Et dynamisk samfunn krever dynamiske strategier

Behovet for levende dynamiske strategier øker i takt med hyppigheten av ytre påvirkninger. Dette gjelder både ved etablering av nye og for revidering av eksisterende virksomhets-, forretnings- og digitaliseringsstrategier.

Marianne Tuen Smedås

André Lindqvist

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bilde viser mange mennesker i farta

Vi lever i et samfunn som endres raskere enn noensinne. Og det er ingenting som tyder på at endringstakten kommer til å avta i årene fremover. Snarere tvert imot. Sannsynligvis kommer den til å øke. Disse raske endringene skaper utvilsomt nye forretningsmuligheter, men medfører også stadige endringer i rammebetingelsene som nesten er umulig forutse. Hvordan virksomheter tilnærmer seg disse endringene og nyttiggjør seg mulighetene blir avgjørende for deres fremtidige konkurransekraft. Virksomheter som ikke henger med i disse raske endringene, vil heller ikke henge med i konkurransen.

Når vi navigerer i denne uforutsigbarheten blir tradisjonelle statiske strategier mindre hensiktsmessige, mens levende og dynamiske strategier blir mer relevante og nødvendige.

Hvordan fungerer en dynamisk strategi?

En strategi er en plan for å nå en ambisjon eller et mål. Enkelt forklart handler strategi om å se helheten, bestemme retning, ta bevisste valg og få med seg organisasjonen. I mange virksomheter blir strategiutvikling ofte en teoretisk øvelse fjernt fra organisasjonens virkelige hverdag, eller kun en «top-down-aktivitet» hvor ledelsen setter strategien uten å involvere organisasjonen, som er kritisk for suksess. For å lykkes med strategi er det viktig med en tydelig forankring i hele organisasjonen og forståelse for hvilke grep som kreves for å nå ønsket resultat. Hvis ikke vil organisasjonen bare fortsette som før.

En dynamisk strategi involverer og engasjerer hele organisasjonen, og utvikles basert på innsikt og læring underveis. Det er en kreativ og kontinuerlig prosess som utforsker og validerer strategiske muligheter, og muliggjør kloke forretningsmessige valg.

Ved å kombinere det beste fra anerkjente designmetodikker som Design Thinking, Designdrevet strategiutvikling, Playing to Win og tradisjonell forretningsstrategi får vi en dynamisk strategiprosess og en levende strategi som legger grunnlaget for klare og tydelige valg, retning, vekst og innovasjon.

Dynamisk-Strategi_Modell-01.png
Modell: Dynamisk strategi (basert på "Playing to Win og "Designdrevet strategiutvikling"

Som modellen over viser er dynamisk strategi en iterativ prosess, både mellom de ulike fasene og som helhet. På denne måten står strategien aldri stille og kan hele tiden tilpasses endringer i marked, samfunn, samt interne forhold i virksomheten.

Hva kreves for å lykkes?

Selv om fordelene og gevinstene er store ved å etablere en ny strategi, er det viktig å understreke at å levere på strategiske prioriteringer og målsettinger krever mye av organisasjonen, både på kort og lang sikt. En strategi kan derfor ikke bare informeres, den må forankres og implementeres, og krever både endringsvilje og evnen til å tilpasse seg omgivelsene.

For å lykkes med en strategi må den:

  • Være enkel å forstå og enkel å kommunisere
  • Angi retning, prioriteringer og handlinger
  • Forenkle beslutningstaking
  • Kommunisere budskapet tydelig
  • Få alle på samme lag
  • Samkjøre organisasjonen

Når vi jobber med forretningsdesign, er vi opptatt av å jobbe i tett samarbeid med kunden gjennom hele prosessen. Både fordi vi mener det er viktig for suksess, og for å sikre at kunden sitter igjen med de verktøyene de trenger for å lykkes over tid. På denne måten kan vi løse utfordringer som er kritisk viktig for kundens forretning og sammen oppnå gode resultater.

Temaer

Ønsker du en prat

Vil du høre mer om forretningsdesign og hvordan utarbeide og implementere en dynamisk strategi for din virksomhet, kan du ta kontakt med:

Marianne Tuen Smedås
Avdelingsleder, Øst Forretningsdesign

Noen av våre historier og prosjekter