mangfold og inkludering - Bouvet Norge

Vår tilnærming til bærekraft

Vi skal omfavne en inkluderende og mangfoldig kultur

 

Bouvets medarbeidere, kunder, investorer og andre interes- senter er opptatt av hvordan vi jobber med ESG i egen drift. Dette gjelder ikke minst hvordan vi i praksis bidrar til mangfold og likestilling på arbeidsplassen og i bransjen. Mangfold er imidlertid ikke noe vi driver med fordi kunden etterspør det. Mangfold fremmer kort sagt arbeidsglede, innovasjon og verdiskaping.

Noen av områdene vi jobber med

Mangfoldets positive innvirkning på leveranser

Mangfold handler om kjønn, etnisitet og livssyn – og om alder, ferdigheter, egenskaper og erfaring. Et stort mangfold gir oss et bredere perspektiv og øker forståelsen for kunders behov og for hverandre. Vi er opptatt av at hver og en hos oss skal kunne være seg selv, oppleve utvikling og kunne ta del av et fellesskap. Trygge og motiverte medarbeidere som opplever at de verdsettes for sitt bidrag, gir de beste forutsetninger for økt innovasjon, utviklende resultater i oppdrag og høy medarbeider- og kundetilfredshet.

Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling

Medarbeiderne er våre mest verdifulle ressurser, og vi gjør betydelig innsats for å gi dem mulighet til å utvikle seg faglig og personlig, og til å trives i Bouvet.

Fleksibilitet i prosjekter, unike fordeler, samhold og fellesskap, kompetansedeling og faglig utvikling legger til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø.

Det vi strekker oss etter er å skape et åpent miljø som gir reelle muligheter for alle, der hver enkelt føler seg sett, trygg og ønsket, og kan bidra med alt hva man har av egenskaper og kompetanse. Et økende antall av våre oppgaver krever en tverrfaglig tilnærming.

Vi setter sammen mennesker, fagdisipliner, verktøy og metoder til mangfoldige team for å kunne levere de beste råd, løsninger og tjenester til våre kunder.

Balanse mellom jobb og fritid

Balanse mellom jobb og fritid er grunnleggende i vår kultur. Når man opplever balanse mellom jobb og fritid tar man med seg energi fra jobben og til hjemmet og motsatt. Hvordan vi utøver lederskapet i Bouvet påvirker den enkeltes opplevelse av å være "et helt menneske". Covid 19-pandemien har aktualisert viktigheten av fleksibilitet i hverdagen og vi gjør mange tilpasninger for å imøtekomme behov slik at den enkelte oppnår god balanse.

Likestilling og kjønnsbalanse

Bouvet er en stor aktør i en bransje med få kvinner i ledende posisjoner. Som selskap har vi mulighet og engasjement til å bidra til økt likestilling og mangfold i vår organisasjon og innen sektoren for øvrig. Vi jobber derfor bevisst med å øke likestilling og bedre kjønnsbalansen i selskapet og i bransjen. Dette er et langsiktig arbeid, da det i dag er en skjev kjønns- fordeling allerede i utdanningene og i teknologiinteressen blant yngre.

For å øke kjennskap til bransjen og alle de spennende oppgavene vi løser, har Bouvet i 2021 bidratt på Kodekafé og Girl Tech-fester i Bergen, Oslo, Stavanger og Haugesund med veiledere for å lære jentene koding. Vi har også fortsatt vårt engasjement i Lær kidsa koding.

På kvinnedagen 8. mars 2021 ble vår egen Therese Lindblom kåret til en av Norges 50 fremste kvinner i Tech av Abelia og Oda-nettverket. God kjønnsbalanse i ledelsen og synliggjøring av kvinnelige rollemodeller bidrar til økt kvinneandel generelt.

Vårt interne nettverk Mangfold og inkludering jobber for økt kunnskap og bevissthet rundt mangfold, likestilling og kjønnsbalanse gjennom foredragsserien «Mangfoldsprat», workshops og nettverk. Nettverket gjør at alle i selskapet kan engasjere seg og delta i mangfoldsarbeidet.

Vi redegjør ytterligere for vårt arbeid med likestilling og ikke-diskriminering i kapittelet Likestillingsredegjørelsen i årsrapporten.

Mangfold i team

Bouvet har et bredt tjenestespekter, har over 1850 medarbei- dere og har eksistert som selskap i snart 20 år. Dette har gitt oss et mangfold blant våre medarbeidere som gir oss rom til å sette sammen team basert på utfordringen som skal løses, og med en bevissthet rundt personlighet og personkjemi i teamsammensetningen.
 
Godt forankrede team er også en god plattform for å inkludere og utvikle nyutdannede medarbeidere. Etterspørsel etter tverrfaglige team gjør at vi kontinuerlig jobber med hvordan vi styrker vårt mangfold og videreutvikler vår delingskultur.
 
Etterspørselen etter team fortsatte å øke i 2021. Et eksempel er Equinor hvor team fra Bouvet er involvert i flere digitale initiativer som bidrar til optimalisering av produksjonen, lavere utslipp og sikrere og mer effektiv planlegging av operasjoner på Equinors driftsinstallasjoner og landanlegg.

Teamet er satt sammen av ulike fagdisipliner og medarbeidere med forskjellig alder, utdannelse, erfaring, etnisitet og kjønn. At nye medarbeidere raskt blir en del av veletablerte team, er viktig for den enkelte og verdifullt for kunden. Det gir overføringsverdi til andre oppgaver.

Ledelse

Våre ledere er viktige rollemodeller når det gjelder holdninger, respekt og likeverd. Vi har utviklet et sett av lederprinsipper som skal gjenspeiles i ledernes adferd. God ledelse i Bouvet handler om å være støttende og tett på medarbeiderne sine, dyrke mangfoldet og sørge for at alle blir inkludert, samt å legge til rette for utvikling i tråd med selskapets og den enkelte medarbeiders behov.

Nettverk for mangfold og inkludering

Vårt interne nettverk Mangfold og inkludering jobber for økt kunnskap og bevissthet rundt viktige temaer innen mangfold. Nettverket gjør at alle i selskapet kan engasjere seg og delta i mangfoldsarbeidet.

Gjennom foredragsserien «Mangfoldsprat», workshops og deling av innhold har temaer innen likestilling, nevrodiversitet, psykisk helse og Universell Utforming blitt tatt opp på agendaen.