Effektiv styring under innovasjonspress

Private og offentlige virksomheter har innført, eller (de som er litt senere ute) er i ferd med å innføre, porteføljestyring. Særlig i offentlig sektor gir virksomhetene uttrykk for at dette er krevende (NTNU Concept rapport 2021), og at det er behov for veiledning og anbefalinger til god praksis. Med dette som bakteppe, bygger Bouvet i Rogaland opp et kompetansemiljø for å tilby kunder tjenester innen porteføljestyring.

Anne Tronslin

Tone Therese Paulsen

Publisert:

15. aug. 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Illustrasjonsbilde viser en computer og hender som noterer på et ark

Med mindre virksomheten heter SpaceX eller Tesla og driver med noe helt unikt i markedet, er det hvordan en virksomhet posisjonerer seg for vekst som blir deres konkurransefortrinn. Et dokumentert suksessfullt verktøy for dette, er effektiv “Prosjekt- program- og produkt porteføljestyring”. Ofte bare referert til som “Porteføljestyring”. Porteføljestyring skjer kontinuerlig før et/flere prosjekt starter, mens prosjekt pågår og etter prosjekt er fullført. Dette for å ha kontroll på ressurser, kapital og gevinst. Porteføljestyring er også et verktøy for å overvåke/rapportere arbeidsbelastning på ansatte, kontantstrøm og leveranser til kunder.  Samlet sett kan man si at porteføljestyring er det en virksomhet gjør for å definere, balansere og styre sin samlede portefølje av prosjekt, program og produkt på en slik måte at strategiske mål nås og ressursene utnyttes best mulig.  På godt norsk; posisjonerer seg for å lykkes!

Under innovasjonspress 

Både offentlig og privat sektor møter økende innovasjonspress i kjølvannet av teknologiske fremskritt. Det skal leveres mer, for mindre. Teknologiske fremskritt har ført til at forbrukernes forventninger har gått opp, enten det er årlig oppgraderte mobiltelefoner eller nye apper med hyppige oppdateringer og nye funksjoner. Videre må flere og flere produkter integreres med andre plattformer og systemer for å inkludere funksjoner som både forbrukere og industri ser på som bransjestandard. Særlig i offentlig sektor kreves det “more bang for the buck” i dagens politiske landskap hvor effektivisering og forvaltning av skattepenger er en “het tomat”. Ved å forstå dagens porteføljes kostnader og markedsdekning, er virksomheter i bedre stand til å skape en strukturert tilnærming til å utvikle nye tilbud, samtidig som man holder strategisk fokus og utfører de riktige prioriteringene til riktig tid. 

Når du legger ut på tur, er et kart viktig fordi det gir veibeskrivelse for å nå målet. På samme måte kan ikke en virksomhet vokse bærekraftig over tid uten en oversikt over deres visjon og strategi. For økt forretningsverdi må alle i en virksomhet forstå dens strategi og hvordan de kan bidra til suksess. Verdi skapes ikke bare gjennom fortjeneste, men – enda viktigere – ved å utnytte immaterielle eiendeler. For å ta dette et steg videre, er mennesker, teknologi og kultur de immaterielle eiendelene til kontinuerlig læring og innovasjon som støtter strategien og driver alle andre tiltak. Et strategikart kan effektivt definere sammenhengene mellom disse perspektivene og gjøre det mulig for virksomheter å lage en balansert strategi som fokuserer på kortsiktige resultat, langsiktige mål, riktige prioriteringer og effektiv organisering.


Gevinster med effektiv porteføljestyring

Ifølge Boston Consulting Group fullfører virksomheter med moden praksis for porteføljestyring 35% flere av initiativene sine med suksess. De feiler altså sjeldnere og kaster bort mindre penger. Porteføljestyring gjør også at man mer effektivt kan luke ut og stoppe initiativ som ikke lenger gir verdi, eller som overlapper hverandre.  

Andre gevinster med porteføljestyring er bedre oversikt over prosjekt og program, økt forretningsverdi, effektiv balanse mellom endringer og daglig drift, økt samhandling og kunnskapsdeling, og økt innovasjon. En vellykket porteføljestyring oppnår balanse mellom prosjekter som støtter virksomhetens visjon og strategiske mål, som har akseptabel risikoprofil og den fordeler ressurser effektivt på tvers av porteføljen.


Fremtidsrettet strateg

God porteføljestyring er ikke bare noe du gjør- det er noe du er. Porteføljestyring er fremtidsrettet. Hvis du ikke kan se fremtiden til virksomheten din ved å se på porteføljen, har du ingen sjanse til å komme dit. Porteføljestyring krever en god forståelse av sammenhengen mellom strategiutvikling og strategiimplementering. Den valgte porteføljen av prosjekt, program og produkt, må samlet fremme virksomheten. Det krever også riktig talent. Porteføljeforvaltere tilpasser prosjekter, programmer og operasjoner med strategiske mål, og investerer ressurser i riktig arbeid for å levere forventet verdi. Konsernsjefens rolle er å formulere klart hva en virksomhets fremtid er i løpet av ett år, tre år og fem år. Porteføljeforvalterens rolle er å evaluere porteføljen for å sikre at den oppfyller de strategiske målene, og kontinuerlig vurderer virksomhetens prosjekt, program og produkt som kanskje må tas ut eller inkluderes i porteføljen. Porteføljestyring er den avgjørende koblingen – eller limet – mellom strategisk hensikt og initiativene som leverer strategi.
 

Temaer

Bouvet tilbyr følgende tjenester innen porteføljestyring:

Porteføljestyringsstrategi:
Bouvet hjelper kunder med å analysere og vurdere sin nåværende prosjektportefølje og hvordan denne forvaltes, for å identifisere potensielle forbedringer og optimalisering. I samarbeid med kunde utvikler Bouvet strategier for porteføljestyring som er tilpasset virksomhetens spesifikke behov og mål. Dette inkluderer å definere mål og indikatorer for suksess, etablere prosesser og metoder for styring av porteføljen, og identifisere nødvendige ressurser, risikoer, organisering, rapportering og kompetanse. 
 
Porteføljestyringsverktøy:
Bouvet kan hjelpe kunder med å velge, implementere og tilpasse porteføljestyringsverktøy som passer til deres behov. Dette kan omfatte prosjektstyringsverktøy, ressursplanleggingssystemer, rapporteringsverktøy og annen programvare som støtter porteføljestyring. 
 
Prosjekt- produkt- og programstyring:
Bouvet tilbyr tjenester innen prosjekt-produkt- og programstyring for å sikre at enkeltprosjekt, program og produkt blir gjennomført effektivt og i samsvar med definerte mål. Dette inkluderer prosjektplanlegging, ressursallokering, risikohåndtering, framdriftsrapportering og kvalitetssikring. 
 
Porteføljeoptimalisering:
Bouvet hjelper kunder med å identifisere og implementere forbedringer i deres prosjektportefølje, inkludert ressursallokering, prioritering av prosjekter og kontinuerlig tilpasning til endrede behov.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt

Anne Tronslin
Enhetsleder