Vår tilnærming til bærekraft

Vi skal omfavne en inkluderende og mangfoldig kultur

 

Mangfold skapes kort sagt ved at hver og en hos oss skal kunne være seg selv og få bidra med sine ferdigheter, egenskaper og erfaring. Alle skal bli verdsatt for sitt bidrag, oppleve utvikling og trygghet uansett bakgrunn og egenskaper, uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra.

Det gir den enkelte de beste forutsetninger for å trives og lykkes og det gir oss som konsern et bredere perspektiv og bedre forståelse for kunders og brukers behov. Alt starter med å sikre like rettigheter og like muligheter for alle.

Noen av områdene vi jobber med

Likestilling og kjønnsbalanse

Bouvet er en stor aktør i en bransje med få kvinner. Som konsern både kan og vil vi bidra til økt likestilling og mangfold. Vi jobber derfor målrettet med likestilling og bedre kjønnsbalanse, både i egen organisasjon og i bransjen som helhet. Dette er et langsiktig arbeid, da det i dag er en skjev kjønns- fordeling allerede i utdanningene og i teknologiinteressen blant unge. I konsernet har vi et spesielt fokus på å øke kvinneandelen i ledelsen fordi vi mener synlige kvinnelige rollemodeller bidrar til økt kvinneandel generelt.

Vi jobber aktivt med å tiltrekke oss et mangfold av medarbei- dere og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Vi gjennomfører en rekke aktiviteter på ulike områder og arenaer. Det fører til at vi stadig lærer og utvikler oss. Innsikt er viktig for evnen til å jobbe målrettet og vurdere resultater.

I likestillingsredegjørelsen beskriver vi aktiviteter og analyser knyttet til likestilling og ikke-diskriminering.

Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling

Medarbeiderne er vår mest verdifulle ressurs. Vi legger ned en betydelig innsats for at de skal kunne utvikle seg faglig og personlig – og trives i Bouvet. Fleksibilitet i prosjekter, unike fordeler, samhold og fellesskap, kompetansedeling og faglig utvikling legger til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø. Vi strekker oss etter et åpent miljø som gir reelle muligheter for alle. Det er avgjørende at hver enkelt føler seg sett, trygg og ønsket, og at alle kan bidra med alt de har av egenskaper og kompetanse.

Ledelse

Våre ledere er viktige rollemodeller når det gjelder holdninger, respekt og likeverd. Vi har utarbeidet et sett med lederprinsip- per som skal gjenspeiles i ledernes adferd. God ledelse i Bouvet handler om å være støttende og tett på medarbei- derne, dyrke mangfoldet og sørge for at alle blir inkludert. Ledere skal legge til rette for utvikling i tråd med konsernets og den enkelte medarbeiders behov. Vi jobber aktivt med å styrke lederskapet gjennom kompetanseutvikling og økt lederstøtte.

Våre tiltak

Ledere har et særlig ansvar for å bidra til likestilling og ikke-diskriminering da de er rollemodeller for bedriftskulturen og står medarbeider nærmest. Mange av våre tiltak handler derfor om å styrke lederskapet og i løpet av året har vi etablert flere nye arenaer for lederutvikling og lederstøtte;

• Lederskolen i Bouvet – et seksdagers lederutviklingsprogram
• Lederlunsj – digitale lunsjer (foredrag) med aktuelle temaer
•Meg som leder – en håndbok for hvordan vi utøver ledelse i Bouvet
• Pulsen – rapporteringsverktøy for ledere

Balanse mellom jobb og fritid

Balanse mellom jobb og fritid er grunnleggende i vår bedriftskultur. Folk som har balanse mellom jobb og fritid, tar med seg energi fra jobben til hjemmet og motsatt. Måten vi utøver lederskap på påvirker den enkeltes opplevelse av å være «et helt menneske». Gjennom fleksible ordninger for arbeidstid, arbeidssted og teknisk utstyr, ønsker vi å bidra til god balanse mellom arbeid og fritid.

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner

Fysisk aktivitet og sosiale relasjoner er viktig for helse og velvære. Bouvet støtter forskjellige idretts- og interessegrup- per som bygger gode relasjoner og vennskap mellom de ansatte. Felles aktiviteter på fritiden bidrar til godt samarbeid og samhold på arbeidsplassen. Vi har også flere tilbud innen psykisk helse.

Mangfold i team

Mange av våre oppgaver krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker med ulik bakgrunn, fagdisipliner, verktøy og metoder for å kunne levere de beste råd, løsninger og tjenester. Tverrfaglige team øker mangfoldet og styrker delingskulturen. Godt forankrede team er dessuten en god plattform for inkludering og utvikling av nye medarbeidere. Det å bli del av et team, er viktig for den enkelte og verdifullt for kunden.

Nettverk for mangfold og inkludering

Vårt interne nettverk Mangfold og inkludering jobber for økt kunnskap og bevissthet rundt viktige temaer. I nettverket kan alle engasjere seg i mangfoldsarbeidet. Gjennom foredragsserien Mangfoldsprat, workshops, et generelt stort engasjement og deling av innhold har temaer som nedsatt hørsel, ADHD, festkultur på arbeidsplassen og psykisk helse blitt løftet frem. Nettverket bidrar også i markeringen av kvinneda- gen og Pride.

Nettverk for mangfold og inkludering

Vårt interne nettverk Mangfold og inkludering jobber for økt kunnskap og bevissthet rundt viktige temaer innen mangfold. Nettverket gjør at alle i selskapet kan engasjere seg og delta i mangfoldsarbeidet.

Gjennom foredragsserien «Mangfoldsprat», workshops og deling av innhold har temaer innen likestilling, nevrodiversitet, psykisk helse og Universell Utforming blitt tatt opp på agendaen.

 

 

Likestillingsredegjørelse 2022

Et utdrag fra årsrapporten om vår rapportering på likestilling. 

Les rapporten her

Bouvet-tall om likestilling 

Frame 98.png

 

Se flere Bouvet-tall om likestilling fra 2023

Bouvet-tall om likestilling

– I Bouvet Norge er andelen kvinner på 31, 2 % i 2023. Dette jobber vi aktivt med å øke. 

– Av nyansatte i 2023 var 33,3 % kvinner.

– I ledelsen er kvinneandelen på 37,4 %i 2023.
Året før var andelen kvinner i ledelsen på 36,4 %.

– I toppledelsen vår har kvinneandelen vært på 50 % i flere år!

– I Bouvet sitt styre er 2 av 5 medlemmer kvinner.
Av våre ansattrepresentanter er to av tre medlemmer kvinner.

–– I She Indexen har Bouvet en score på 86 %. Vi befinner oss nå på 21. plass av 85 deltakere.  Les mer om indexen her.

– I våre lederprogrammer er mangfoldskompetanse en del av programmet.

– Bouvet redegjør for sitt arbeid med likestilling og ikke-diskriminering i Likestillingsredegjørelsen til årsrapportene våre.

– I 2022 kom det flere positive endringer for økt likestilling i vår bonusordning og foreldrepengeordning.

– Bouvet er gullpartner med ODA-nettverket, som er en frivillig organisasjon av og for kvinner i norsk IT-bransje. 

– Bouvet samarbeider med Girl Tech fest, ADA ved NTNU, TENK Tech Camp, Ungt entreprenørskap og Lær Kidsa Koding som alle er initativer som arbeider for å øke kvinner til å velge teknologiutdanninger. 

– Vi har et åpent nettverk og kanal for mangfold og inkludering i Bouvet. Tusen takk til nettverket som i år, som årene før, har vært aktive bidragsytere til markeringer knyttet til 8. mars og likestillingen i Bouvet.