IT-ressurser for fremtiden

Bouvet ble forespurt av ledergruppen i Glencore Nikkelverk om bistand til en studie og anbefaling om "optimal IT-organisasjon" ved Nikkelverket.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Glencore Nikkelverk er en av de eldste og mest tradisjonsrike virksomhetene i prosessindustrien i Kristiansand. De er også det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og eksporterer 100% av produksjonen, som primært består av nikkel, kobber og kobolt. 

Nikkelverket har store ambisjoner for digitalisering og å være en fremoverlent industrivirksomhet som utnytter potensialet i ny teknologi. For å lykkes med ambisjonene er det viktig at ledelsen har nødvendig kompetanse for å lede selskapet i ønsket retning. 

Ledelsen ved Nikkelverket iverksatte derfor et forprosjekt for å kartlegge dagens situasjon og å komme med anbefalinger til hvordan et fremtidig høyt ambisjonsnivå for digitalisering kan jobbes mot. Et team fra Bouvet bestående av rådgivere innen strategisk rådgivning, prosessrådgivning og endringsledelse gjennomførte forprosjektet.

Forarbeidet resulterte i en rapport med en rekke anbefalinger til hvordan Nikkelverket bør gå frem for å rigge sin IT-drift og organisasjon for fremtiden. 

En faglig vurdering fra Bouvet

Studien Bouvet gjennomførte har vært en del av flere faglige vurderinger Nikkelverket har benyttet som underlag for å beslutte størrelse og retning for deres IT-ressurser for fremtiden. I rapporten har Nikkelverket fått flere faglige vurderinger fra Bouvet knyttet til:

  • Hvilke IT-oppgaver Nikkelverket bør ha kompetanse og kapasitet på internt
  • Hvilke digitale ferdigheter og kompetanse toppledelsen bør besitte
  • IT-sikkerhet og rusting mot digitale angrep
  • Beste praksis for en Informasjon & Teknologi-funksjon

Anbefalingene ble satt på grunnlag av 

Workshops og inspirasjonsseminarer

Gjennom en definert workshop-serie fikk ledergruppen faglig påfyll knyttet til digitalisering og sikkerhet og ble utfordret på hvilken strategisk betydning IT-rollen skal ha for Nikkelverket i fremtiden.

I workshopene benyttet vi kompetanse fra flere av våre virksomhetsområder, i tillegg til eksterne foredragsholdere som leverte faglig påfyll i tråd med tema for hver sesjon.

Gjennom å bruke tverrfaglig kompetanse på tvers av våre regionskontorer lyktes vi med å gi Nikkelverket en bredde og en dybde i arbeidet med å beskrive hvordan de bør utforme sin IT-satsing for fremtiden.

Workshop med superbrukere for å kartlegge as-is og ønsket to-be
Workshop med superbrukere for å kartlegge "as-is" og ønsket "to-be".

 

– Workshopene var viktige for å sette agenda. Det ga grunnlag for konkrete diskusjons- og spørsmålsstillinger.

Morten Njåstad Bråten

Rådgivning med skreddersøm

Rådgivere fra våre fagmiljøer innen digitalt lederskap og endringsledelse har under forprosjektet utfordret ledergruppen på hvordan modne og få med seg hele organisasjonen til å nå ønsket fremtidsbilde. I arbeidet ble det benyttet kreative verktøy og virkemidler, samt konkret metodikk fra digitalt lederskap og endringsledelse.

Gjennom forprosjektet har det vært tett dialog med Nikkelverkets ledelse, IT-forum, IT-avdeling og utvalgte personer for innsikt og forankringer.

Innsikt hentet fra samtalene ga innsikt i Nikkelverket sin virksomhet. Det gav videre et godt grunnlag til å kunne komme med et skreddersydd program og anbefalinger til deres drift. 

I en kartlegging utført i studien ble ledergruppen utfordret på å definere dagens situasjon og ønsket fremtidsbilde for digital transformasjon. 

Resultat

Resultatet av prosjektet ble en rapport og presentasjon med anbefalinger knyttet til videre arbeid med IT-rollen hos Nikkelverket. I arbeidet konkluderte ledelsen i Nikkelverket at IT-rollen er strategisk viktig og må være en integrert del av virksomheten. Ledelsen satt også et høyt ambisjonsnivå for digitalisering, samtidig som de erkjente at dette er arbeid som vil ta tid. 

Rapporten gav konkrete anbefalinger til hvordan Glencore Nikkelverket kan organisere seg for fremtiden knyttet til IT, samt gav forslag om videre aktiviteter. Rapporten ble i etterkant av prosjektet benyttet som en av flere kilder og anbefalinger for å beslutte videre satsing på IT hos Nikkelverket.
 

Prosjekt: Forprosjekt for å kartlegge IT-ressurser for fremtiden

Sektor: Industri

Ansvarlig kontor: Kristiansand

Tjenester: Prosjektledelse, Rådgivning, Endringsledelse, Digitalt lederskap

 

Morten Njåstad Bråten
Kunde- og forretningsutvikler, Sør