten. På denne måten skal vi bevise at vi kan måle og styre produksjonsprosessene slik at disse optimaliseres og at hver enkelt komponent i systemet, og samhandlingen mellom disse, fungerer så bra som mulig.

Dataene vil hentes opp i skyen. Når vi har fått dataene opp hit vil mulighetene for hva vi kan få til være store, blant annet gjennom å se sammenhenger på en helt annen måte, eller å sette opp smart automatikk.

Virksomhetene som deltar i prosjektet skal også fortsette sin normale drift, og den nye CO2-fangstløsnignen skal integreres i de eksisterende produksjonssystemene til fabrikkene. Å få det nye og gamle til å spille sammen blir derfor også en viktig del av vårt arbeid.

Nå gleder vi oss til å ta fatt på disse oppgavene, og ser frem til å oppnå resultater slik at ikke bare Grenland, men også Norge kan komme nærmere målet om å være klimanøytrale innen 2050.Vision care, Street fashion, Glasses, Smile, Collar, Suit
I vår visjon sier vi at vi skal gå foran og bygge fremtidens samfunn. Å jobbe tett med industrien og hjelpe dem med å skape gode digitale og bærekraftig løsninger er en viktig del av å realisere den visjonen. Det handler om å omsette vår kunnskap til industriens utfordringer, slik at vi løser de riktige utfordringene på best mulig måte.


Per Gunnar Tronsli, daglig leder i Bouvet


Kontakt oss her