Statens Vegvesen

Takting: Smart flåtestyring gjennom flaskehalser i veinettet

Bouvet leverer et digitalt system som skal hjelpe tungtrafikken i distriktene å unngå potensielt farlige møtesituasjoner. Prosjektet benytter elementer fra optimering, maskinlæring, IoT og skyløsninger

Bakgrunn

Mye av industrien i Norge ligger i distriktene hvor veiinfrastrukturen til tider kan være meget begrenset. Dette gir betydelige utfordringer for tungtransport til og fra disse områdene

Et eksempel er tungtransport som møtes på bruer og i undersjøiske tunneler uten muligheter til å passere hverandre. Dette fører til at trafikken stoppes i begge retninger. Situasjoner som dette kan medføre store forsinkelser, farlige situasjoner og ulykker.

Statens Vegvesen og Bouvet samarbeider nå om om å utvikle digitale løsninger på dette problemet! 

Et fartsavpasningssystem skal via en taleapp gi fartsråd til kjøretøy med ruter som inkluderer problemstrekningene slik at møtesituasjoner kan unngås. Denne formen for kontrollert avvikling av trafikk gjennom en flaskehals kalles gjerne for Takting.

Utfordringer

Det er flere fundamentale utfordringer når man skal lage et system som takter trafikk gjennom infrastrukturen. Grovt sett kan disse deles i tre:

  1. Å forutsi fremtidig lokasjon for de taktede kjøretøyene. Dette kan være vanskelig på grunn av variasjoner i kjøremønster, varierende vær og veiforhold, og annen (ikke-taktet) trafikk
  2. Lokale variasjoner i GPS og nettverksforhold
  3. Fysiske begrensninger: Å effektuere signifikante endringer i møtepunkt krever at takting foregår over relativt lange strekk og/eller betydelige fartsendringer.

Løsning

For å forstå takteproblemet bedre og hva slags løsning vi trengte, utviklet prosjektet simulerings og 3D-visualiseringsrammeverk. Dette tilrettela også for raske utviklingssykluser og kontinuerlige leveranser.

Et eksempel på simulering av takting er vist i figuren under. I figuren kan du se en digital tvilling av veien fra Skjervøy i Troms ut til fastlandet og bilene på den. Denne strekningen har to flaskehalser: Skattørsundtunnelen fra Skjervøya til Kågen og Maursundtunnelen fra Kågen til fastlandet. Yttergrensene til flaskehalsene er merket med grønne rektangler i figuren.

Om to biler er vurdert av systemet å være i fare for å møtes i en flaskehals vises det en rød linje mellom dem og fartsavpasningsmotoren justerer deretter farten slik at møtepunktet flyttes utenfor flaskehalsen.

Taktesystemet benytter en app som rapporterer kjøretøyets posisjon jevnlig. Posisjonene sendes til en applikasjon i Google Cloud som predikerer fremtidig posisjon til alle kjøretøyene det har oversikt over. Om noen kjøretøy er i fare for å møtes i en flaskehals regner systemet ut fartsråd som skal hindre dette i å skje.

Appen viser kjøreråd på mobilskjerm og leser det opp som tale. Figuren under viser brukergrensesnittet på appen i tre forskjellige tilstander.

Systemet gjennomgikk vinteren 2018/19 en konseptstudie som ble avsluttet med en vellykket felttest på Skjervøy i starten av mars 2019.  Den samme plattfomen utvides nå med støtte for kolonnekjøring. 

Verdi for kunden

Næringer som håndterer tungtransport må forholde seg til både leveransefrister på eksisterende og fremtidig last. Uforutsigbarhet og forsinkelse forplanter seg fra ett oppdrag til en hel verdikjede. Dette skaper ekstra belastning for sjåfør – og kostnader for næringen. Taktesystemet bidrar til færre farlige trafikksituasjoner for sjåførene og bedre forutsigbarhet og fremkommelighet, samtidig som det bidrar til at lasten kommer frem til rett tid.

Taktesystemet er et konsept med et stort potensiale, og det bør utredes hvordan det kan implementeres på flere utsatte vegstrekninger og også ses i sammenheng med behovet for investeringstiltak.

 

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Henrik Schwarz