Foto av to industriarbeidere fra Eide
Foto: Eyde-klyngen

Eyde-klyngen

Skal skape ny verdi fra avfall i prosessindustrien

Gjennom datafangst og analyse i skyen skal Eyde-klyngen skape nye utnyttelsesområder for biprodukter og avfall fra norske industrianlegg.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

Prosessindustrien har store overskudd fra ulike restmaterialer og biprodukter innen mineral-, trevirke, samt overskuddsenergi fra sine produksjonsprosesser, dette overskuddet kalles i industrien for sidestrømmer og spillvarme. 

Eyde-klyngen har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gjennomført en nasjonal sidestrømsanalyse i norsk prosessindustri, for å kartlegge mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder uorganisk farlig avfall fra prosessindustrien. 

Vi har sammen med Eyde-klyngen utviklet en ny løsning som henter inn og analyserer data fra industribedriftene sitt avfall- og sidestrømmer. 

Med dette prosjektet tar Eyde-klyngen et viktig steg i retningen av å gjøre industrien mer bærekraftig, forteller Kristian, som har vært med å rådgi Eyde-klyngen i dette prosjektet

Tenk så mye vi kan lære om forbruket til norsk industri ved å kartlegge og analysere eksisterende forbruk og dele det på tvers. Dette kan skape mange nye muligheter og bruksområder for sidestrømmene.

Kristian Lindeberg Grindheim, rådgiver i Bouvet

Løsning

Fra Excel til skyen 

Gjennom å samle inn og sammenstille data som allerede finnes i den enkelte virksomhet kan klyngen skape nye utnyttelsesområder for det som i dag ansees som verdiløse biprodukter. 

Prosjektet startet som en MVP, hvor Eyde-klyngen samlet inn data gjennom avanserte Excel-skjemaer. Bouvet hjalp først Eyde med å bygge visualisering på toppen av skjemaene, ved hjelp av Microsoft sitt analyseverktøy, Power BI. 

Datainnsamling med Excel viste seg å være en ineffektiv form for datafangst, både for bruker og for Eyde-klyngen. Klyngen fikk inn mange Excel-ark som skulle sammenstilles til én datakilde. Med daværende løsning kom det lett formaterings- og brukerfeil. For å redusere arbeidsmengden og øke datakvaliteten på innsamlet data, lagde vi derfor en ny løsning med forbedret brukergrensesnitt for innrapportering 

Rapporter og dashboards 

Dataen fra avfalls- og sidestrømmene blir i den ny løsningen tilgjengeliggjort for klyngen gjennom rapportering i Power BI. Med eget oppsett i det allsidige analyseverktøyet fra Microsoft, kan Eyde og industribedriftene enkelt utvikle tilpassede rapporter og visualiseringsdashboards på egenhånd. 

Skjermbilde fra dashboard i Power BI
Skjermbilde av dashboardet i Power BI

Forbedret innrapportering 

I den nye løsningen har vi utviklet nye skjemaer for innrapportering av ulike datakilder. Det er industribedriftene selv som vurderer om de har disse dataene og om de ønsker å dele dataene. Det er ikke en forpliktelse til å dele, men aktørene har så langt vist en enorm samarbeidsevne og ønske om å dele med hverandre, forteller Mette Margrethe Ljosland, utvikler i Bouvet. 

Skjemaene er implementert i moderne og velprøvde teknologier som React og Typescript. Selve applikasjonen kjøres i skyen, i Microsoft Azure. Det er utviklet en graph-ql API som lagrer og henter data fra en database. 

PowerBI henter data fra databasen, slik at sluttbrukere kan få tilgang til aggregerte data i rapporter på ulike nivåer. På den måten får man samlet inn data med bedre datakvalitet enn det vi kan få med Excel-ark. 

Skjemaene er implementert i moderne og velprøvde teknologier som React og Typescript. Selve applikasjonen kjøres i skyen, i Microsoft Azure. Det er utviklet en graph-ql API som lagrer og henter data fra en database.

Mette Margrethe Ljosland, utvikler i Bouvet.

Gjenbruk i fokus

I prosjektet har vi arbeidet etter smidige prinsipper og utformet og justert løsningen underveis basert på brukertester og tett dialog med ressurspersoner i Eyde-klyngen.

Prosjektet skulle opprinnelig startet med at vi utviklet et skjema for kartlegging av materialstrømmer, for å bedre datakvaliteten på data innsamlet i MVPen. Basert på de positive erfaringene og mulighetene knyttet til innsamling av data via, ble det raskt etterspørsel etter å utvikle en lignende løsning for kartlegging av energistrømmer og trevirke-avfall, og man priorterte å utvikle disse først for å raskt får tilgang til nye data for flere sidestrømmer

Mange av bedriftene får inn masse ulikt trevirke som i dag går til forbrenning. Med den nye løsningen og innsamlet data kan aktørene i markedet finne forbedrede metoder for sortering og samtidig avdekket nye bruksområder for trevirket.

Vi lagde derfor tilsvarende opplegg og skjemaer for de ulike materialene og energikildene. I den grad det var mulig gjenbrukte vi oppsett og teknologi.

Det er utrolig spennende å få jobbe tett med industrien og få et overblikk over forretningen og prosessene i anleggene. Det har også vært veldig givende å få jobbe med et prosjekt som virkelig gir mening og med en kunde som er både smidige og svært endringsvillige. Det er i industrien vi virkelig kan gjøre en forskjell for å nå bærekraftsmålene.

Kristian Lindeberg Grindheim, rådgiver i Bouvet
Industrial zone,The equipment of oil refining,Close-up of industrial pipelines of an oil-refinery plant,Detail of oil pipeline with valves in large oil refinery.

Om Eyde-klyngen

eyde_logo_hoy_all_tekst_blaa_stor_transp.png

Eyde-klyngen er en norsk klynge for prosessindustrien som ble grunnlagt i 2007 og er organisert som en ideell organisasjon. Medlemmene består av de største prosessindustribedriftene i landet i tillegg til leverandør- og kunnskapsbedrifter.
 

 

Kontakt oss

Helene Tønnessen
Regionleder Sør