Skal skape ny verdi av sidestrømmer i prosessindustrien - Bouvet Norge

Vi går foran og bygger fremtidens helse- og omsorgssektor

Sammen med våre kunder utvikler vi løsninger som brukes daglig i behandling og forebyggende helsearbeid.Skal skape ny verdi av sidestrømmer i prosessindustrien

Gjennom datafangst og analyse i skyen skal Eyde-klyngen skape nye utnyttelsesområder for biprodukter og avfall fra norske industrianlegg.
Et tverrfaglig team fra Bouvet har vært med å designe og utvikle en webbasert løsning for rapportering og analyse av avfall- og sidestrømmer i prosessindustrien. I første omgang skal løsningen brukes av rundt 50 norske industribedrifter.

Prosessindustrien har store overskudd fra ulike restmaterialer og biprodukter innen mineral-, trevirke, samt overskuddsenergi fra sine produksjonsprosesser, dette overskuddet kalles i industrien for sidestrømmer og spillvarme.

Eyde-klyngen har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gjennomført en nasjonal sidestrømsanalyse i norsk prosessindustri, for å kartlegge mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder uorganisk farlig avfall fra prosessindustrien.

Vi har sammen med Eyde-klyngen utviklet en ny løsning som henter inn og analyserer data fra industribedriftene sitt avfall- og sidestrømmer.

Med dette prosjektet tar Eyde-klyngen et viktig steg i retningen av å gjøre industrien mer bærekraftig, forteller Kristian, som har vært med å rådgi Eyde-klyngen i dette prosjektet.


Tenk så mye vi kan lære om forbruket til norsk industri ved å kartlegge og analysere eksisterende forbruk og dele det på tvers. Dette kan skape mange nye muligheter og bruksområder for sidestrømmene.        

Font
Eyde-klyngen er en norsk klynge for prosessindustrien som ble grunnlagt i 2007 og er organisert som en ideell organisasjon. Medlemmene består av de største prosessindustribedriftene i landet i tillegg til leverandør- og kunnskapsbedrifter.
Hard hat, High-visibility clothing, Smile, Workwear, Helmet, Sleeve, Engineer, Yellow

Gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av bransjer, virksomheter og forskningsmiljø har vi muligheten til å forme vår felles fremtid til det bedre. Dette prosjektet er et perfekt eksempel på hvordan vi som selskap ønsker å bidra til at vi lykkes med nettopp det!

Kristian Lindeberg Grindheim, rådgiver i Bouvet

Foto: Eyde-klyngenOm Power BI

Power BI er en forretningsanalysetjeneste fra Microsoft. Det tar sikte på å gi interaktive visualiseringer og business intelligence-funksjoner med et grensesnitt som er enkelt nok til at sluttbrukere kan lage sine egne rapporter og dashboards. Det er en del av Microsoft Power Platform.


Les mer om hvordan data kan bli til innsikt på seks steg med Power BI
Fra Excel til skyen

Gjennom å samle inn og sammenstille data som allerede finnes i den enkelte virksomhet kan klyngen skape nye utnyttelsesområder for det som i dag ansees som verdiløse biprodukter.

Prosjektet startet som en MVP, hvor Eyde-klyngen samlet inn data gjennom avanserte Excel-skjemaer. Bouvet hjalp først Eyde med å bygge visualisering på toppen av skjemaene, ved hjelp av Microsoft sitt analyseverktøy, Power BI.

Datainnsamling med Excel viste seg å være en ineffektiv form for datafangst, både for bruker og for Eyde-klyngen. Klyngen fikk inn mange Excel-ark som skulle sammenstilles til én datakilde. Med daværende løsning kom det lett formaterings- og brukerfeil. For å redusere arbeidsmengden og øke datakvaliteten på innsamlet data, lagde vi derfor en ny løsning med forbedret brukergrensesnitt for innrapportering

Rapporter og dashboards

Dataen fra avfalls- og sidestrømmene blir i den ny løsningen tilgjengeliggjort for klyngen gjennom rapportering i Power BI. Med eget oppsett i det allsidige analyseverktøyet fra Microsoft, kan Eyde og industribedriftene enkelt utvikle tilpassede rapporter og visualiseringsdashboards på egenhånd.Forbedret innrapportering

I den nye løsningen har vi utviklet nye skjemaer for innrapportering av ulike datakilder. Det er industribedriftene selv som vurderer om de har disse dataene og om de ønsker å dele dataene. Det er ikke en forpliktelse til å dele, men aktørene har så langt vist en enorm samarbeidsevne og ønske om å dele med hverandre, forteller Mette Margrethe Ljosland, utvikler i Bouvet.


Skjemaene er implementert i moderne og velprøvde teknologier som React og Typescript. Selve applikasjonen kjøres i skyen, i Microsoft Azure. Det er utviklet en graph-ql API som lagrer og henter data fra en database.PowerBI henter data fra databasen, slik at sluttbrukere kan få tilgang til aggregerte data i rapporter på ulike nivåer. På den måten får man samlet inn data med bedre datakvalitet enn det vi kan få med Excel-ark.Human body, Forehead, Smile, Lip, Jaw, Gesture, Iris, HappyFokus på gjenbruk

I prosjektet har vi arbeidet etter smidige prinsipper og utformet og justert løsningen underveis basert på brukertester og tett dialog med ressurspersoner i Eyde-klyngen.

Prosjektet skulle opprinnelig startet med at vi utviklet et skjema for kartlegging av materialstrømmer, for å bedre datakvaliteten på data innsamlet i MVPen. Basert på de positive erfaringene og mulighetene knyttet til innsamling av data via, ble det raskt etterspørsel etter å utvikle en lignende løsning for kartlegging av energistrømmer og trevirke-avfall, og man priorterte å utvikle disse først for å raskt får tilgang til nye data for flere sidestrømmer

Mange av bedriftene får inn masse ulikt trevirke som i dag går til forbrenning. Med den nye løsningen og innsamlet data kan aktørene i markedet finne forbedrede metoder for sortering og samtidig avdekket nye bruksområder for trevirket.

Vi lagde derfor tilsvarende opplegg og skjemaer for de ulike materialene og energikildene. I den grad det var mulig gjenbrukte vi oppsett og teknologi.


Det er utrolig spennende å få jobbe tett med industrien og få et overblikk over forretningen og prosessene i anleggene. Det har også vært veldig givende å få jobbe med et prosjekt som virkelig gir mening og med en kunde som er både smidige og svært endringsvillige. Det er i industrien vi virkelig kan gjøre en forskjell for å nå bærekraftsmålene.
Dress shirt, Forehead, Nose, Chin, Eyebrow, Beard, Neck, Jaw, Sleeve

Kristian Lindeberg Grindheim, rådgiver i Bouvet

Mette Margrethe Ljosland, utvikler i Bouvet.

Map, Font
Product, Font, Slope

Skjermbilder fra løsningen til Eyde i Power BI

Bicycle wheel, Material property, Tire, Product, Font

H1 48/58

H2 40/48

H3 32/40

H4 24/32

Ingress 24/32

Body 18/24Maler design og fargeprofil

Illustrasjon av PowerBI