Velferdsteknologi + tjenestedesign = sant

For mange norske kommuner har det i løpet av de siste årene skjedd en stor endring i måten nye tjenester utvikles og leveres. Velferdsteknologi har blitt en viktig satsing i mange kommuner, noe som betyr at tjenestene de leverer både endres og må designes på nye måter. For å lykkes vil tjenestedesign være en del av nøkkelen.

Trude Arntsen

13. jan. 2021

IMG_6492

Trøndelagsløftet er et regionalt samarbeid rundt velferdsteknologi i Trøndelag. I dette nettverket samarbeider og deler kommunene både erfaringer og kunnskap. De er også hele tiden på jakt etter å lære mer om nye metoder som kan forberede de på endringer som kommer. På oppdrag fra Trøndelagsløftet har vi i Bouvet skreddersydd et kursopplegg i tjenestedesign for kommunene i Trøndelag. Kurset ble gjennomført for to kursgrupper i løpet av en halvårsperiode høsten 2019 – vinteren 2020. Det ble i perioden gjennomført tre kurssamlinger med ulike tema innenfor tjenestedesign med oppfølging mellom samlingene.

I denne artikkelen vil vi dele erfaringer fra oppdraget og formen på kurset. 

Nye verktøy – mer enn hammer og spiker 

Kursdeltakerne fra Trøndelagsløftet har hatt bakgrunn fra ulike fagområder – noen fra IT, noen fra ledelse samt noen som jobber i helsetjenesten og er tett på innbyggere. Å samles slik på et kurs gir folk mulighet til å snakke på tvers om fag på en måte de kanskje ikke tar seg tid til eller har mulighet til i hverdagen. I kurset har det vært et mål at kursdeltakerne skal se ulike problemstillinger og muligheter fra ulike perspektiver. Mange av metodene fra en tjenestedesigners verktøykasse handler nettopp om dette, å legge til rette for å tenke sammen, ha gode faglige diskusjoner og skape en felles praksis på tvers av fagtilhørighet. Kursopplegget tok utgangspunkt i eksisterende og godt etablerte verktøy, som blant annet verktøy for tjenesteinnovasjon (KS), som noen av kursdeltakerne allerede var kjent med. I tillegg til forståelse og bruk av verktøy handlet kurset mye om å forstå tankegangen for hvorfor tjenesteperspektivet er nyttig og hvordan det kan tilføre verdi. 

Kurs i en travel hverdag  

Å implementere nye arbeidsmetoder skjer ikke av seg selv. Det å ta i bruk ny kunnskap og komme i gang med ny praksis er krevende, spesielt når du ikke føler deg trygg nok på verktøykassen selv enda. Samtidig vet vi at det er viktig å starte, prøve og dermed skaffe seg nye erfaringer. Vi var derfor opptatt av å lage et kursdesign som skulle hjelpe kommunene med å komme i gang og bruke det de hadde lært mellom hver samling. 

IMG_6519.JPG
Fra gruppearbeid i kurset.

 
På bakgrunn av dette fikk kursdeltakerne hjemmelekser mellom hver samling. Gjennom disse hjemmeleksene ble de utfordret til å prøve seg på oppgaver med utgangspunkt i teori og praktiske øvelser de hadde lært på kurssamlingen. På slutten av hver samling fikk gruppene i oppgave å planlegge hjemmearbeidet til neste samling og bestemme ambisjonsnivået. 

"- Vi oppdaget at vi tenkte for komplisert. Men vi fant ut at det er bare å gjøre det –  hoppe ut i det og komme i gang! "

Sitat fra kursdeltaker

Erfaringer fra kurset 

Etter kurset har Trude, som er tjenestedesigner i Bouvet, tatt en prat med noen av deltakerne for å høre hvordan kommunene har kommet i gang med tjenestedesign og hva som har vært verdien for deltakerne i noen av kommunene. Tilbakemeldingene er at kurset var nyttig, samtidig krever det litt innsats å bruke den nye kompetansen i hverdagen. Her er noe av det deltakerne sa om kurset: 

"Ja det var veldig nyttig og lærerikt på flere måter. I tillegg til å lære om tjenestedesign var det også nyttig å møte folk fra andre kommuner" 

"Dette kurset hadde nok vært lærerikt for alle mine kollegaer. Å ta et dypdykk og analysere hvordan vi jobber er veldig bra. Vi lærte mye og ser at vi kan få det til selv" 

«Gøy å ha noen å drøfte ting sammen med – vi lærte at flere hoder tenker bedre sammen»

«Verktøyene er kjempebra – nå er det om å gjøre å få satt det som en arbeidsmetode i arbeidshverdagen. Etter kurset har det vært enklere å forstå tjenestedesign og velge hvilke verktøy vi skal bruke til hva»   

IMG_6275 (1).JPG

Kursdeltakernes tips til andre som skal i gang med tjenestedesign i velferdsteknologi: 

  • Finn ut hva behovet er – ikke tenk teknologi. Beskriv behovet og ikke tro du har fasiten selv. 

  • Involver leverandørene i arbeidet, leverandørene kan svare ut behov i stedet for at du spør etter en konkret teknologi. 

  • I en kommune er det viktig å ta utgangspunkt i en samling av behov. I en case kan vi ta utgangspunkt i behovet til en bruker/brukergruppe – før vi videre undersøker om dette gjelder flere. Det er viktig med økonomisk argumentasjon når du skal forsvare prioriteringer.  

  • Tenk gjenbruk og større anskaffelser, gjerne sammen med andre. 

  • Se ting i sammenheng, både organisasjonsbehov og brukerbehov er viktige – ofte er reduksjon i ressursbruk en motivasjon, men vi må alltid starte med et behov. 

  • Mye har endret seg med tankesettet – vi ser mer på gevinstene for brukere nå. Spesielt tankesettet til ledere har endret seg – nå er det mer fokus på at vi ikke skal nedbemanne, men øke kvalitet i stedet. 

  • Ta utgangspunkt i brukerbehov uansett – gevinster skal kom som en positiv effekt, for eksempel ved at innleie av ekstravakter går ned. 

Våre kurs innen tjenestedesign

Vil du vite mer eller gjøre et tilsvarende kompetanseløft i din bedrift? Se hva vi tilbyr og ta gjerne kontakt om vi kan skreddersy egne løsninger. 
Se våre kurs innen tjenestedesign

Faktaboks – slik arrangerte vi kurset

Kurset ble arrangert på to lokasjoner, ett  nord i Trøndelag og ett sør i Trøndelag. Dette for å få med så mange deltakerkommuner som mulig, for mange var det langt å reise. På hver lokasjon ble det gjennomført tre dagssamlinger med ulike tema på hver samling.  

Kursholdere: Jens Lien og Trude Arntsen
 
Tema på samlingene 
Samling 1: Kunnskap om tjenestedesign, design thinking og metodikk for tjenesteinnovasjon. 

Samling 2: Samfunnsendringer, teknologitrender og digitalisering. Fasilitering av designprosesser.  

Samling 3: Tjenestedesign i egen organisasjon. Tjenestedesign i  anskaffelsesprosesser. Innføring og realisering. 

Alle kurssamlinger ble gjennomført med to kursholdere fra Bouvet. For å sikre viktig tverrfaglig kompetanse hadde kursholderne kompetanse både fra tjenestedesign og virksomhetsarkitektur.