Snøskred. Foto av Torbjørn Lundhaug
Foto: Torbjørn Lundhaug

Norges vassdrags-og energidirektorat

Skredvarslingen til NVE bidrar til bedre samfunnssikkerhet

Varsom er den nasjonale plattformen for naturfarevarsel og brukes både i beredskap og av folk på tur. Bouvet har levert tjenester knyttet til utvikling og design av plattformen, spesielt verktøyet som brukes til å samle inn observasjoner om forhold som påvirker snøskredfare, flomfare, jordskredfare og isforhold i Norge.

Økt sikkerhet

Rune Engeset_NVE.jpeg
​Rune Engeset, PhD og leder for Snøskredvarslingen i Norge

Ifølge Rune V. Engeset hos NVE er hensikten med skredvarslingen å unngå tap av liv og forebygge skader på helse og verdier, redusere skredskader på vei, jernbane og bosetning og øke sikkerheten i samfunnet. 

–Hvert år registreres flere hundre snø- og løsmasseskred på riks- og fylkesveier i Norge. Fysiske sikringstiltak er nyttige, men er både kostbare og tidkrevende å få på plass. Derfor er skredvarsling avgjørende for å oppnå trygge og velfungerende samfunn, sier Engeset. 
 

Løsningen

Varsom-plattformen består av følgende komponenter:

  • Portalen varsom.no som i tillegg til å presentere varslene inneholder mye bakgrunnsinformasjon og undervisningsmateriell.
  • En abonnementsløsning hvor brukere kan skreddersy egne varsler via SMS og/eller e-post.
  • Appen Regobs for mobil tilgang til naturfarevarsler, samt muligheten til å registrere egne observasjoner i felt og dele disse med alle andre brukere.
  • Portalen Regobs.no der brukere kan registrere, redigere og se observasjoner gjort i felt.

NVEs kjernesystemer har avanserte modeller for å beregne farenivået for snøskred, jordskred og flom basert både på NVEs egne målestasjoner i felt, samt bruk av meteorologiske data fra MET. I de ulike sesongene utstedes det daglige varsler i henhold til internasjonale fareklasser. Varslene og feltobservasjonene er tilgjengelige for alle og distribueres gjennom åpne APIer (beskrevet på api.nve.no). 


Varsom er en tjeneste er levert av NVE i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Varsom-plattformen kan både gjengi varsler og gi fra seg data via en internasjonal standard for farevarsling (CAP – Common Alerting Protocol). Via API og CAP kan alle som ønsker gjenbruke NVE sine varslinger i egne løsninger. 


Varsom-plattformen er en del av NVEs åpne APIer og presenterer naturfarestatus tilpasset ulike brukergrupper og ulike kanaler (web, mobil, sms, epost). NVEs kartmotor er godt integrert med løsningen og sammen med ulike farekart gir den brukeren en god oversikt over hvor det er trygt å ferdes og hvor det er økt sannsynlighet for naturfarer.


Spesielt innenfor snøskredvarslingen er Varsom-plattformen blitt svært populær. Ved økt farenivå refereres det til Varsom.no både i riksdekkende værmeldinger, på yr.no og på en rekke nettsteder som omhandler vintersport. Varsom benyttes aktivt for å planlegge turer i ulike fjellområder. 

 

 

skredvarsling.png
Bildet viser et utdrag av hvordan skredvarslingen vises på www.varsom.no


 

Bouvet har levert følgende tjenester

Bouvet har levert tjenester knyttet til utvikling og design av plattformen, spesielt verktøyet som brukes til å samle inn observasjoner om forhold som påvirker snøskredfare, flomfare, jordskredfare og isforhold i Norge. Vi har bidratt med både utvikling av mobil-app skrevet i Ionic/Cordova/Angular, backend API i .NET og arbeid med websidene. 

Vi har bidratt med oppsett av en ny SSO-pålogging på nettsidene ved hjelp av Azure B2C som skal kunne brukes for pålogging for eksterne brukere til flere tjenester hos NVE.

Bouvet bidrar i tillegg også til UX-design, brukertesting, og rådgivning innen IT-arkitekturvalg, tekstforfatting, personvern og GRPD.
 

Varslene gir bedre samfunnssikkerhet

Ifølge Engeset i NVE forteller tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser at varslene i stor grad oppleves som viktig og nyttige og gir bedre samfunnssikkerhet. 

–En evaluering av skredvarslingen konkluderte med en stor positiv nytte/kost-verdi – her er utvikling av effektive IT-løsninger helt avgjørende, sier Engeset

–Det kommer også kommer frem i undersøkelser at skredvarslingen bidrar til bedre beredskap og øke kompetansen hos redningspersonell i frivillige organisasjoner og forsvaret, sier Engeset i NVE. 

svv_kvassdalen_erjo_NVE.jpeg
Samarbeid og datautveksling er viktig for Snøskredvarslingen. Bildet er fra Vegvesenets kamerastasjon i Kvassdalen, med et stort glideskred i bakgrunnen. Foto: Erik Rose Johnsen/NVE

 

Bouvet bistår i flere utviklingsprosjekter hos NVE

Bouvet har siden 2016 hatt rammeavtale med NVE og leverer en rekke konsulenter inn i NVEs prosjekter. I tillegg til Varsom-plattformen har vi fått bidra i utvikling av blant annet følgende hos NVE: 

Hydrologisk API

Et prosjekt for å gjøre hydrologiske data fra NVE tilgjengelig for publikum, samt at NVE kan bygge løsninger på.  HydAPI tilbyr måleserier for blant andre vannføring, vannstand og vanntemperatur som NVE og samarbeidspartnere samler inn. Disse blir kontinuerlig oppdatert og systemet har krav til å kunne tilby ferske data raskt. I tillegg har også systemet historiske tidsserier som ikke oppdateres lenger.
HydAPI er en hybrid skyløsning der uttrekk av data skjer i NVE sitt interne datasenter (On-Premise), mens import og presentasjon av data blir utført i skyplattformen 
Microsoft Azure. Teamet som har utviklet løsningen har bestått av en ansatt i NVE og en konsulent fra Bouvet. Bouvet har levert løsningsarkitekt og utvikler i dette prosjektet.


Ny Sildre - portal som presenterer hydrologiske data til publikum 

Siden har et moderne og brukervennlig design, som er tilrettelagt for både på mobiler, nettbrett og tradisjonelle nettlesere. Funksjonaliteten i Sildre har utstrakt bruk av kart, med gode muligheter for søk og filtrering slik at brukeren kan finne de dataene man etterser. En annen viktig funksjonalitet i Sildre er at nedlasting av datasett, og dette vil erstatte manuelt arbeid med uttrekk av data som NVE sine ansatte gjør i dag. 


I selve løsningen har man brukt mange av de tjenestene som man allerede har etablert i NVE, og Sildre. Dette gjelder blant annet api for hydrologiske data, kart-tjenester, modul for grafer og NVEs fotostrøm. Sildre er i dag rullet ut i skyplattformen Azure. Bouvet har levert løsningsarkitekt/tech-lead, utvikler og UX-designer til dette prosjektet. I tillegg har løsningsarkitekt også stått for mye av prosjektledelsen fra dag til dag
 

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Mer om varsom.no

På nettsidene kan du abonnere på en rekke varslinger som flom- og jordskred, snøskred, is og fjellskred.

Gå til varsom.no