shutterstock_1441447490

Justervesenet

Økt tillit til kjøp og salg av varer i Norge

Hvordan vet vi at en liter bensin er en liter bensin? Eller at taksameteret på taxien du kjører med måler riktig? Bouvet har i samarbeid med Justervesenet utviklet et planleggings- og saksbehandlingssystem for tilsyn og kalibreringsoppdrag, både lokalt på distriktskontorene og ute i felt.

Utfordring

Nøyaktige og kvalitetssikrede målinger er sentralt for et velfungerende samfunn og marked. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Justervesenet fører tilsyn med alt fra taksameter og fruktvekter, til bensinpumper og tankbiler. I tillegg utfører Justervesenet kalibreringsoppdrag på vegne av offentlige og private aktører, som politiets fartsmålere.  

Justervesenet har de siste årene endret regelverket og finansieringsformen på tilsyn. Eksisterende systemer var i stor grad basert på periodisk kontroll og ikke risikovurderinger av aktører og instrumenter. Flere arbeidsprosesser hadde behov for oppdatert systemstøtte, og eksisterende fagsystemer var bundet til praksis med periodisk tilsyn.

Manglende sporbarhet og søk etter data var en utfordring, grunnet bruk av flere systemer parallelt og lagring av dokumentasjon spredt på disse. Dette førte også til at saksbehandlere brukte tid på å manøvrere og flytte data mellom ulik systemer. Justervesenet har dermed utviklet et et planleggings- og saksbehandlingssystem, kalt Metric.

Bilde1

Løsning

Nye IKT-systemer er en forutsetning for at Justervesenet skal modernisere og effektivisere sin virksomhet, slik at ressurser brukes effektivt. Med Metric får Justervesenet en fleksibel og modulær løsning, som kan tilpasses fremtidige behov, basert på moderne teknologi.

Metric er en «ende-til-ende» webbapplikasjon, som benyttes både av saksbehandlere som sitter med stor skjerm på kontor og av kontrollører ute på oppdrag i felt med nettbrett.

Systemet er tilpasset til å optimalisere de arbeidsoppgavene i etaten, som dreier seg om hvordan utføre effektive tilsyn. Videre ligger risikovurderinger til grunn for arbeidet som utføres og sikrer at Justervesenet leverer tjenester i tråd med etatens samfunnsoppgave.

Arbeidsprosessene til Justervesenet vil i hovedsak nå foregå i Metric. Mange prosesser foregår nå i ett og samme system. Blant annet:

  • budsjettering
  • oppfølging
  • planlegging og allokering av tilsyn gjennom kalenderåret
  • saksbehandling av ordre  
  • innkalling av kjøretøy for oppmøte og kontroll

Løsningen forenkler også søk etter dokumentasjon og data i ett helhetlig system med integrasjon mot dokumentasjonsverktøy og arkivering til Elements.

Prosjektet ble gjennomført basert på agil gjennomføringsmetode og med SSA-S som overbygning. Funksjonalitet ble fordelt på fire delleveranser, gjennom et tett samarbeid mellom Justervesenet og Bouvet, for å prioritere funksjonalitet som skulle inngå i en MVP (Minimum viable product). Justervesenet overtok deretter selv forvaltning og videreutvikling av løsningen.

Effekt

Med ny saksbehandlings- og tilsynsløsning forenkles, samordnes og digitaliseres en rekke manuelle operasjoner og prosesser, både sentralt på disktrikskontorene og for kontrollører som jobber ute i felt over hele Norge. Det oppnås økt sporbarhet og redusert administrasjon ved å samle hovedandelen av data i én IKT-løsning, og økt fleksibilitet med modulære enheter som kan bygges videre på og justeres, med hensyn til fremtidige behov og endringer.

Med Metric får Justervesenet systemstøtte for tidligere manuelle rutiner, deriblant risikobasert tilsyn samt planlegging og allokering av hvilke oppdrag som skal utføres av kontrollørene. Dette sikrer kvalitet og effektivitet på hvilke oppdrag som prioriteres, feil tilknyttet oppmøte og reduserte reisekostnader.

Det er også en rekke gevinster knyttet til at alle saksbehandlere, både sentralt og ute i felt, nå benytter samme saksbehandlingsløsning. Nå har de en enhetlig måte å utføre sentrale arbeidsoppgaver på og de kan også samordne datagrunnlaget i en løsning.

Bilde3
shutterstock_1165029784

Teknologi

Løsningen implementeres ved hjelp av .NET teknologi og rammeverket ASP.NET Core MVC, og en SQL database.

I det daglige arbeidet utveksles det jevnlig data mellom fagsystemene og administrative systemer som økonomisystemet Agresso og arkivløsningen Elements (ePhorte). Journalpliktig informasjon overføres til Elements og fakturagrunnlag til Agresso.

Prosjekt: Økt tillit til kjøp og salg av varer i Norge

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Anja Bergby

Anja Bergby

Avdelingsleder