Smidig transformasjon er nøkkelen til suksess

I en uforutsigbar og teknologidrevet verden er smidighet nøkkelen til suksess. Skiftet fra prosjekt til et produkt- og tjenesteorientert tilnærming gir virksomheten bedre muligheter til å tilpasse seg endringer og lykkes med innovasjon.

Ole Kristian Nystrøm , Marte Bonnegolt

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Fra prosjekt til produkt 

Et prosjekt er et tiltak som har et avgrenset omfang og budsjett, og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og ressursramme. Prosjekt kan også defineres som en midlertidig organisasjon. 

Produktutvikling er noe som prioriteres, gjennomføres og finansieres kontinuerlig på fast basis. Ressursene er allokert permanent så lenge produktet lever og kan forsvares ut fra satte forretningsmål.

Produktutvikling dekker både fysiske og digitale løsninger og tjenester, som løsninger for kollektivtrafikken og forbedret verdiskaping i Politiet. 

Produktfokus gir en smartere organisering og bedre arbeidsprosesser  

Det er mange fordeler med et produktfokus i bedriften. Kortere tid fra idé til lansering, færre flaskehalser, lettere kompetanse- og kunnskapsdeling, og ikke minst en positiv utvikling av motivasjon, samhold og eierskap som følger med at team er langvarige konstellasjoner som jobber sammen mot felles mål. Risiko minimeres betraktelig, og ved hjelp av eksperimenter, testing og hypotesedrevet utvikling kan man raskere og tryggere oppnå mål. 

Smidighet krever endringer i organisasjonsstrukturen, ledelsen, bedriftskulturen, og i prosesser. Suksess blir målt ut fra oppnådde forretningsmål og verdiskapning for brukeren, istedenfor i leveranser på gitte tider, forhåndsbestemte spesifikasjoner, og budsjetter. Bedrifter må bryte ned siloer og hierarkier og organisere seg tverrfaglig rundt fagområder som utvikler produkter og tjenester, enten disse er knyttet til kjernevirksomhet eller innovasjon. 

Smidig er et tankesett 

I en digital transformasjon basert på et smidig tankesett er det flere sider ved en organisasjon, kultur, arbeidssett og verktøy som det må jobbes med.  

Smidig har med seg endringer på alle nivåer i en virksomhet. Dette gjelder både synlige elementer som metoder, prosesser og verktøy og mindre synlige som verdier, tankesett og kultur. 

En virksomhets kultur og medarbeidernes tankesett er det viktigste, og her skjer endringene sakte over tid. Det er en forutsetning å jobbe med kultur og tankesett, selv om dette er mindre synlig, vanskeligere å sett ord på og tar tid. Parallelt må det jobbes med virksomhetens metoder, prosesser og verktøy, slik at det er lett å se sammenhengen i de endringene som gjennomføres. 

Krever en strategisk beslutning / ledelse for å lykkes 

For å lykkes med en smidig transformasjon, må endringen være en strategisk beslutning fra ledelsen, og drives frem gjennom forankring, involvering og motivasjon både ovenfra og nedenfra i organisasjonen. Slike endringer er aldri en enkel prosess, spesielt når det innebærer å endre bedriftskulturen og verdisettene til hver enkelt medarbeider. 

Ved å omfavne smidighet, kan bedrifter rigge seg for fremtiden og lykkes i en stadig mer uforutsigbar verden. Det krever tålmodighet, hardt arbeid, og en klar forståelse av hva som skal til for å lykkes. 

Mer om våre historier og prosjekter

Ta gjerne kontakt om du vil vite hvordan vi kan hjelpe din virksomhet

Les om våre kurs i smidig