Oversiktsbilde over Bodø
Foto: Shutterstock

Salten Regionråd

10 kommuner går i samme digitale retning

For å løse fremtidige utfordringer med bemanning, kompetanse og digitalisering, har vi støttet 10 kommuner i Salten til å gå sammen om prosjektet «Ett digitalt Salten».

Publisert: 23. jan. 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Norske kommuner står foran store utfordringer i årene fremover. Dette er spesielt synlig innen helse, omsorg, IT, skole og barnehage, hvor det er stort behov for å rekruttere kvalifisert personell. For at kommunene skal kunne levere gode tjenester i fremtiden, må de tenke annerledes enn det de gjør i dag. Derfor er det helt nødvendig med digitale løsninger som kommer både næringsliv og kommunenes innbyggere til gode.  

For å møte digitaliseringsbehovet har kommunene i Salten og Salten Regionråd gått sammen om prosjektet «Ett digitalt Salten». I en region med 10 kommuner som varierer fra ca. 1000 innbyggere i Beiarn til Bodø med sine over 53 000 innbyggere, er det stor variasjon i både behov, ressurser og kompetanse. Det var ulikt hvor langt de forskjellige kommunene hadde kommet i den digitale utviklingen, og dette la grunnlaget for prosjektet. Prosjektet hadde pågått i to år, da Bouvet kom inn. I disse to årene hadde kommunene gjennomgått en slags digital modningsreise. For å kunne ta prosessen inn i neste fase, var det behov for litt bistand. 

 

 

Slik løste vi utfordringen

Workshop_Crop .jpg

Vi startet med en kartlegging av hvor andre norske kommuner lå i sine digi-nettverk*. Her fant vi ut at det ikke var noen klar oppskrift, da alle var organisert ulikt. Det viste seg at vi måtte hente lærdom fra liknende IT-samarbeid som Trøndelag og Værnesregionen. Her har mange slått sammen IT-avdelingene og har egne digitaliseringsteams som ikke nødvendigvis sitter lokalt, men jobber ut mot «sin» kommune allikevel. Slik beholder de ekspertisen i kommunen, samtidig som de jobber i et miljø med lik kompetanse. Dette gir felles stordriftsfordeler sammen med økt fokus på sikkerhet.

For å finne en god felles løsning, inviterte Salten Regionråd, med bistand fra Bouvet, alle kommunene til en «innspills-dag». 
- Vi hadde egne arbeidsgrupper hvor vi bevisst valgte å ta med kommunedirektører fra litt forskjellige størrelser på kommunene, slik kunne de sammen diskutere problemstillingen, sier prosjektansvarlig i Bouvet, Heidi Pallin Aaring. - Her presenterte vi ulike løsningsalternativer basert på andre digi-nettverk sine erfaringer. Det var da det virkelig løsnet. Vi opplevde at kommunene var veldig frempå, og ville samarbeide, sier hun. Valget falt på løsningen om å opprette et felles digitaliseringsmiljø med kompetanse for gjennomføring og realisering av digitaliseringsprosjekter. 
 

Metodikk brukt i prosjektet:  

  • Eksterne workshops med kommunestyrerepresentanter
  • Intervjuer
  • Ulike rapporter om digitalisering av offentlig sektor

Veien videre

Neste fase blir at kommunedirektørene bruker rapporten til videre initiativ og eierskap i prosessen. Det må være politisk enighet før prosjektet går videre.

 

Verdi for kunden

Kartlegging av andre digitale KS**-samarbeid gir kommunene mulighet til en økt mobilisering og fokus på digitalisering ut mot politikere, ledere og øvrige ansatte i kommunene i Saltenregionen. Ved å gi kommunene flere konkrete alternativer, får de mulighet til å se helheten i hvordan dette kan løses i fellesskap. 

 

*Digi-nettverk: Regionale Digitaliseringsnettverk som skal gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

**KSKommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Kirsti Fossland Brørs
Avdelingsleder, Nord