Passer Microsoft Fabric til deg og din virksomhet?

Microsoft Fabric er en allsidig løsning som gir fordeler og muligheter for alle typer virksomheter, uavhengig om du allerede har et etablert analysemiljø eller er i startfasen. Her er noen viktige punkter du bør vurdere før du setter i gang.

Johanne Punte Kalsheim, Martin Gorgas

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Er du en bedrift med et etablert in-house data- og analysemiljø?

Da vil Fabric være nyttig blant annet fordi du i større grad kan legge til rette for data mesh gjennom gruppering av data i domener. Domener i Fabric grupperer relevante data sammen i spesifikke områder, som for eksempel avdeling eller fagområde. Hvert fagområde kan for eksempel ha tilgang til sine data, samt  felles data tilgjengelig for alle.

Fabric gir også muligheten for å avgrense tilganger til mindre miljøer, dersom du ønsker en analytikergruppe på tvers av organisasjonen. Det er også mulig å tilrettelegge for bidrag fra forretningsbrukere. Alt dette skjer mens du beholder en kopi av dataene i Fabric Onelake.

Fordeler ved Fabric for deg som har et data- og analysemiljø er:

 • Enklere å få til sikker demokratisering av data og analyse ved hjelp av organisering av data i domener og arbeidsområder (“workspaces”). Du kan knyttet arbeidsområdene sammen med domener for å ha bedre kontroll og styring på dataene dine.
 • Samarbeid på tvers av kompetanseområder i bedriften
 • Redusert kompleksitet, gjennom blant annet behov for færre integrasjoner
 • Du betaler for det du bruker, og det er enkelt å endre på kapasiteten etter behov

 

Er du en virksomhet uten et in-house data- og analysemiljø, eller er dette miljøet svært lite?

Da kan Fabric gi en oversiktlig og rimelig inngang til en fullverdig ende-til-ende analyseplattform, som kan skaleres etter behov. Det er muligheter for at et fåtall ressurser kan påta seg ansvar for hele datareisen. Ressursene kan bekle flere av kompetanseområdene som er beskrevet tidligere.

Fordeler ved Fabric for deg som IKKE har et data og analysemiljø er:

 • Mer robust, skalerbar og sikker løsning sammenlignet med Excel
 • Arbeidsområder (“workspaces”) kan brukes for å samarbeide med kollegaer for å lage samlinger av lakehouses, datavarehus, datamodeller, datasett og rapporter
 • Enkelt å sette opp og drifte Fabric-plattformen
 • Et fåtall ressurser kan ta ansvar for hele datareisen i Fabric, fra innlasting til visualisering av data i et Power BI-Dashboard
 • Oversiktlig, enkel prisstruktur med forutsigbarekostnader

Uavhengig av størrelse på data- og analysemiljøet ditt er det mulig å få støtte fra tjeneste-teamet i Bouvet som et supplement til det dere har (eller ikke har) av kompetanse i egen organisasjon.

 

Hvordan ta i bruk Fabric på sikker måte?

Det er flere ting du bør tenke på når du tar i bruk Fabric for å ivareta lover og regler, og sikre dataene dine.

Definer roller og ansvar

Start med å definere roller og ansvar. Roller og ansvar må avklares for å unngå kaos og passe på at de rette personene tar ansvar for styring og sikkerhet knyttet til dataene i bedriften din. Figuren under illustrerer de ulike rollene.

Fabric-administrator
Administrerer organisasjonsomfattende innstillinger som styrer hvordan Fabric fungerer for hele virksomheten din. For eksempel aktivere eller deaktivere Fabric-funksjoner, samt overvåke rapportbruk og ytelse på tvers av virksomheten.
 

Domeneadministratorer
Styringskontroll delegert til domenenivået. Da kan hvert domene definere egne regler og begrensninger basert på spesifikke forretningsbehov. Domener kan settes på tvers av kapasiteter. 
 

Kapasitets-
administrator

Styrer kapasiteten, tilordner arbeidsområder («workspaces») til kapasiteten og brukertillatelser på kapasiteten.
 

Arbeidsområde («workspace») administrator
Styrer innhold i arbeidsområdet. I arbeidsområdene vises data. Brukere kan ikke vise eller bruke data med mindre arbeidsområdets administrator gir dem tilgang til arbeidsområdet. Administrator kan for eksempel slette og legge til ny administrator på arbeidsområdet, samt gjør endringer på innstillinger. 
 

Er du en virksomhet med et lite data- og analysemiljø, kan én person fylle flere eller alle roller som er beskrevet?

Alternativt kan styring og administrasjon håndteres av en tredjepart.

Hva bør Fabric og domeneadministrator(er) sjekke og sett seg inn i, som et minimum? 

 1. Sjekk tenant-innstillinger og tilganger, herunder Copilot-innstillinger
 2. Sjekke at du har kontrollert identiteten og tilgangen til brukerne dine med Microsoft Entra ID, og at du har satt opp betinget tilgang i Fabric
 3. Vurder sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Fabric på kapasitetene dine
 4. Gjør deg kjent med og ta i bruk admin portal og monitorerings-Dashboard i Fabric
 5. Gjør deg kjent med og sett opp sikkerhetsmodell i Fabric som er tilpasset din bedrift 
 6. Vurder hvordan Fabric bør settes opp for å ivareta interne bruk- og tilgangsregler, samt GDPR eller industrispesifikke lover og regler
 7. Etabler rutiner for å markere sensitive data for å ha kontroll og etterleve lover og krav
   

Ønsker du en prat om hvordan komme i gang med Fabric? 

Kontakt en av våre eksperter:  

Johanne Punte Kalsheim
Enhetsleder
Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Plattform, innsikt og analyse
Plattform, Innsikt og Analyse i Rogaland
Mark West
Leder for Plattform, Innsikt og Analyse i Øst