Teknologien som skal gjøre havet smartere og sunnere

For å gjøre havindustrien både mer miljøvennlig og produktiv jobber vi sammen med flere aktører for å utvikle et smart, trådløst observasjonsnettverk under vann. Nettverket skal samle inn data slik at vi bedre kan forstå driften og sikre vekst på en bærekraftig måte.

Redaksjonen

27. aug. 2021

SFI Smart ocean

Norsk havindustri er verdensledende på både operasjoner og teknologi innen olje og gass, havbruk og offshore vindkraft. Den norske havindustrien spiller derfor en viktig rolle når spørsmålet om hvordan vi skal forvalte og utviklet havets ressurser på en effektiv og bærekraftig måte skal besvares. 

Havindustrien har nemlig et enormt vekstpotensial, og kan med riktig utvikling doble sitt bidrag til verdensøkonomien innen 2030 (OECD, The Ocean Economy in 2030). Samtidig er havet i fare grunnet store klimautfordringer. For å lykkes med å både utvikle industrien, samtidig som vi tar vare på miljøet, er havindustrien derfor nødt til å få en bedre forståelse av hva som skjer både over og under overflaten. De må være i stand til å agere på signalene havet sender. 

Dette behovet gjenspeiles også i en rekke nasjonale strategier. Regjeringens havstrategi, HAV21, MARITIM21, Digital21 og OG21 peker alle på viktigheten av at vi digitaliserer havet. 

For å svare på disse utfordringene har vi sammen med et konsortium bestående av forskningspartnere og brukerpartnere fra industri og offentlig forvaltning gått sammen i et prosjekt ved navn SFI Smart Ocean. I dette prosjektet skal vi utvikle en autonom sensorteknologi som kan gi kontinuerlige målinger av høy kvalitet. Prosjektet har som mål å sikre trygg monitorering og muliggjøre en bærekraftig utnyttelse gjennom stordataanalyser og datadrevet beslutningsstøtte.

Smart ocean illustrasjon.png
SFI Smart Ocean er et prosjekt over 8 år hvor målet er å bygge et smart, trådløst observasjonsnettverk under vann. Prosjektet gjennomføres på tvers av akademia og industri, og er per i dag sammensatt av 16 aktører.

Et trådløst system som gir data i sanntid

Målinger og overvåkning av havindustri gjøres i dag ved bruk av flere hjelpemidler som skip, droner og ulike bøyer. En begrensning ved disse er gjerne at de ikke er kan levere langtidsmålinger og ofte heller ikke målinger i sanntid. Installasjoner som kan levere målinger over tid og i sanntid er ofte kjennetegnet ved at de er store, tunge og krever mengder med kabler. Disse kablene er i tillegg ofte utsatt for slitasje.

I Smart Ocean-prosjektet er ønsket å lette utbyggingen av overvåkningsnettverk som kan levere både sanntidsdata og målinger over tid uten å være avhengig av større installasjoner og kabler. Dette kan oppnås ved å gjøre systemene trådløse. 

Mye data betyr mange muligheter

Det beste med dette prosjektet er likevel ikke at installasjonen av systemet krever vesentlig mindre arbeid og komponenter, men at det også vil øke mengden innsamlet data og kvaliteten på disse. 

Med så mye data som potensielt vil kunne hentes inn vil havindustrien i mye større grad kunne benytte seg av ny teknologi for sikre bærekraftig forvaltning av havene. Det vil også trygge driften av petroleumsvirksomhet, gi bedre grunnlag for beslutningstaking, føre til økt kunnskap samt muliggjøre økt samarbeid på tvers av branjser. Dette vil igjen kunne skape nye markeder og nye arbeidsplasser samt gjøre norsk næringsliv og industri mer konkurransedyktig.

Hvordan skal systemet fungere?

Systemet er tiltenkt å fungere gjennom at flere smarte distribuerte sensorer kommuniserer trådløst ved hjelp av akustiske signaler til en undervannshub. Denne huben vil deretter videresende dataene til enten bøyer eller andre faste installasjoner som vil kunne sende informasjonen videre ved hjelp av telekommunikasjon, satellitt eller fiber. Til slutt vil dataene lagres i en dataplattform som samler informasjon og gjør den tilgjengelig for ulike aktører etter behov, ønsker og avtaler. 

Når dette er oppe og går vil det være til stor nytte for havindustrien, forvaltningen, havforskere, og ikke minst for resten av samfunnet som vil dra nytte av en mer miljøvennlig havindustri.

Bovets rolle i prosjektet?

Vi deltar inn i prosjektet som brukerpartner, og leder arbeidet med å legge grunnlaget for et digitalt økosystem og tilhørende systemarkitektur. Vi får god støtte av aktører som Aanderaa Digital Instruments, Kongsberg Maritime, Norce og Høgskulen på Vestlandet. 

Hittil i prosjektet har vi utført en innledningsvis kartlegging av relevante SFIer (Senter for forskningsdrevet innovasjon) med overføringsverdi og en tilhørende interessentanalyse. I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet har en omfattende intervjustudie også blitt gjennomført for å trygge at det digitale økosystemet som skal etableres er i tråd med de ulike samarbeidspartenes ønsker og behov. Første utkast av systemarkitekturen ble som følge av studien levert i slutten av juni og markerte Bouvets første milepæl i prosjektet. I tillegg har en gruppe av våre flinke sommerstudenter utviklet en første MVP for SFI Smart Ocean og havbruksnæringen.

MVP smart ocean 1.png
Et eksempel fra MVP'en våre sommerstudenter utviklet i løpet av sommeren

Nå gleder vi oss masse til fortsettelsen, og alt det spennende vi skal få til i dette prosjektet.