Design Thinking – en nøkkel for å utvikle bærekraftige og lønnsomme løsninger

Hvorfor er det slik at noen produkter og tjenester som har alle forutsetninger for å oppnå suksess, ikke får det? For å lykkes med innovasjon og forretningsutvikling bør Design Thinking alltid være en del av strategien. Les hvorfor og hvordan her.

Redaksjonen

kid's hand holding a missing piece in a square tangram puzzle, over wooden table.

Den store interessen for design og designmetodikk vi har sett de siste årene er i stor grad drevet frem av en erkjennelse om hvor viktig det er med en dyp forståelse av brukernes behov. Gjennom dette fokuset skal vi sikre at vi leverer produkter og tjenester som skaper engasjement og begeistring, samtidig som de møter brukerbehovene. Men å lage produkter og tjenester basert på brukerbehov er ikke nok, sier én av våre konsulenter innen fagområdet, Ingunn Aursnes:

ingunn bilde.jpg


– Det må også være gjennomførbart og attraktivt fra et forretningsperspektiv. For å virkelig lykkes må brukerbehov, forretning og det teknologiske mulighetsrommet spille sammen. Men først og fremst handler det om å endre tankesettet til virksomheten, forteller hun.

Tankesettet er nøkkelen for å lykkes

– Skal du adressere komplekse problemstillinger, og lykkes med innovasjon vil endring av tankesett, implementering av en god innovasjonsprosess og utvikling av hensiktsmessig verktøykasse være viktige elementer for å lykkes. Og av disse er definitivt tankesettet det viktigste. Tankesettet vårt setter premissene for hvordan vi tilnærmer oss de ulike oppgavene, hvordan vi belyser problemstillinger fra ulikt perspektiv og hvordan vi bryter ned og virkelig forstår innsikt. Det påvirker hvordan vi tar i bruk kraften i det tverrfaglige inn i prosessen, hvordan vi utfordrer etablerte sannheter og tenker nytt, samt hvordan vi stiller forløsende spørsmål, lærer, tester og justerer oss inn mot nye løsninger som begeistrer kundene eller brukerne våre. Det er som en muskel som må trenes og brukes.

Viktig å jobbe med helheten for å skape attraktive løsninger

Ifølge Ingunn er alle fagområdene som inngår i Design Thinking like viktige, og det er mange eksempler på mislykkede initiativ når fokuset bare blir på ett av dem.

 — Velger du løsninger som basert på utregninger har størst inntjeningspotensial, men ikke adresserer brukerbehov, vil du mest sannsynlig feile. På den andre siden er det enkelt å bli så fokusert på innsikt og brukerbehov at du velger løsninger som ikke er bærekraftige eller lønnsomme.

– Det er først når vi jobber med helheten at bærekraftige, attraktive og nyskapende løsninger blir skapt.

Selv om alle tre sirklene er like viktige, er det imidlertid avgjørende å starte med å avdekke behov gjennom god innsikt basert på empati kombinert med kvantitative data og analyser.

– Det å se nye muligheter og viktige udekkede behov krever at organisasjoner innhenter og bearbeider innsikt åpent og undrende, forklarer Ingunn.

Slipper overraskelser

Design Thinking er en dynamisk og iterativ prosess hvor du tester og optimalisere helt til du finner best mulig løsning, forteller Ingunn før hun fortsetter.

— Ved å jobbe på denne måten er målet at det ikke skal være noen som helst overraskelser når du lanserer produktet, tjenesten, endringen eller løsningen. Du skal ha testet og optimalisert så mye på forhånd at du vet at det du lager dekker behovene til målgruppen din. Og kanskje enda viktigere at løsningen også er økonomisk forsvarlig og ikke minst gjennomførbar.

Må ha gode prosesser

struktur.jpg

Når det gjelder prosess skal vi heller ikke undervurdere kraften og tryggheten i struktur og strukturkapital, fortsetter Ingunn.

– Når problemstillingene er komplekse er det viktig å ha en trygg ramme som fører oss frem til gode løsninger. For når vi jobber på denne måten vet vi ikke hva løsningen blir når prosessen starter. Akkurat dette kan være utfordrende for mange – å stå i det tvetydige og åpne. Det handler rett og slett om å jobbe seg frem til gode løsninger som kundene elsker, som er mulig å gjennomføre og som i tillegg gir en tydelig verdi.

Bedre forståelse for at Design Thinking skaper verdi og er lønnsomt

Det finnes mengder av bevis i rapporter, case og analyser som dokumenterer verdien og effekten av å bruke Design Thinking, både når det gjelder økt kundelojalitet, tilfredshet hos ansatte, økonomiske vekst, konkurransekraft eller gevinstrealisering. Det å bruke Design Thinking i innovasjonsutvikling skaper verdi og er lønnsomt! Ingunn forteller at dette også er en endring hun ser ute hos bedrifter.

– I løpet av de siste årene har jeg opplevd en ganske stor endring. Henvendelsene handler nå mer om hvordan de skal få tankesettet innarbeidet i organisasjonen og i egne prosesser slik at de får ut kraften og potensiale i å bruke Design Thinking. Samtidig er de ute etter hvordan få metoden og de tre sirklene til spille godt sammen, slik at de oppnår ønskede resultater.

– Relevante spørsmål blir da: Hvordan bygge innovasjonskultur internt som støtter opp under tankesettet? Hvordan etablere strukturer og prosesser som muliggjør at innsikten – altså selve gullet – overlever gjennom hele utviklingsløpet? Alt for ofte ser vi at interne ting som siloer, maktposisjonering, teknologi eller tid gjør at «gullet» gradvis kuttes og tilpasses slik at resultatet kun blir en litt bedre versjon av dagens tjeneste. Det er skikkelig synd når innsikten potensielt kunne skapt løsninger som kunne revolusjonert markedet, sier Ingunn.

Viktig med eierskap og forankring

Å lykkes med innovasjon krever at du er oppriktig investert i å løse en aktuell utfordring. Er du det så kobler du på dine beste folk og sørger for at det er godt forankret i ledelsen, noe som er svært viktig for å lykkes

– Eierskap og forankring i hele organisasjonen er spesielt viktig fordi du må være forberedt på at en løsning også kan føre til endringer i organisering og ansvar eller til nye måter å jobbe på. En Design Thinking-prosess kan gi virksomheten en ny forståelse internt og sørge for mer deling og samarbeid på tvers. Siden prosessen er iterativ og vil kreve at du optimaliserer kontinuerlig, er kompetanseoverføring av metodikk til kunden også svært viktig for oss. Det er helt avgjørende for å bygge nødvendig innovasjonskultur, poengterer Ingunn avslutningsvis.

Vi hjelper deg gjerne

Ønsker du en prat om hvordan vi kan bistå deg i å ta i bruk Design Thinking? Ta kontakt med oss så tar vi en uformell prat.  

Verdt å vite

Les mer Design Thinking og hva det innebærer

«For å skape innovative produkter og tjenester må du forstå brukeren og bry deg om deres liv – men det er ikke nok.»

Temaer

Ta kontakt med oss her for en prat om innovasjon eller Design Thinking

Marianne Tuen Smedås
Avdelingsleder, Øst Forretningsdesign